PsalmenPsalm 33


Gij rechtvaardigen! zingt vrolijk in den HEERE; lof betaamt den oprechten.

Tweet thisPost on Facebook

Looft den HEERE met de harp; psalmzingt Hem met de luit, [en] het tiensnarig instrument.

Tweet thisPost on Facebook

Zingt Hem een nieuw lied; speelt wel met vrolijk geschal.


Want des HEEREN woord is recht, en al Zijn werk getrouw.

Tweet thisPost on Facebook

Hij heeft gerechtigheid en gericht lief; de aarde is vol van de goedertierenheid des HEEREN.

Tweet thisPost on Facebook

Door het Woord des HEEREN zijn de hemelen gemaakt, en door den Geest Zijns monds al hun heir.


Hij vergadert de wateren der zee als op een hoop; Hij stelt den afgronden schatkameren.


Laat de ganse aarde voor den HEERE vrezen; laat alle inwoners van de wereld voor Hem schrikken.

Tweet thisPost on Facebook

Want Hij spreekt, en het is er; Hij gebiedt, en het staat er.


De HEERE vernietigt den raad der heidenen; Hij breekt de gedachten der volken.

Tweet thisPost on Facebook

[Maar] de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.


Welgelukzalig is het volk, welks God de HEERE is; het volk, dat Hij Zich ten erve verkoren heeft.


De HEERE schouwt uit den hemel, en ziet alle mensenkinderen.


Hij ziet uit van Zijn vaste woonplaats op alle inwoners der aarde.

Tweet thisPost on Facebook

Hij formeert hun aller hart; Hij let op al hun werken.


Een koning wordt niet behouden door een groot heir; een held wordt niet gered door grote kracht;


Het paard feilt ter overwinning, en bevrijdt niet door zijn grote sterkte.

Tweet thisPost on Facebook

Ziet, des HEEREN oog is over degenen, die Hem vrezen, op degenen, die op Zijn goedertierenheid hopen.


Om hun ziel van den dood te redden, en om hen bij het leven te houden in den honger.

Tweet thisPost on Facebook

Onze ziel verbeidt den HEERE: Hij is onze Hulp en ons Schild.

Tweet thisPost on Facebook

Want ons hart is in Hem verblijd, omdat wij op den Naam Zijner heiligheid vertrouwen.

Tweet thisPost on Facebook

Uw goedertierenheid, HEERE! zij over ons; gelijk als wij op U hopen.

Tweet thisPost on Facebook


This goes to iframe