PredikerPrediker 7


Beter is een [goede] naam, dan goede olie, en de dag des doods, dan de dag, dat iemand geboren wordt.


Het is beter te gaan in het klaaghuis, dan te gaan in het huis des maaltijds; [want] in hetzelve is het einde aller mensen, en de levende legt het in zijn hart.


Het treuren is beter dan het lachen; want door de droefheid des aangezichts wordt het hart gebeterd.


Het hart der wijzen is in het klaaghuis; maar het hart der zotten in het huis der vreugde.

Tweet thisPost on Facebook

Het is beter te horen het bestraffen des wijzen, dan dat iemand hore het gezang der dwazen.


Want gelijk het geluid der doornen onder een pot is, alzo is het lachen eens zots. Dit is ook ijdelheid.


Voorwaar, de onderdrukking zou wel een wijze dol maken; en het geschenk verderft het hart.


Het einde van een ding is beter dan zijn begin; de lankmoedige is beter dan de hoogmoedige.


Zijt niet haastig in uw geest om te toornen; want de toorn rust in den boezem der dwazen.


Zeg niet: Wat is er, dat de vorige dagen beter geweest zijn, dan deze? Want gij zoudt naar zulks niet uit wijsheid vragen.

Tweet thisPost on Facebook

De wijsheid is goed met een erfdeel; en degenen, die de zon aanschouwen, hebben voordeel [daarvan].

Tweet thisPost on Facebook

Want de wijsheid is tot een schaduw, [en] het geld is tot een schaduw; maar de uitnemendheid der wetenschap is, dat de wijsheid haar bezitters het leven geeft.


Aanmerk het werk Gods; want wie kan recht maken, dat Hij krom gemaakt heeft?


Geniet het goede ten dage des voorspoeds, maar ten dage des tegenspoeds, zie toe; [want] God maakt ook den een tegenover den ander, ter oorzake dat de mens niet zou vinden iets, dat na hem zal zijn.

Tweet thisPost on Facebook

Dit alles heb ik gezien in de dagen mijner ijdelheid; er is een rechtvaardige, die in zijn gerechtigheid omkomt; daarentegen is er een goddeloze, die in zijn boosheid [zijn] [dagen] verlengt.


Wees niet al te rechtvaardig, noch houd uzelven al te wijs; waarom zoudt gij verwoesting over u brengen?


Wees niet al te goddeloos, noch wees [al] te dwaas; waarom zoudt gij sterven buiten uw tijd?


Het is goed, dat gij daaraan vasthoudt, en trek ook uw hand van dit niet af; want die God vreest, dien ontgaat dat al.

Tweet thisPost on Facebook

De wijsheid versterkt den wijze meer dan tien heerschappers, die in een stad zijn.


Voorwaar, er is geen mens rechtvaardig op aarde, die goed doet, en niet zondigt.


Geef ook uw hart niet tot alle woorden, die men spreekt, opdat gij niet hoort, dat uw knecht u vloekt.


Want uw hart heeft ook veelmalen bekend, dat gij ook anderen gevloekt hebt.

Tweet thisPost on Facebook

Dit alles heb ik met wijsheid verzocht; ik zeide: Ik zal wijsheid bekomen, maar zij was [nog] verre van mij.

Tweet thisPost on Facebook

Hetgeen verre af is, en zeer diep, wie zal dat vinden?


Ik keerde mij om, en mijn hart, om te weten, en om na te sporen, en te zoeken wijsheid en een sluitrede; en om te weten de goddeloosheid der zotheid, en de dwaasheid der onzinnigheden.

Tweet thisPost on Facebook

En ik vond een bitterder ding, dan de dood: een vrouw, welker hart netten en garen, [en] haar handen banden zijn; wie goed is voor Gods aangezicht, zal van haar ontkomen; daarentegen de zondaar zal van haar gevangen worden.


Ziet, dit heb ik gevonden, zegt de prediker, het ene bij het andere, om de sluitrede te vinden;


Dewelke mijn ziel nog zoekt, maar ik heb haar niet gevonden: een man uit duizend heb ik gevonden; maar een vrouw onder die allen heb ik niet gevonden.

Tweet thisPost on Facebook

Alleenlijk ziet, dit heb ik gevonden, dat God den mens recht gemaakt heeft, maar zij hebben veel vonden gezocht.This goes to iframe