JeremijaJeremija, glava 29


Evo, ovo su riječi poslanice koju prorok Jeremija iz Jeruzalema posla Ostatku izgnanstva - starješinama, svećenicima i prorocima i svemu preostalom narodu što ga Nabukodonozor iz Jeruzalema bijaše odveo u Babilon,


pošto kralj Jekonija i kraljica-majka, dvorjanici, odličnici judejski i jeruzalemski, kovači i bravari ostaviše Jeruzalem.


Poslanica je poslana po Elasi, sinu Šafanovu, i Gemarji, sinu Hilkijinu, koje Sidkija, kralj judejski, posla u Babilon Nabukodonozoru, kralju babilonskom. Evo sadržaja:

Tweet thisPost on Facebook

"Ovako govori Jahve nad Vojskama, kralj Izraelov: Svima izgnanicima koje odvedoh iz Jeruzalema u Babilon!

Tweet thisPost on Facebook

Gradite kuće i nastanite se, sadite vrtove i uživajte urod njihov!


Ženite se i rađajte sinove i kćeri! Ženite svoje sinove i udajite svoje kćeri da i oni rađaju sinove i kćeri! Množite se da se ne smanjite!

Tweet thisPost on Facebook

Ištite mir zemlji u koju vas izagnah, molite se za nju Jahvi, jer na njezinu miru počiva i vaš mir!


Jer ovako govori Jahve: Istom kad se Babilonu ispuni onih sedamdeset godina, ja ću vas pohoditi te vam ispuniti dobro obećanje da ću vas vratiti na ovo mjesto.


Jer ja znam svoje naume koje s vama namjeravam - naume mira, a ne nesreće: da vam dadnem budućnost i nadu.


Tada ćete me zazivati, dolaziti k meni, moliti mi se, i ja ću vas uslišati.


Tražit ćete me i naći me jer ćete me tražiti svim srcem svojim.


I pustit ću da me nađete - riječ je Jahvina. Izmijenit ću udes vaš i sabrati vas iz svih naroda i sa svih mjesta kamo vas odagnah - riječ je Jahvina. I vratit ću vas na mjesto odakle vas u izagnanstvo odvedoh.

Tweet thisPost on Facebook

Istina, vi velite: 'Jahve nam podiže proroke u Babilonu.'


Ovako govori Jahve nad Vojskama, Bog Izraelov: Ne dajte da vas obmanjuju vaši proroci koji su među vama, vaši gataoci! Ne povodite se za snovima koje oni sanjaju!


Jer oni vam laž prorokuju u moje ime, a ja ih nisam poslao - riječ je Jahvina.

Tweet thisPost on Facebook

Ovako govori Jahve kralju koji sjedi na prijestolju Davidovu, i svemu narodu koji živi u ovome gradu - braći vašoj što ne moradoše s vama u izgnanstvo.

Tweet thisPost on Facebook

Ovako govori Jahve nad Vojskama: Evo šaljem na njih mač, glad i kugu; učinit ću da budu kao pokvarene smokve, tako loše da nisu za jelo.


I gonit ću ih mačem, glađu i kugom, i učinit ću ih užasom svim kraljevstvima zemaljskim, prokletstvom, strahotom, ruglom i sramotom svim narodima kamo ih otjeram.


Jer ne poslušaše riječi mojih - riječ je Jahvina - premda sam ih svejednako slao sluge svoje proroke, ali ih oni ne poslušaše - riječ je Jahvina.


Ali vi, izgnanici, koje poslah iz Jeruzalema u Babilon, poslušajte svi riječ Jahvinu!


Ovako govori Jahve nad Vojskama, kralj Izraelov, o Ahabu, sinu Kolajinu, i o Sidkiji, sinu Maasejinu, koji vam laž prorokuje u moje ime: Evo, predajem ih u ruke Nabukodonozora, kralja babilonskoga, da ih pogubi vama na oči.


I njima će se kao kletvom proklinjati svi izgnanici koji su u Babilonu: Neka Jahve učini s tobom kao sa Sidkijom i Ahabom koje kralj babilonski ispeče na vatri,


jer u Izraelu počiniše sramotu čineći preljub sa ženama svojih bližnjih i govoreći u moje ime lažne riječi koje im ja nisam zapovjedio. Ja to znam, i svjedok sam tome - riječ je Jahvina!"


A Šemaji ćeš Nehelamcu poručiti:


Ovako govori Jahve nad Vojskama, Bog Izraelov: Ti si u svoje ime poslao pisma svemu narodu koji je u Jeruzalemu, i svećeniku Sefaniji, sinu Maasejinu, i svim ostalim svećenicima:


"Jahve te postavi svećenikom namjesto svećenika Jojade da paziš u Domu Jahvinu na svakog luđaka koji se gradi prorokom i da ga baciš u klade sa željezom oko vrata.


Zašto, dakle, nisi spriječio Jeremiju iz Anatota, koji se među vama gradi prorokom?


Ta on nam je poslao poruku u Babilon: Dugo će još trajati: gradite kuće i nastanite se! Sadite vrtove i uživajte urod njihov!"


Svećenik Sefanija pročita pismo proroku Jeremiji.

Tweet thisPost on Facebook

Tada dođe riječ Jahvina Jeremiji:

Tweet thisPost on Facebook

Pošalji svim izgnanicima ovu vijest: "Ovako govori Jahve o Šemaji Nehelamcu: Jer vam Šemaja prorokuje te vam budi varave nade, premda ga ja nisam poslao,


ovako govori Jahve: Kaznit ću Šemaju Nehelamca, njega i potomstvo njegovo: nitko mu ne će preostati usred ovoga naroda da doživi sreću koju spremam narodu svojemu - riječ je Jahvina - jer je propovijedao pobunu protiv Jahve.This goes to iframe