Prva knjiga LjetopisaLjetopisi I, glava 6


Levijevi su sinovi bili Geršom, Kehat i Merari.


Kehatovi sinovi: Amram, Jishar, Hebron i Uziel.

Tweet thisPost on Facebook

Amramovi sinovi: Aron, Mojsije i Mirjama. Aronovi sinovi: Nabad i Abihu, Eleazar i Itamar.


Eleazar rodi Pinhasa, Pinhas rodi Abišuu;

Tweet thisPost on Facebook

Abišua rodi Bukija, Buki rodi Uziju;

Tweet thisPost on Facebook

Uzija rodi Zerahju; Zerahja rodi Merajota.

Tweet thisPost on Facebook

Merajot rodi Amarju; Amarja rodi Ahituba;

Tweet thisPost on Facebook

Ahitub rodi Sadoka; Sadok rodi Ahimaasa;


Ahimaas rodi Azarju, Azarja rodi Johanana;

Tweet thisPost on Facebook

Johanan rodi Azarju, koji je bio svećenik u Hramu što ga je sagradio Salomon u Jeruzalemu.


Azarja rodi Amarju; Amarja rodi Ahituba;


Ahitub rodi Sadoka, Sadok rodi Šaluma;

Tweet thisPost on Facebook

Šalum rodi Hilkiju, Hilkija rodi Azarju;

Tweet thisPost on Facebook

Azarja rodi Seraju; Seraja rodi Josadaka.


Josadak je otišao kad je Jahve odveo u sužanjstvo Judu i Jeruzalem Nabukodonozorovom rukom.


Levijevi su sinovi bili Geršom, Kehat i Merari.


Evo imena Geršomovih sinova: Libni i Šimej.

Tweet thisPost on Facebook

Kehatovi su sinovi bili: Amram, Jishar, Hebron i Uziel.

Tweet thisPost on Facebook

Merarijevi sinovi: Mahli i Muši. Ovo su rodovi Levijaca po svojim ocima.


Od Geršoma: sin mu Libni, njegov sin Jahat, njegov sin Zima,

Tweet thisPost on Facebook

njegov sin Joah, njegov sin Ido, njegov sin Zerah, njegov sin Jeatraj.


Kehatovi sinovi: sin mu Aminadab, njegov sin Korah, njegov sin Asir,


njegov sin Elkana, njegov sin Ebjasaf, njegov sin Asir;

Tweet thisPost on Facebook

njegov sin Tahat, njegov sin Uriel, njegov sin Uzija, njegov sin Šaul.


Elkanini sinovi: Amasaj i Ahimot;


njegov sin Elkana, njegov sin Sufaj, njegov sin Nahat;


njegov sin Eliab, njegov sin Jeroham, njegov sin Elkana. Elkanini sinovi:


Samuel, njegov prvenac, drugi Abija.

Tweet thisPost on Facebook

Merarijevi sinovi: Mahli, njegov sin Libni, njegov sin Šimej, njegov sin Uza,

Tweet thisPost on Facebook

njegov sin Šima, njegov sin Hagija, njegov sin Asaja.

Tweet thisPost on Facebook

Ovo su oni koje je postavio David da se brinu za pjevanje u Domu Jahvinu kad je Kovčeg ondje našao svoje počivalište;


oni koji su služili pred Prebivalištem, Šatorom sastanka, pjevajući, dok nije Salomon sagradio Dom Jahvin u Jeruzalemu, i koji su obavljali službu po propisanom redoslijedu.

Tweet thisPost on Facebook

Evo onih što su obavljali službu i njihovih sinova: od Kehatovih sinova: pjevač Heman, sin Joela, sina Samuela,

Tweet thisPost on Facebook

sina Elkane, sina Jerohama, sina Eliela, sina Toaha,

Tweet thisPost on Facebook

sina Sifa, sina Elkane, sina Mahata, sina Amasaja,

Tweet thisPost on Facebook

sina Elkane, sina Joela, sina Azarje, sina Sefanije,


sina Tahata, sina Asira, sina Abjasafa, sina Koraha,


sina Jishara, sina Kehata, sina Levija, sina Izraelova.

Tweet thisPost on Facebook

Brat mu Asaf stajao je s desne strane; Asaf je bio sin Berekje, sina Šime,

Tweet thisPost on Facebook

sina Mihaela, sina Baaseja, sina Malkije,

Tweet thisPost on Facebook

sina Etnija, sina Zeraha, sina Adaje,


sina Etana, sina Zime, sina Šimeja,


sina Jahata, sina Geršoma, sina Levijeva.

Tweet thisPost on Facebook

Merarijevi sinovi, njihova braća, stajala su mu s lijeve strane: Etan, sin Kušija, sina Abdija, sina Maluka,

Tweet thisPost on Facebook

sina Hašabje, sina Amasje, sina Hilkije,

Tweet thisPost on Facebook

sina Amsija, sina Banija, sina Šomera,

Tweet thisPost on Facebook

sina Mahlija, sina Mušija, sina Merarija, sina Levijeva.

Tweet thisPost on Facebook

Njihova braća leviti bili su postavljeni za svu službu u svetom Prebivalištu, u Domu Božjem.

Tweet thisPost on Facebook

Aron i njegovi sinovi prinosili su kad na žrtveniku za paljenice i na kadionom žrtveniku, obavljajući sav posao u Svetinji nad svetinjama i izvršujući obred pomirenja nad Izraelom, prema svemu što je zapovjedio Božji sluga Mojsije.


Ovo su Aronovi sinovi: sin mu Eleazar, njegov sin Pinhas, njegov sin Abišua,


njegov sin Buki, njegov sin Uzi, njegov sin Zerahja,

Tweet thisPost on Facebook

njegov sin Merajot, njegov sin Amarja, njegov sin Ahitub,

Tweet thisPost on Facebook

njegov sin Sadok, njegov sin Ahimaas.

Tweet thisPost on Facebook

Ovo su im boravišta po naseljima u njihovu području: Aronovim sinovima od Kehatove obitelji - jer na njih je pao ždrijeb,


dali su Hebron u judejskoj zemlji s pašnjacima oko njega.


Gradsko polje i njegova sela dali su Jefuneovu sinu Kalebu.


Dali su, dakle, Aronovim sinovima gradove-utočišta Hebron i Libnu s pašnjacima, Jatir i Eštemou s pašnjacima,


Hilez s pašnjacima, Debir s pašnjacima,


Ašan s pašnjacima i Bet Šemeš s pašnjacima.

Tweet thisPost on Facebook

Od Benjaminova plemena: Gebu s pašnjacima, Alemet s pašnjacima i Anatot s pašnjacima; dakle trinaest gradova po njihovim rodovima.


Ostalim Kehatovim sinovima prema plemenskim rodovima pripalo je ždrijebom deset gradova od polovine Manašeova plemena.


Geršomovim sinovima po njihovim rodovima pripalo je od Jisakarova plemena, od Ašerova plemena, od Naftalijeva plemena i od Manašeova plemena u Bašanu trinaest gradova.

Tweet thisPost on Facebook

Merarijevim sinovima po njihovim rodovima pripalo je ždrijebom od Rubenova plemena, od Gadova plemena i od Zebulunova plemena dvanaest gradova.


Tako su Izraelovi sinovi dali levitima te gradove s pašnjacima.


Dali su ždrijebom od plemena Judinih sinova, od plemena Šimunovih sinova i od plemena Benjaminovih sinove te gradove koje su spomenuli poimence.

Tweet thisPost on Facebook

Onima koji su bili od rodova Kehatovih sinova, te dobili ždrijebom gradove od Efrajimova plemena,


dali su kao gradove-utočišta Šekem s pašnjacima u Efrajimovoj gori i Gezer s pašnjacima,


Jokmeam s pašnjacima, Bet Horon s pašnjacima,

Tweet thisPost on Facebook

Ajalon s pašnjacima i Gat-Rimon s pašnjacima.

Tweet thisPost on Facebook

Od polovine Manašeova plemena dali su rodovima ostalih Kehatovih sinova: Aner s pašnjacima i Bileam s pašnjacima.

Tweet thisPost on Facebook

Geršomovim sinovima dali su od rodova polovine Manašeova plemena Golan u Bašanu s pašnjacima i Aštarot s pašnjacima.


Od Jisakarova plemena Kedeš s pašnjacima, Dobrat s pašnjacima,


Ramot s pašnjacima i Anem s pašnjacima.

Tweet thisPost on Facebook

Od Ašerova plemena Mašal s pašnjacima, Abdon s pašnjacima,

Tweet thisPost on Facebook

Hukok s pašnjacima i Rehob s pašnjacima.

Tweet thisPost on Facebook

Od Naftalijeva plemena Kedeš u Galileji s pašnjacima, Hamon s pašnjacima i Kirjatajim s pašnjacima.

Tweet thisPost on Facebook

Ostalim Merarijevim sinovima dali su od Zebulunova plemena Rimon s pašnjacima i Tabor s pašnjacima.

Tweet thisPost on Facebook

S onu stranu Jordana, prema Jerihonu, na istočnoj strani Jordana, dali su im od Rubenova plemena Beser u pustinji s pašnjacima, Jahsu s pašnjacima,

Tweet thisPost on Facebook

Kedemot s pašnjacima i Mefaat s pašnjacima.

Tweet thisPost on Facebook

Od Gadova plemena Ramot u Gileadu s pašnjacima, Mahanajim s pašnjacima,

Tweet thisPost on Facebook

Hešbon s pašnjacima i Jazer s pašnjacima.This goes to iframe