Jump to content

Zanimljiva videa i članci na češkom i/ili slovačkom

Оцени ову тему


Zayron

Препоручена порука

Kineski naučnici istraživali zašto su zapadna Evropa USA (respektivno Australija i Novi Zeland) pretekli cijeli svijet u razvoju a zaključili da je to zbog reformacije i protestantizmna tj. da su za to odgovoirne konfesionalne razlike. Tamo gdje je ta reformacija protekla danas su to tehnološki najrazvijenije zemlje, katolička Francuska je ipak nekako uspjela stići protestantsker zemlje i USA zaslugom prosvjetiteljstva a tamo gdje je vladalo reformacijom nedotaknuto katoličanstvo, pravoslavlje ili islam su ostali najnerazvijeni regioni Evrope i svijeta i dan danas. Naslov je citat iz tog njihovog rada u kojem zaključuju da pošto islam i pravoslavlje nisu prošli ni reformom a ni prosvjetiteljstvom su onda te zemlje ostale najmanje ekonomski i svakako drugačije razvijene. Protestantske zemlje su prošle reformacijom a katoličke djelomičn barem prosvjewtiteljstvom što im je omogućilo da ne ostanu sasvim pozadi i na kraju sa tim ekonomskim itd. razvojem.

 

... protože islám a pravoslaví neprošly reformací a osvícenstvím

http://slama.blog.idnes.cz/c/438953/protoze-islam-a-pravoslavi-neprosly-reformaci-a-osvicenstvim.html

Link to comment
Подели на овим сајтовима

Link to comment
Подели на овим сајтовима

Svjata pravoslavna Liturgia zo sela Snina ,na radiu Rusyn fm, kazdu druhu nedilu.Najdete to v archive.

To radio ide len cez internet.

 

Tak tohle je to, mám jednoho známého zo Sniny.

http://www.rusyn.fm/archiv/svjata-liturgija-snina-17-5-2015/

Link to comment
Подели на овим сајтовима

  • 1 month later...

Iz spisa sv. Jovana Damaskina: "Razgovor medju hrišćanom i muslimanom"...

 

Ze spisů sv. Jana Damašského: "Rozhovor mezi křesťanem a muslimem" ...

Svatý Jan Damašský:

 

    Debata mezi muslimem[1] a křesťanem

(Διάλεξις Σαρακηνου και Χριστιανου)

 

 

1. Svoboda člověka

 

Křesťan byl tázán muslimem: „Kdo je podle tebe původcem dobra a zla?“Křesťan: „My říkáme, že původcem všeho doba je sám Bůh, ale není původcem zla.“Jako odpověď řekl muslim: „Kdo je podle tebe původcem zla?“Křesťan: „Samozřejmě ten, kdo má svou vůli , to jest ďábel stejně jako i my lidé.“Muslim: „A z jakého důvodu?“Křesťan: „Z důvodu svobodné vůle.“Muslim: „Jak to? Ty máš svobodnou vůli a je možné, abys dělal, co chceš ?“Křesťan: „Bůh mě stvořil svobodným pouze  ve dvou oblastech.“Muslim: „Jaké oblasti to jsou?“Křesťan: „Konat dobro nebo zlo, konat to, co je dobré nebo zlé. V důsledku toho mě Boží zákon trestá, jestliže  konám zlo, avšak konám-li dobro, zákona se nebojím. Naopak mě Bůh odměňuje a přijímám jeho milosrdenství. Stejně tak před člověkem stvořil Bůh jako svobodného ďábla, ten však zhřešil a Bůh ho zbavil jeho postavení. Možná mi však namítneš: „Které věci nazýváš dobrými a které zlými?

 

Hle, slunce, měsíc a hvězdy jsou dobré věci. Stvoř jednu z nich!“ V tomto smyslu jsem s tebou před tím nemluvil, konám dobro a zlo, což je v moci člověka. Dobro je například chválení Boha, modlitba, milosrdenství a tak podobně. Zlo je smilstvo, krádež a každý podobný skutek.Bůh je spravedlivýAle ano, dobro a zlo pocházejí od Boha, jak tvrdíš, Bůh se tedy jeví jako nespravedlivý, tak tomu však není. Opravdu, jestliže Bůh předepsal smilníkovi, aby smilnil, zloději, aby kradl, a vrahovi, aby zabíjel, jak tvrdíš, pak si tito lidé zasluhují odměnu za svou poslušnost vůči Boží vůli. To dokazuje, že vaši zákonodárci jsou lháři a že tvé knihy jsou lživé, protože předepisují, aby byli staženi z kůže smilník, zloděj, kteří jen poslouchali vůli Boží, a aby byl popraven vrah, jenž by měl být ctěn, protože plnil vůli Boží.Stvoření a plozeníMuslim praví: „Kdo tvoří děti v lůně žen?“ Muslimové nám představovali tuto námitku velmi složitě, protože chtěli dokázat, že Bůh je původcem zla. Odpovím-li, že Bůh tvoří dítě v lůně žen, muslim řekne: „To je důkaz, že Bůh spolupracuje se smilníkem a cizoložníkem!“ Na to křesťan odpovídá: „V žádném případě nám Písmo svaté nepotvrzuje, že by Bůh po prvním týdnu stvoření cokoli formoval nebo tvořil. Jestli o tom pochybuješ, ukaž mi jakékoliv stvoření nebo dílo, které Bůh stvořil po prvním týdnu. To však nijak nemůžeš, protože všechny viditelné bytosti byly stvořeny v průběhu prvního týdne. Bůh totiž stvořil člověka  během prvního týdne a přikázal mu, aby plodil a byl plozen, a přitom mu řekl: „Množte se a naplňte zemi.“ Protože člověk jediná živá bytost, která měla semeno života. Toto semeno vzešlo v jeho ženě, a tak zplodil člověk člověka, jak praví Písmo svaté: „Adam zplodil Setha, Seth zplodil Enoše, Enoš zplodil Jereda, Jered zplodil Henocha.“ Písmo svaté však nepravilo, že Bůh stvořil Setha, Enoše či kohokoli jiného.A tak víme, že Adam byl naprosto jediný, kdo byl stvořen Bohem, zatímco jeho potomci byli zplozeni, později sami plodili, a tak je tomu až do současnosti.

 

Milostí Boží je tak svět zachován, protože od té doby na základě toho, co Bůh přikázal, každá bylina a každá květina plodí a je plozena. Poněvadž Bůh pravil: „Ať země nechá vyrůst trávě a pastvinám.“ Na základě Božího příkazu vyrašily všechny stromy a všechny druhy rostlin a trav mají moc se rozmnožovat. Semeno každé rostliny je živé a padne-li do země nebo je-li vyseto, znovu vyraší. Semeno není nikým stvořeno, nýbrž je poslušno prvotnímu Božímu příkazu. Protože mám, jak jsem již řekl, svobodou vůli ve výše uvedené oblasti, jednám tedy svobodně a vložím-li své semeno ať do své, či jiné ženy, pak toto semeno vzejde a vyroste, protože je poslušno prvotnímu Božímu příkazu, a ne protože Bůh tvoří a pracuje každý den.

 

A nyní ještě toto: „Bůh stvořil v průběhu prvního týdne za šest dní nebesa, zemi a celý kosmos a sedmý den odpočíval od veškeré práce, do níž se pustil“, jak mi potvrzuje Písmo svaté.Otec zplodil synaMuslim: „Jak to, že Bůh praví Jeremiášovi: „Znal jsem tě dříve, než jsem tě stvořil v lůně, a tehdy jsem tě posvětil?“Křesťan: Od časů Adama, a pak dále, stvořil Bůh v nitru každého muže (παντος ανδρος εν κοιλία) moc předávat život a plodit. Adam měl totiž ve svém nitru Setha, kterého zplodil, a syn byl zplozen a plodí až do dnešních dnů. Proto si slova: „Od doby, kdy jsi byl v lůně, jsem tě požehnal“, vykládej jako slova, která podle svědectví svatého evangelia rodí dítka Boží: „Neboť těm, kteří ho přijali“, praví evangelium, „dal moc stát se Božími dětmi, těm, kteří věří v jeho jméno a kteří nejsou zrozeni z krve ani vůle muže, ani z vůle těla, ale z Boha“ – a to křtem.

 

2. Křest a spása

 

Odpůrce: „Existoval snad křest již před Kristem? Vždyť Jeremiáš se narodil před Kristem.“Křesťan: „Podle svědectví svatého apoštola, který potvrzuje, že jedni byli pokřtěni v mraku a druzí v moři, křest existoval. A Pán praví v evangeliu: „Ten, kdo se nenarodil z vody a z Ducha svatého, nevejde do království Božího.“Proto Abraham, Izák, Jákob a všichni ostatní svatí, kteří žili (přišli) před Kristem a vešli do království nebeského, byli pokřtěni, protože podle Kristova svědectví by nebyli spaseni, jestliže nebyli pokřtěni. Duch svatý o tom svědčí, když praví: „Bezbožní se dostali na scestí již z lůna“, což znamená z lůna křtu. Proto prohlašujeme, že všichni, kdo byli nebo jsou spaseni, jsou nebo byli spaseni skrze křest milostí Boží.“

 

3. Vůle a tolerance

 

Muslim: „Podle svého názoru řekneš o tom, kdo činí vůli svého Boha, že je dobrý nebo zlý?“ Protože však křesťan zná muslimův záměr, praví: „Vím, kam míříš.“Muslim: „Vysvětli mi to!“Křesťan: „Chceš mi říct: „Trpěl Kristus dobrovolně, nebo ne?“ Řeknu-li, že trpěl dobrovolně, odpovíš mi: „Jdi se poklonit Židům, protože plnili vůli tvého Boha.“Muslim: „To ti chci říct. Chceš-li mi odpovědět, udělej to.“Křesťan: „To, co ty nazýváš vůlí, já nazývám tolerancí a trpělivostí.“Muslim: „jak to chceš dokázat?“Křesťan: „Začněme skutky (δια πράγματος), když ty nebo já sedíme nebo stojíme, může se někdo z nás dvou zvednout nebo pohnout bez Boží vůle a moci?“

 

4. Bůh a Desatero Božích nabídek pro náš život

 

Muslim: „Ne.“Křesťan: „Když Bůh praví: „Nepokradeš, nesesmilníš, nezabiješ“, chce nás vidět krást, smilnit a zabíjet?“Muslim: „Ne, protože kdyby to chtěl, neříkal by: „Nepokradeš, nesesmilníš, nezabiješ!“Křesťan: „Sláva Bohu! Protože se mnou souhlasíš a říkáš, co chci říct já. Souhlasil jsi se mnou, že nikdo z nás se nemůže zvednout ani pohnout, nepřeje-li si to Bůh a na druhé straně nám Bůh zakazuje krást nebo smilnit. Jestliže se hned zvednu a vydám se krást nebo smilnit, jak to nazveš, Boží vůle nebo spíš svolení, tolerance a trpělivost?“

 

Muslim pochopil a uznale pravil: „Skutečně je tomu tak.“Křesťan: „Pochop rovněž toto: „I když se Bůh mohl hněvat, na chvíli se toho zdržel, což znamená, že byl vůči hříchu trpělivý. Avšak když chce, pak mě trestá, jestliže nečiním pokání. A právě tak jednal se Židy. Za několik let totiž proti nim vyslal Tita, Vespasiana a Řeky a ponížil jejich pýchu.“

 

5. Kristus je Bůh

 

Jestliže se tě muslim zeptá, kdo je podle tebe Kristus, odpověz mu: „Slovo Boží, neboj se, že se spleteš, protože Písmo svaté ho nazývá Slovem, stejně jako Moudrostí[2], Ramenem[3] , Mocí Boží a mnohými jinými podobnými jmény. Kristus má opravdu mnoho jmen. A nyní se ho zeptej zase ty: „Jak je Kristus nazván v tvém Písmu?“ Bude-li se vytáčet a chtít se tě ptát ne něco jiného, neodpovídej mu dřív, než ti odpoví na tvou otázku. Tak  bude donucen ti odpovědět: „V mém Písmu je Kristus nazván Duchem a Slovem Božím.“ V tom mu znovu řekni: „Duch a Slovo Boží jsou podle tvého Písma stvořeni, nebo nestvořeni?“ Odpoví-li ti, že jsou nestvořeni, řekni mu: „Podívej, jak se mnou souhlasíš, neboť ten, kdo není nikým stvořen, ale tvoří, je Bůh.“

 

Opováží-li se ti však otevřeně říct, že jsou stvořeni, pověz mu: „Kdo tedy stvořil Ducha a Slovo Boží?“ Jestliže ti ve zmatku řekne, že je stvořil Bůh, pověz mu: „Před chvílí jsi řekl, že jsou nestvořeni a teď říkáš, že je stvořil Bůh! Kdybych já ti řekl to samé, odpověděl bys mi: „Popřel jsi své svědectví a tomu, co říkáš dál, již nevěřím. Navzdory všemu se tě ptám ještě na toto: „Před tím, než Bůh stvořil Ducha a Slovo, existoval bez Ducha a Slova? A muslim před tebou uteče, protože nebude mít, co by ti odpověděl. Ti, kdo říkají podobné věci, jsou považováni za heretiky, stejně jako muslimové, a jsou exkomunikováni a proklínáni. Chceš-li to oznámit ostatním muslimům, bude se tě muslim velmi obávat.

 

6. Slova a výroky

 

Když se tě muslim ptá: „Jsou slova Boží stvořena nebo nestvořena?“ kladou nám muslimové tuto velmi těžkou otázku proto, abychom potvrdili, že Slovo Boží je stvořeno, což je není pravda. Jestliže odpovíš, že jsou Boží slova stvořena, řeknou ti: „Sám potvrzuješ, že Slovo Boží je stvořeno.“ Odpovíš-li však, že Boží slova jsou nestvořena, řekne: „Všechna Boží slova, která existují, jsou nestvořena, přestože to nejsou bohové. Podívej, jak se mnou souhlasíš, že Kristus, jenž je Slovo Boží, není Bůh.“ Proto neodpovídej, že Boží slova jsou stvořena ani že jsou nestvořena, ale odpověz mu toto: „Vyznávám, že  v Bohu je jen jedno jediné vhypostasované Slovo[4], které je nestvořené, jak jsi ty sám vyznal. Avšak já nenazývám své Písmo obecně Slova (λόγια) Boží, nýbrž božské výroky (ρήματα)[5].“

 

Jestliže ti muslim řekne: „Jak to, že David praví: „Slova Páně jsou svatá slova“, a nikoli  výroky Páně jsou svaté?“ odpověz mu, že prorok mluvil v přeneseném významu, a ne v doslovném významu.“Doslovný a přenesený významŘekne-li ti muslim: „Co myslíš významem přeneseným a doslovným?“ odpověz mu: „Doslovný význam je stálý význam nějaké věci, přenesený význam je příležitostný význam.“ Jestliže ti muslim řekne: „Je možné, aby prorok použil příležitostný význam?“ odpověz mu: „Proroci měli ve zvyku personifikovat neživé bytosti, přisuzovali jim oči a ústa, jako například: „Moře vidělo a uprchlo.“[6] Ve skutečnosti moře nemá oči, protože je neživé (nemá duši). Prorok se opět ptá moře jako nějaké živé bytosti: „Jak to, moře, že jsi uprchlo?“[7] A dále opět: „Můj meč se sytí mečem“[8], praví Písmo svaté. Avšak slovo „krmit se“ se používá ve vztahu k ústům, která jedí a pijí, a i když meč může řezat, nemůže pít. A stejně tak prorok v přeneseném významu nazývá výroky (Boží) jako slova, ačkoliv to nejsou ve skutečnosti slova, nýbrž výroky.

 

7. Vtělení Božího Logosu = Slova (v IC XC)

 

Jestliže ti muslim řekne: „Jak to, že Bůh sestoupil do lůna ženy?“ odpověz mu: „Použijme tvé i mé Písmo! Tvé písmo praví, že Bůh očistil Pannu Marii nad každé ženské tělo a že Duch svatý a Slovo Boží do ní sestoupili[9], a mé evangelium praví: „Duch svatý na tebe sestoupí a moc Nejvyššího tě zastíní.“ (Lk 1, 35) Obě Písma používají stejné výrazy a mají stejný úmysl, avšak věz, že vzhledem k naší vlastní přirozenosti Písmo hovoří o vzestoupení a sestoupení Božím v přeneseném významu, a nikoliv v doslovném významu. Neboť v doslovném významu jsou slova sestoupení a vzestoupení používána ve vztahu k tělu, podle filosofů Bůh obsahuje vše a není obsažen v žádném místě. Jeden z proroků totiž pravil: „Kdo svou rukou změřil moře, nebe jednou pídí a všechny země svou dlaní?“ (Iz 40, 12)  A ještě jedno slovo, všechny vody jsou v rukou Božích, celé nebe v jedné pídi a celá země v Boží dlani. Jak tedy ten, který vše obsahuje ve své vlastní ruce, může sestoupit nebo vzestoupit.

 

8. Hypostatická jednota

 

Jestliže se tě muslim zeptá: „Byl-li Kristus Bůh, jak to, že jedl, pil, spal atak dále?“ odpověz mu: „Věčné Slovo Boží, které vše stvořilo, podle svědectví mého Písma stejně jako tvého stvořil z lůna svaté Panny Marie dokonalého člověka, jenž měl duši a rozum. Byl to tento muž, kdo jedl, pil a spal. Naopak, Slovo Boží nejedlo ani nepilo a nespalo. Slovo Boží nebylo ukřižováno a nezemřelo. Ukřižováno bylo však jeho svaté tělo, které přijala svatá Panna. A věz, že Kristus měl dvě přirozenosti, ale jen jednu osobu. Slovo Boží je totiž i poté, co přijalo tělo, jedno jako osoba, nikoliv však po stránce přirozenosti, protože poté, co se nevyslovitelně spojilo Slovo s tělem, se ke svaté Trojici čtvrtá osoba nepřipojila.

 

9. Zesnutí Matky Kristovy

 

Jestliže se tě muslim zeptá: „Ta, kterou nazýváte Matkou Boží, žije, nebo je mrtvá?“ odpověz: „Není mrtvá, věřím tomu, co říká evangelium, které na toto téma praví: „Přirozená lidská smrt k ní přišla, avšak nedonutila a nezotročila ji jako nás, kdepak![10] Ale jak je psáno: „Hluboký spánek se zmocnil prvního člověka a bylo mu odňato žebro.“[11]

 

10. Stvoření je dokončeno

 

Jestliže ti muslim řekne: „Hle, dostal jsem úder do nějaké části těla a poté, co jsem byl udeřen, vytvořilo tělo ránu a v ní se narodil červ. Kdo ho stvořil?“ Řekni mu, jak to, že poté,  co jednou minul první týden stvoření světa, nenalézáme nic, co bylo nebo je stvořeno Bohem. Avšak podle Božího příkazu, který Bůh vydal prvního týdne, spatřuje světlo světa to, co se přihodí. Poté, co se objevila neposlušnost, byla země odsouzena k tomu, aby dala vyrůst trní a bodláčí. A až do teď dává země vyrůst trní a bodláčí, aniž by bylo zaseto.[12] Kdysi bylo zavrženo rovněž naše tělo a až do současnosti se na něm objevují vši a červi.

 

11.Kristus je větší než Jan Křtitel

 

Muslim se ještě ptá křesťana: „Kdo je podle tebe větší, ten, kdo posvěcuje, nebo ten, kdo je posvěcován?“ Křesťan zná nepřátelskost této otázky a odpovídá: „Vím, co chceš říct.“ Muslim: „Dobře, jestliže to víš, tak mi to pověz.“ Křesťan: „Odpovím-li ti, že ten, kdo posvěcuje, je větší než ten, kdo je posvěcován, řekneš mi: „Jdi uctívat Jana Křtitele, neboť on, pokřtil a posvětil tvého Krista!“Muslim pověděl: „To jsem se ti chystal říct.“

 

Křesťan pravil muslimovi formou hádanky: „Když v lázních ve společnosti svého otroka, který tě koupe a očišťuje, kdo je podle tvého názoru větší? Ten ubohý otrok koupený za peníze, nebo ty, který jsi jím očišťován a jenž jsi jeho majitel.“ „Říkám, že já, který jsem ho koupil, jsem větší než ten, kterého jsem koupil“, říká muslim křesťanovi.[13]

 

Křesťan odpověděl: „Vzdávám Bohu díky! Věz stejně jako já, že Jan byl rovněž otrok a služebník, který pomáhal Kristu v Jordáně, kde byl pokřtěn můj Spasitel a kde roztříštil hlavy zlým démonům, kteří měli v Jordáně svůj domov.Velmi překvapený  a zaražený muslim se zakrátko vzdá dalších námitek.

 

Poznámky k prvnímu rozhovoru mezi křesťanem a muslimem:

 

[1] V řeckém originálu je použito výrazu saracén, francouzský překlad však používá slovo muslim, což odpovídá více povaze spisu.

 

[2] 1.Kor 1, 24

 

[3] Lk 1, 51; Ž 97, 1

 

[4] Řecky ενυπόστατος, ve 29.kapitole „Dialektiky“ vysvětluje sv. Jan Damašský tento pojem jako „existující v sobě“, avšak ve 44.kapitole téhož díla upřesňuje význam zmíněného slova jako „neexistující samo v sobě“.

 

[5] Je obtížné zachovat v překladu rozdíl mezi λόγια a ρήματα. Řecko-francouzský slovník Nového zákona překládá λόγια jako zjevená slova a ρήματα jako vyslovená slova.

 

[6] Ž 114, 3

 

[7] Ž 114, 5

 

[8] Deuteronomium 32, 42

 

[9] korán 3, 37; 40 a 19, 21

 

[10] Nejedná se o biblický citát, nýbrž citát z jedné homilie Ondřeje Krétského na Zesnutí přesvaté Bohorodice, viz PG 97, col. 1052.

 

[11] Gen 2, 21

 

[12] Gen 3, 18

 

[13] Zdá se nám obtížné zachovat zde text Kotterovy edice: „Říkáš mi, že já, stvořitel, jsem větší než ten, koho jsem stvořil“ (řecky: „Εμαυτον  λεγεις μείζονα τον κτισάμενον η εκεινον τον υπερ εμου κτισθέντα“).

 

Vypujčíme-li si z rukopisu „Z“ různočtení λεγω (místo λεγεις) a různočtení κτησάμενον a κτηθέντα z rukopisu „O“, myslíme si, že tak zachováme více logiku dialogu. Lequienův latinský překlad in PG 94, col. 1595: „Meipsum maiorem dico, qui possideo, qam illum qui a me possidetur“, je ostatně založen na stejné volbě.

  

Svatý Jan Damašský:

 

    HEREZE 100 (Περι αιρέσεως ρ´)

 

1. Úvod

 

Existuje rovněž náboženství Ismaelitů, které převládá ještě za našich dnů, svádí národy a ohlašuje příchod Antikrista. Svůj původ odvozuje (islám) do Ismaela, syna Abrahama a Agary. Proto jsou (muslimové/Arabové) nazýváni Agarény nebo Ismaelity, nazýváni jsou rovněž Saracény, což znamená oloupeni Sárou. Agar skutečně odpověděla andělovi: „Sára mě poslala pryč oloupenou.“[1]Byli to modláři a uctívali Jitřenku a Afroditu, kterou ve svém jazyce nazývali doslova Chabar, což znamená velká.Vznik islámuAž do Herakleovy doby otevřeně praktikovali modloslužbu. Od té doby až do současnosti povstal mezi nimi jeden falešný prorok jménem Mohamed (Μάμεδ)[2] poté, co se náhodou seznámil se Starým a Novým zákonem a, rovněž náhodou, patrně navštívil jednoho ariánského mnicha, založil svou vlastní herezi. Poté, co získal přízeň lidu, napodobujíc zbožnost, namluvil, že mu byla zjevena kniha seslaná z nebe Bohem. Ve své knize sepsal několik směšných učení, odevzdal jim tento způsob uctívání Boha.

 

2. Muslimská teologie z Koránu

 

(Korán) říká, že je jediný Bůh, stvořitel všech věcí, nezplodil a nebyl zplozen. Podle jeho slov je Kristus Slovo a Duch Boží, ale je stvořen a je to služebník, bez semene se narodil z Marie, sestry Mojžíšovy a Árónovy. Opravdu, praví (korán), Slovo a Duch Boží vstoupili do Marie a zplodili Ježíše, který byl prorok a služebník Boží. Podle něj chtěli Židé bez ohledu na Zákon Ježíše ukřižovat a poté, co se ho zmocnili, ukřižovali jen jeho stín. Sám Kristus, praví (korán), nepodstoupil ani kříž, ani smrt. Vpravdě ho Bůh od vzal k sobě na nebesa, protože ho miloval. (Korán) rovněž praví, že jednou, když byl Kristus vynesen na nebesa, zeptal se ho Bůh řka: „Ježíši! řekl jsi: „Já jsem syn Boží a Bůh?“ Ježíš, podle něj (koránu), odpověděl: „Buď mi milostiv, Pane! Ty víš, že jsem to neřekl a že neopovrhuji tím, že jsem tvůj služebník. Avšak zlí lidé napsali, že jsem to prohlásil; lžou, co se mne týče, a jsou v bludu.“ Bůh, praví (korán), mu opověděl: „Vím, že jsi to neprohlásil.“

 

3. Kritika zjevení

 

Tento spis přináší mnoho dalších absurdností hodných výsměchu a (Mohamed) se chlubí, že mu bylo sesláno (Písmo) pocházející od Boha. My však pravíme: „Kdo dosvědčí, že mu Bůh dal Písmo, nebo kdo z proroků oznámil, že měl přijít takový prorok?“ Uvádíme je do rozpaků, když jim říkáme: „Mojžíš přijal Zákon na Sinaji před zraky všeho lidu, když se Bůh zjevil v mraku, ohni, temnotě a bouři a všichni proroci od Mojžíše jeden po druhém oznamovali, že přijde Kristus, že Kristus je Bůh a že Syn Boží přijde a přijme tělo, bude ukřižován, že zemře a vstane z mrtvých a že je to on, kdo bude soudit živé i mrtvé. A když pravíme: „Proč váš prorok nepřišel stejným způsobem a ostatní (proroci) o něm nepřinesli svědectví a proč Bůh, jenž dal Zákon Mojžíšovi před zraky všeho lidu na kouřící hoře, mu (Mohamedovi) nepředal ve vaší přítomnosti stejně tak Písmo, o němž mluvíte, aby tak upevnil vaši jistotu?“ odpovídají, že Bůh činí, co chce. „To víme sami dobře“, říkáme, „ale ptáme se vás, jak bylo zjeveno Písmo vašemu prorokovi.“

 

Odpovídají, že Písmo mu (Mohamedovi) bylo sesláno ve spánku. Abychom se jim vysmáli, pravíme: „Protože přijal Písmo ve spánku, aniž by si tuto činnost uvědomoval, lidová průpovídka mu dokonale vyhovuje.“ Znovu se jich ptáme: „Protože vám ve vašem Písmu nařídil nedělat nic nebo nepřijímat nic bez svědků, proč jste mu neodpověděli: „Ty první dokaž pomocí svědků, že jsi prorok a že jsi vyslaný od Boha; a které Písmo svědčí ve tvůj prospěch.“ Zahanbeni mlčí. Právem jim říkáme: „Protože vám není dovoleno oženit se ani prodávat nebo získávat bez svědků, a protože bez svědka nepřipouštíte vlastnit ani jen osly nebo dobytek, ženíte se, získáváte majetek, osly a ostatní jen před svědky. Jen víru a Písmo jste tedy přijali bez svědka! Ten, kdo vám předal toto Písmo, nemá záruku od nikoho a není znám nikdo, kdo by dříve svědčil v jeho prospěch. Písmo naopak přijal ve snu!“

 

4. Obvinění z přidružování

 

Nazývají nás „přidružovateli“, protože říkají, že k Bohu přidružujeme společníka, když říkáme, že Kristus je Boží Syn a Bůh. Říkáme jim: „To nám předali proroci a Písmo. Jak sami potvrzujete, přijímáte taky proroky. A jestliže neprávem říkáme, že Kristus je Syn Boží, jsou to proroci, kdo nás to naučil a předal nám to.“ Někteří z nich říkají, že jsme to připsali prorokům, když jsme je interpretovali alegorickým způsobem, a jiní říkají, že nás Židé z nenávisti svedli tím, že přisoudili tyto texty prorokům, aby nás zatratili. Znovu jim říkáme: „Vy, kteří říkáte, že Kristus je Slovo a Duch boží, proč nás haníte jako „přidružovatele“? Vždyť Slovo a Duch jsou přece neoddělitelné věci od toho, v němž se přirozeně nacházejí. Je-li tedy Kristus v Bohu jako Slovo Boží, pak je i on sám evidentně Bůh. Ale je-li Kristus mimo Boha, pak je podle vás Bůh bez Slova a bez Ducha. Tím, že se vyhýbáte tomu, abyste k Bohu někoho přidružovali, Boha mrzačíte. Pro vás by bylo opravdu lepší říkat, že Bůh má společníka, než ho mrzačit a připodobňovat ho ke kameni, dřevu nebo nějakému neživému předmětu.“ Tím, že nás nazýváte „přidružovateli“, lžete; my vás na oplátku nazýváme „těmi, kdo mrzačí“ Boha.“

 

5. Obvinění z idolatrie

 

Obviňují nás rovněž z idolatrie, protože se klaníme kříži, z něhož mají hrůzu. Říkáme jim tedy: „Proč se otíráte o černý ten kámen ve vaší Ka’bě[3] a proč máte tak rádi kámen, že ho líbáte?“ Někteří z nich říkají, že na tomto kameni obcoval Abraham s Agarou, jiní zase říkají, že k němu Abraham přivázal velbloudici, když obětoval Izáka. Odpovídáme jim: „Podle Písma svatého tam byla hora porostlá keři a stromy; Abraham nasekal dříví pro zápalnou oběť a naložil ho na Izáka a osly nechal stát vzadu se služebníky. Proč takové nerozumnosti? V tomto okolí (tj. v okolí Mekky, pozn. překladatele) skutečně není dřevo pocházející z lesa a osli tudy neprojdou.“ Tehdy zakoušejí stud když říkají, že je to Abrahamův kámen. „Ať je to Abrahamův kámen, jak hloupě tvrdíte! Nestydíte se ho líbat jen proto, že na něm Abraham obcoval se ženou nebo proto, že k němu přivázal velbloudici, avšak nám vytýkáte, že se klaníme Kristovu kříži, který zničil moc démonů a ďáblova pokušení!“ Naopak se vypráví, že tento kámen je hlava Afrodity, před které se klaněli a kterou nazývaly Chabar. A ještě za našich dnů na něm ti, kteří se pozorně dívají, objeví stopu vyobrazení.

 

6. Spis Žena nebo O ženách

 

Tento Mohamed, jak bylo řečeno, sepsal mnoho hloupých spisů[4] a každému z nich dal jméno. Takovým je i spis Žena, kde je jasně každému předepsáno, aby si (muž) vzal čtyři ženy a tisíc konkubín, je-li to možné, pokud je (konkubíny) jeho ruka udrží v poslušnosti vedle čtyř žen; a může zapudit ženu, jestliže chce, a vzít si jinou. Tento zákon ustanovil z následujícího důvodu: Mohamed měl jednoho druha jménem Zejd (Ζειδ). Tento muž měl krásnou ženu, do níž se Mohamed zamiloval. Když jednou spolu seděli, pravil Mahomet: „Příteli, Bůh mi nařídil, abych si vzal tvou ženu.“ Zeid odpověděl: „Ty jsi posel (Boží), konej, jak ti řekl Bůh, vezmi si mou ženu.“ Nebo přesněji, abychom lépe pochopili tento příběh, Mohamed řekl Zejdovi: „Bůh mi dal příkaz, abys zapudil svou ženu.“ Zejd ji zapudil. O několik dní později, řekl Mohamed: „Bůh mi nařídil, abych si ji vzal já sám.“ Poté, co si ji vzal a dopustil se sní cizoložství, Mohamed vyhlásil tento zákon: „Ať každý, kdo si to přeje, zapudí svou ženu. Jestliže se k ní však vrátí poté, co ji zapudil, ať se s ní ožení jiný muž. Není opravdu dovoleno, aby si ji vzal, jestliže nebyla vdaná za jiného. A jestliže ji zapudil nějaký bratr, ať se s ní ožení jeho bratr, přeje-li si to.“ V tom samém spisu dává (Mohamed) doporučení tohoto charakteru: „Obdělávej zemi, kterou ti dal Bůh a věnuj ji veškerou svou péči, to konej a tímto způsobem“ – neříkejme však obscénnosti jako on (Mohamed)[5].

 

7. Boží tvor velbloudice

 

Existuje ještě spis Boží velbloudice.[6]  Praví se v ní, že nějaká velbloudice byla Bohem vyslána a ta, že vypila celou řeku a nemohla již projít mezi dvěma horami, protože mezi nimi bylo pro ni málo místa. V tom okolí žil, jak se praví, jeden národ. Ten národ pil vodu, kterou potom vypila velbloudice. Když velbloudice vypila vodu, krmila národ tím, že mu místo vody dávala mléko. Avšak tito lidé, praví se, byli zlí, povstali a velbloudici zabili. Velbloudice však měla malou velbloudici, která, podle tohoto spisu, volala po smrti své matky k Bohu, který se ji ujal. Říkáme jim: „Odkud přišla tato velbloudice?“ Odpovídají: „Od Boha.“ A my jim pravíme: „Přidal se k ní (velbloudici) nějaký jiný velbloud?“ Odpovídají, že ne. Tu jim říkáme: „Jak to, že měla velbloudice to mládě? Opravdu vidíme, že vaše velbloudice neměla ani otce, ani matku, ani předky a že poté, co se jí narodilo mládě, se jí stalo neštěstí. Neobjevil se samec a malá velbloudice byla pozvednuta k Bohu. Proč se tedy váš prorok k němuž hovořili Bůh, jak říkáte, nedověděl, pokud jde o tu  velbloudici, kde se pase a kdo jsou ti, kteří ji dojí, aby se napili mléka? Potkala snad taky jednoho dne zlé lidi jako její matka a byla zabita nebo vás předešla do ráje a proudí od ní vaše proudy mléka o nichž vypravujete hlouposti?

 

Vždyť říkáte, že ve vašem ráji tečou tři řeky: jedna je řeka vody, druhá je řeka rozumu a třetí je řeka mléka. Jestliže velbloudice, která vás předešla, je mimo ráj, pak evidentně pošla hladem a žízní nebo jiní využívají jejího mléka a váš prorok se marně pyšní, že byl ve styku s Bohem, protože mu nebylo odhaleno tajemství velbloudice. Je-li však velbloudice v ráji, pak pije znova vodu a vy umíráte žízní uprostřed rajských slastí. A jestliže toužíte po víně z řeky, která teče poblíž, pak jste rozohněni tím, že pijete kvůli nedostatku vody čisté víno – protože velbloudice vše vypije – opilost způsobuje, že mluvíte z cesty, a uspává vás. Majíce hlavu obtíženou spánkem a jsouce úplně opilí vínem, zapomněli jste na rajské radosti. Jak to, že váš prorok nemyslel nato, aby se vám tyto nepříjemnosti nestaly v ráji rozkoší, a jak to, že se nezabýval velbloudicí, aby věděl, kde žije (ta velbloudice) nyní? Vy jste se ho však stejně neptali, když snil a detailně vám vyprávěl o třech řekách. Pokud jde o vás, tak my vám veřejně oznamujeme, že vaše zázračná velbloudice vás předešla v duších oslů tam, kam se chystáte vejít jako zvířata. Tam je venkovní temnota, věčný trest, planoucí oheň, červ, který nikdy nespí, a pekelní démoni.“

 

8. Spis Stůl

 

Mohamed ještě přednášel spis Stůl[7], který praví, že Kristus požádal Boha o stůl a ten mu byl dán. Podle tohoto spisu Bůh totiž Kristu odpověděl: „Dávám tobě a tvým (učedníkům) neporušitelný stůl.Spis KrávaMohamed ještě přednášel spis Kráva[8] a další směšné řeči, které by měly být, jak věřím, kvůli své početnosti pominuty bez povšimnutí.

 

9. Zvyky a nařízení

 

(Mohamed) jim (muslimům) nařídil, stejně jako jejich ženám, aby zachovávali věrnost. Nařídil jim, aby nedodržovali sobotu a nenechali se pokřtít, dovolil jim jíst určité pokrmy zapovězené Zákonem, zatímco jiných pokrmů jim nařídil se zdržovat. Stejně tak jim naprosto zakázal pít víno, aby dělali obřízku mladým dívkám od 15 roku a moho dalšího, co odporuje zdravému (selskému) rozumu.  

 

 

Poznámky k textu:

 

[1] Etymologie předkládána sv.Janem Damašským  je tendenční, což odpovídá polemickému tónu spisu. Bez pochyby tím chtěl sv.Jan Damašský vyjádřit, že Arabové nejsou způsobilí k tomu, aby do zjevení přinesli cokoli nového.

 

[2] Arabsky Muhammad, v počeštěné podobě Mohamed (asi 570/580 – 632), zakladatel islámu. Ve francouzském překladu se objevuje tvar Mahomet.

 

[3] Ka’ba je svatyně na nádvoří Velké mešity v Mekce. Ve zdi Ka’by je zazděn černý kámen, kterého se poutníci dotýkají nebo ho líbají.

 

[4] Řecky η γραφή, takto jsou označovány súry, což jsou kapitoly koránu. Korán obsahuje 114 súr, z nichž každá má své jméno. Samotný korán pak sv.Jan Damašský nazývá knihou, řecky ο βίβλος. Zmíněná súra se však jmenuje Ženy,  arabsky al-Nisā’, a je to 4. súra.

 

[5]„ Ženy jsou pro vás polem; vcházejte tedy na pole své, odkud chcete…“ (korán 2, 223)

 

[6] V koránu žádná taková súra není, ale příběh o Boží velbloudici se v koránu objevuje na více místech. Jedná se o posvátnou velbloudici Thamūdovců, což byl lid, který žil na sever od Medíny.

 

[7] Jde o 5.súru „Prostřený stůl“, arabsky al-Mā’ida.

 

[8] Jde o 2.súru, která se v arabštině nazývá al-Baqara. Je to nejdelší súra, jež obsahuje 286 veršů.

 

Spisy svatého Jana Damašského přeložil z francouzštiny Miroslav Kudla podle vydání v edici „Sources chrétiennes“ z roku 1992

 

Link to comment
Подели на овим сајтовима

  • 4 weeks later...

Postavim ovaj video za sada samo ovako za one koji znaju češki ili slovački, poznati češki publicista koji se decenijama bavi problematikom ubica - učesnika genocida u holokaustu za vrijeme 2ww priča oé svojim ličnim iskustvima sa mnogima od njih koje je pronašao, s njima se sreo i razgovarao i o Oskaru Gröningu, jednim od tih rijetkih koji se pokajao i prošao nešto što bismo mogli nazvati katarzom a danas je u 94 godini osudjen na 4 godine zatvora za koje nije sasvim izvjesno da li ga bude moguće realizovat. Sutra idem na posao pa kad stignem napravim skraćeni rezime toga što je tamo rečeno. Za sada samo napišem da on sam je danbas najvećim porotivnikom tih modernih poricatelja holokausta koji tvrde da se ništa takvog nije dečavalo ili ni blizu u tolikoj mjerči kako se o tom piše i govori a jedna Jevrejka koja je u Aušvicu bila "poékusnim kunićeem" "doktoru" Mengeleu kao malo dijete a to sve preživjela se rukovala s njim i rtekla da takve kao on ne treba zatvarati u zatvor već slat svuda po školama i  na slična predavanja i susrete kako bi objasnili oni sami šta su zaista radili i kako je to sve tada bilo. Osim toga se se poslije rata povezao sa doktorom Albertom Švajcerom i tamo radio u njegovoj dobročinoj organizaciji a sa nekim takodjer jevrejskim doktorom Goldsteinom koji ga je cijenio zbog tog njegovog pokajanja se spriateljio i poistao tako blizak da su ostali prijatelji na život i na smrt, što se kaže. O svomk životu i tome šta se dešavalo u Aušvicu jer napisao i privatnu autobiografsku knjigu koju je ostavio svojim potomcima da bude objavljena, štampana i publikovana u javnosti valjda poslije njegove smrti, koliko sam tro dobro razumio a ti njegovi već spomenuti jevrejski prijatelji su o tom svemu već upoznati iz njegovih razgovora s njima:

http://video.aktualne.cz/dvtv/motl-valecni-zlocinci-nasel-jsem-jen-jednoho-co-litoval/r~df6413d4306c11e5a1480025900fea04/?utm_source=centrumHP&utm_medium=newsbox&utm_term=position-2

https://en.wikipedia.org/wiki/Oskar_Gr%C3%B6ning

Link to comment
Подели на овим сајтовима

  • 1 month later...

Da li postoji sličnost izmedju husita i islamske države?

http://www.respekt.cz/externi-hlasy/podobali-se-husite-islamskemu-statu?utm_source=zpravy.aktualne.centrum.cz&utm_medium=carousel

 

Autor tvrdi da postoji u iznimnoj okrutnosti, teroru i strahovladi i ukazuje na zakonite procese koji

takav sistem dovode u poziciju da se najkasnije za 15 godina kao i husitski pokret sam razloži.

Tvrdi da će se isto tako i sama islamska država razložiti i raspasti usljed unutrašnjih problema,

sukoba mišljenja, čim većiim teritorijem budu vladat to će se više bližiti svom kraju kao i husiti.

Link to comment
Подели на овим сајтовима

  • 1 month later...
  • 3 weeks later...
On 12.10.2015. at 18:08, Жељко рече

A pre toga ima li pomena šahovnice?

 

Puno me pitaš, ja znam amo da me šahovnica ne mine kako god da to okrenem i obrnem.

Evo moravska šahovnica nad južnomoravskimn Šardicama, rodnim selom mog pradjeda.

moravská vlajka nad Šardicama

 

 

 

A ovo je hokej klub Slezan Opava 25 km od mene, Crveno-bijela radost

HC Slezan Opava: Červenobílá radost

 

00836l.jpg

 

2011-slovensko-1.jpg

 

vlajka-forza.jpg

 

vlajka-sachovnice.jpg

 

Moravska_vlajka_pouzivana_priznivci_Mora

Link to comment
Подели на овим сајтовима

A pre toga ima li pomena šahovnice?

 

Pa ima u Pragu u katedrali sv. Vita je uprizoren hrvatski grb.

A neki hrvatski vladari imaju grobnicu u Stoličnom Beogradu:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Poh%C5%99ebi%C5%A1t%C4%9B_chorvatsk%C3%BDch_panovn%C3%ADk%C5%AF

https://sk.wikipedia.org/wiki/Stoli%C4%8Dn%C3%BD_Belehrad

 

prah2.jpg

 

1296628-img-katedraal-sv-vita.jpg

 

praha-prazsky-hrad-chram-sv-vita.jpg

 

9_grb_Slavonije_Sv-Vitus-Prag.jpg

 

Evo iz bliza:

 

prah123.jpg

Link to comment
Подели на овим сајтовима

Придружите се разговору

Можете одговорити сада, а касније да се региструјете на Поуке.орг Ако имате налог, пријавите се сада да бисте објавили на свом налогу.

Guest
Имаш нешто да додаш? Одговори на ову тему

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Чланови који сада читају   0 чланова

    • Нема регистрованих чланова који гледају ову страницу
×
×
  • Креирај ново...