PsalmenPsalm 46


Een lied op Alamoth, voor den opperzangmeester, onder de kinderen van Korach. God is ons een Toevlucht en Sterkte; Hij is krachtelijk bevonden een Hulp in benauwdheden.

Tweet thisPost on Facebook

Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde [haar] [plaats], en al werden de bergen verzet in het hart der zeeen;

Tweet thisPost on Facebook

Laat haar wateren bruisen, laat ze beroerd worden; laat de bergen daveren, door derzelver verheffing! Sela.


De beekjes der rivier zullen verblijden de stad Gods, het heiligdom der woningen des Allerhoogsten.


God is in het midden van haar, zij zal niet wankelen; God zal haar helpen in het aanbreken van den morgenstond.


De heidenen raasden, de koninkrijken bewogen zich; Hij verhief Zijn stem, de aarde versmolt.

Tweet thisPost on Facebook

De HEERE der heirscharen is met ons; de God van Jakob is ons een Hoog Vertrek. Sela.

Tweet thisPost on Facebook

Komt, aanschouwt de daden des HEEREN, Die verwoestingen op aarde aanricht.

Tweet thisPost on Facebook

Die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde, den boog verbreekt, en de spies aan twee slaat, de wagenen met vuur verbrandt.


Laat af, en weet, dat Ik God ben; Ik zal verhoogd worden onder de heidenen, Ik zal verhoogd worden op de aarde.


De HEERE der heirscharen is met ons; de God van Jakob is ons een Hoog Vertrek. Sela.

Tweet thisPost on Facebook


This goes to iframe