HandelingenHandelingen 14


En het geschiedde te Ikonium, dat zij te zamen gingen in de synagoge der Joden, en alzo spraken, dat een grote menigte, beiden van Joden en Grieken, geloofde.


Maar de Joden, die ongehoorzaam waren, verwekten en verbitterden de zielen der heidenen tegen de broeders.

Tweet thisPost on Facebook

Zij verkeerden dan [aldaar] een langen tijd, vrijmoediglijk sprekende in den Heere, Die getuigenis gaf aan het Woord Zijner genade, en gaf, dat tekenen en wonderen geschiedden door hun handen.


En de menigte der stad werd verdeeld, en sommigen waren met de Joden, en sommigen met de apostelen.

Tweet thisPost on Facebook

En als er een oploop geschiedde, beiden van heidenen en van Joden, met hun oversten, om hun smaadheid aan te doen, en [hen] te stenigen,


Zijn zij, [alles] overlegd hebbende, gevlucht naar de steden van Lykaonie, [namelijk] Lystre en Derbe, en het omliggende land;


En verkondigden aldaar het Evangelie.

Tweet thisPost on Facebook

En een zeker man, te Lystre, zat onmachtig aan de voeten, kreupel zijnde van zijner moeders lijf, die nooit had gewandeld.


Deze hoorde Paulus spreken; welke de ogen op hem houdende, en ziende, dat hij geloof had om gezond te worden,


Zeide met grote stem: Sta recht op uw voeten! En hij sprong op en wandelde.


En de scharen, ziende, hetgeen Paulus gedaan had, verhieven hun stemmen, en zeiden in het Lycaonisch: De goden zijn den mensen gelijk geworden, en tot ons nedergekomen.


En zij noemden Barnabas Jupiter, en Paulus Mercurius, omdat hij het woord voerde.

Tweet thisPost on Facebook

Апостоли Павле и Варнава проповедају у Листри

En de priester van Jupiter, die voor hun stad was, als hij ossen en kransen aan de voorpoorten gebracht had, wilde hij offeren met de scharen.


Maar de apostelen, Barnabas en Paulus, [dat] horende, scheurden hun klederen, en sprongen onder de schare, roepende,


En zeggende: Mannen, waarom doet gij deze dingen? Wij zijn ook mensen van gelijke bewegingen als gij, en verkondigen ulieden, dat gij u zoudt van deze ijdele [dingen] bekeren tot den levenden God, Die gemaakt heeft den hemel, en de aarde, en de zee, en al hetgeen in dezelve is;


Welke in de verledene tijden al de heidenen heeft laten wandelen in hun wegen;


Hoewel Hij nochtans Zichzelven niet onbetuigd gelaten heeft, goed doende van den hemel, ons regen en vruchtbare tijden gevende, vervullende onze harten met spijs en vrolijkheid.


En dit zeggende, wederhielden zij nauwelijks de scharen, dat zij hun niet offerden.

Tweet thisPost on Facebook

Maar daarover kwamen Joden van Antiochie en Ikonium, en overreedden de scharen, en stenigden Paulus, en sleepten [hem] buiten de stad, menende, dat hij dood was.


Doch als hem de discipelen omringd hadden, stond hij op, en kwam in de stad; en des anderen daags ging hij met Barnabas uit naar Derbe.


En als zij derzelve stad het Evangelie verkondigd en vele discipelen gemaakt hadden, keerden zij weder naar Lystre, en Ikonium, en Antiochie;

Tweet thisPost on Facebook

Versterkende de zielen der discipelen, en vermanende, dat zij zouden blijven in het geloof, en dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het Koninkrijk Gods.


En als zij in elke Gemeente, met opsteken der handen, ouderlingen verkoren hadden, gebeden hebbende met vasten, bevalen zij hen den Heere, in Welken zij geloofd hadden.


En Pisidie doorgereisd hebbende, kwamen zij in Pamfylie.

Tweet thisPost on Facebook

Прво мисионарско путовање апостола Павла

En als zij te Perge het Woord gesproken hadden, kwamen zij af naar Attalie.

Tweet thisPost on Facebook

En van daar scheepten zij af naar Antiochie, van waar zij der genade Gods bevolen waren geweest tot het werk, dat zij volbracht hadden.


En daar gekomen zijnde, en de Gemeente vergaderd hebbende, verhaalden zij, wat grote dingen God met hen gedaan had, en dat Hij den heidenen de deur des geloofs geopend had.


En zij verkeerden aldaar geen kleinen tijd met de discipelen.

Tweet thisPost on Facebook


This goes to iframe