PsalmenPsalm 25


[Een] [psalm] van David. [Aleph]. Tot U, o HEERE! hef ik mijn ziel op.


[Beth]. Mijn God! op U vertrouw ik; laat mij niet beschaamd worden; laat mijn vijanden niet van vreugde opspringen over mij.


[Gimel]. Ja, allen, die U verwachten, zullen niet beschaamd worden; zij zullen beschaamd worden, die trouwelooslijk handelen zonder oorzaak.

Tweet thisPost on Facebook

[Daleth]. HEERE! maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden.


[He]. [Vau]. Leid mij in Uw waarheid, en leer mij, want Gij zijt de God mijns heils; U verwacht ik den gansen dag.

Tweet thisPost on Facebook

[Zain]. Gedenk, HEERE! Uwer barmhartigheden en Uwer goedertierenheden, want die zijn van eeuwigheid.

Tweet thisPost on Facebook

[Cheth]. Gedenk niet der zonden mijner jonkheid, noch mijner overtredingen; gedenk mijner naar Uw goedertierenheid, om Uwer goedheid wil, o HEERE!


[Teth]. De HEERE is goed en recht; daarom zal Hij de zondaars onderwijzen in den weg.


[Jod]. Hij zal de zachtmoedigen leiden in het recht, en Hij zal den zachtmoedigen Zijn weg leren.

Tweet thisPost on Facebook

[Caph]. Alle paden des HEEREN zijn goedertierenheid en waarheid, dengenen, die Zijn verbond en Zijn getuigenissen bewaren.


[Lamed]. Om Uws Naams wil, HEERE! zo vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot.


[Mem]. Wie is de man, die den HEERE vreest? Hij zal hem onderwijzen in den weg, [dien] hij zal hebben te verkiezen.


[Nun]. Zijn ziel zal vernachten in het goede, en zijn zaad zal de aarde beerven.


[Samech]. De verborgenheid des HEEREN is voor degenen, die Hem vrezen; en Zijn verbond, om hun [die] bekend te maken.


[Ain]. Mijn ogen zijn geduriglijk op den HEERE, want Hij zal mijn voeten uit het net uitvoeren.


[Pe]. Wend U tot mij, en wees mij genadig, want ik ben eenzaam en ellendig.


[Tsade]. De benauwdheden mijns harten hebben zich wijd uitgestrekt; voer mij uit mijn noden.

Tweet thisPost on Facebook

[Resch]. Aanzie mijn ellende, en mijn moeite, en neem weg al mijn zonden.


[Resch]. Aanzie mijn vijanden, want zij vermenigvuldigen, en zij haten mij met een wreveligen haat.

Tweet thisPost on Facebook

[Schin]. Bewaar mijn ziel, en red mij; laat mij niet beschaamd worden, want ik betrouw op U.

Tweet thisPost on Facebook

[Thau]. Laat oprechtigheid en vroomheid mij behoeden, want ik verwacht U.

Tweet thisPost on Facebook

O God! verlos Israel uit al zijn benauwdheden.This goes to iframe