Knjiga PostankaPostanak, glava 10


Ovo je povijest Noinih sinova: Šema, Hama i Jafeta, kojima su se rodili sinovi poslije Potopa.

Tweet thisPost on Facebook

Sinovi su Jafetovi: Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mešak, Tiras.


A sinovi su Gomerovi: Aškenaz, Rifat i Togarma.

Tweet thisPost on Facebook

Javanovi su opet sinovi: Eliša, Taršiš, Kitijci i Dodanci.

Tweet thisPost on Facebook

Od njih su se razgranali narodi po otocima. To su Jafetovi sinovi prema svojim zemljama - svaki s vlastitim jezikom - prema svojim plemenima i narodima.

Tweet thisPost on Facebook

Sinovi su Hamovi: Kuš i Misrajim, Put i Kanaan.

Tweet thisPost on Facebook

Kuševi su: Seba, Havila, Sabta, Rama i Sabteka. Ramini su: Šeba i Dedan.


Od Kuša se rodio Nimrod, koji je postao prvi velmoža na zemlji.

Tweet thisPost on Facebook

Voljom Jahve bio je silan lovac. Zato se veli: "Kao Nimrod, silan lovac voljom Jahve."


Glavno uporište njegova kraljevstva bili su: Babilon, Erek, Akad i Kalne, svi u zemlji Šinearu.


Iz ove je zemlje došao Ašur. On je podigao Ninivu, Rehobot Ir, Kalah,

Tweet thisPost on Facebook

i Resen između Ninive i Kalaha (to je glavni grad).

Tweet thisPost on Facebook

Od Misrajima potekli su Ludijci, Anamijci, Lehabijci, Naftuhijci,

Tweet thisPost on Facebook

pa Patrušani, Kasluhijci i Kaftorci, od kojih su potekli Filistejci.


Od Kanaana potječe Sidon, njegov prvenac, i Het.

Tweet thisPost on Facebook

Dalje: Jebusejci, Amorejci, Girgašani,

Tweet thisPost on Facebook

Hivijci, Arkijci, Sinijci,

Tweet thisPost on Facebook

Arvađani, Semarjani i Hamaćani. Poslije se kanaanska plemena razgranaše,

Tweet thisPost on Facebook

tako da se granica Kanaanaca protezala od Sidona prema Geraru, sve do Gaze, pa prema Sodomi, Gomori, Admi i Sebojimu sve do Leše.


To su sinovi Hamovi, prema svojim plemenima i jezicima, po svojim zemljama i narodima.

Tweet thisPost on Facebook

A i Šemu - praocu svih sinova Eberovih i starijem bratu Jafetovu - rodili se sinovi.

Tweet thisPost on Facebook

Šemovi su sinovi: Elam, Ašur, Arpakšad, Lud i Aram.


A Aramovi su sinovi: Us, Hul, Geter i Maš.

Tweet thisPost on Facebook

Arpakšad rodi Šelaha, Šelah rodi Ebera.


Eberu su se rodila dva sina: jednomu bješe ime Peleg, jer se za njegova vijeka zemlja razdijelila. Njegovu je bratu bilo ime Joktan.


Od Joktana se rodiše: Almodad, Šelef, Hasarmavet, Jerah,

Tweet thisPost on Facebook

Hadoram, Uzal, Dikla,

Tweet thisPost on Facebook

Obal, Abimael, Šeba,

Tweet thisPost on Facebook

Ofir, Havila i Jobab. Sve su to sinovi Joktanovi.

Tweet thisPost on Facebook

Njihova se naselja protezahu od Meše sve do Sefara, brdovitih krajeva na istoku.

Tweet thisPost on Facebook

To su sinovi Šemovi, prema svojim plemenima, jezicima i zemljama, po svojim narodima.

Tweet thisPost on Facebook

To su rodovi Noinih sinova, prema svojim lozama i narodima. Od njih su se razgranali narodi po zemlji poslije Potopa.
This goes to iframe