1 Timotheus1 Timotheus 4


Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen,


Door geveinsdheid der leugensprekers, hebbende hun eigen geweten [als] met een brandijzer toegeschroeid;


Verbiedende te huwelijken, [gebiedende] van spijzen te onthouden, die God geschapen heeft, tot nuttiging met dankzegging, voor de gelovigen, en die de waarheid hebben bekend.


Want alle schepsel Gods is goed, en er is niets verwerpelijk, met dankzegging genomen zijnde;


Want het wordt geheiligd door het Woord van God, en [door] het gebed.

Tweet thisPost on Facebook

Als gij deze dingen den broederen voorstelt, zo zult gij een goed dienaar van Jezus Christus zijn, opgevoed in de woorden des geloofs en der goede leer, welke gij achtervolgd hebt.


Maar verwerp de ongoddelijke en oudwijfse fabelen; en oefen uzelven tot godzaligheid.

Tweet thisPost on Facebook

Want de lichamelijke oefening is tot weinig nut; maar de godzaligheid is tot alle dingen nut, hebbende de belofte des tegenwoordigen en des toekomenden levens.


Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig.

Tweet thisPost on Facebook

Want hiertoe arbeiden wij ook, en worden versmaad, omdat wij gehoopt hebben op den levenden God, Die een Behouder is aller mensen, [maar] allermeest der gelovigen.


Beveel deze dingen, en leer ze.

Tweet thisPost on Facebook

Niemand verachte uw jonkheid, maar zijt een voorbeeld der gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in den geest, in geloof, in reinheid.


Houd aan in het lezen, in het vermanen, in het leren, totdat ik kome.


Verzuim de gave niet, die in u is, die u gegeven is door de profetie, met oplegging der handen des ouderlingschaps.


Bedenk deze dingen, wees hierin [bezig], opdat uw toenemen openbaar zij in alles.

Tweet thisPost on Facebook

Heb acht op uzelven en op de leer; volhard daarin; want dat doende, zult gij en uzelven behouden, en die u horen.This goes to iframe