JobJob 34


Verder antwoordde Elihu, en zeide:

Tweet thisPost on Facebook

Hoort, gij wijzen, mijn woorden, en gij verstandigen, neigt de oren naar mij.

Tweet thisPost on Facebook

Want het oor proeft de woorden, gelijk het gehemelte de spijze smaakt.


Laat ons kiezen voor ons, wat recht is; laat ons kennen onder ons wat goed is.

Tweet thisPost on Facebook

Want Job heeft gezegd: Ik ben rechtvaardig, en God heeft mijn recht weggenomen.


Ik moet liegen in mijn recht; mijn pijl is smartelijk zonder overtreding.


Wat man is er, gelijk Job? Hij drinkt de bespotting in als water;

Tweet thisPost on Facebook

En gaat over weg in gezelschap met de werkers der ongerechtigheid, en wandelt met goddeloze lieden.

Tweet thisPost on Facebook

Want hij heeft gezegd: Het baat een man niet, als hij welbehagen heeft aan God.


Daarom, gij, lieden van verstand, hoort naar mij: Verre zij God van goddeloosheid, en de Almachtige van onrecht!


Want [naar] het werk des mensen vergeldt Hij hem, en naar eens ieders weg doet Hij het hem vinden.


Ook waarlijk, God handelt niet goddelooslijk, en de Almachtige verkeert het recht niet.

Tweet thisPost on Facebook

Wie heeft Hem gesteld over de aarde, en wie heeft de ganse wereld geschikt?

Tweet thisPost on Facebook

Indien Hij Zijn hart tegen hem zette, Zijn geest en Zijn adem zou Hij tot Zich vergaderen;


Alle vlees zou tegelijk den geest geven, en de mens zou tot stof wederkeren.

Tweet thisPost on Facebook

Zo er dan verstand [bij] [u] is, hoor dit; neig de oren tot de stem mijner woorden.

Tweet thisPost on Facebook

Zou Hij ook, Die het recht haat, [den] [gewonde] verbinden, en zoudt gij den zeer Rechtvaardige verdoemen?


Zou men tot een koning zeggen: Gij Belial; tot de prinsen: Gij goddelozen!

Tweet thisPost on Facebook

[Hoe] [dan] [tot] [Dien], Die het aangezicht der vorsten niet aanneemt, en den rijke voor den arme niet kent? Want zij zijn allen Zijner handen werk.


In een ogenblik sterven zij; zelfs ter middernacht wordt een volk geschud, dat het doorga; en de machtige wordt weggenomen zonder hand.

Tweet thisPost on Facebook

Want Zijn ogen zijn op ieders wegen, en Hij ziet al zijn treden.

Tweet thisPost on Facebook

Er is geen duisternis, en er is geen schaduw des doods, dat aldaar de werkers der ongerechtigheid zich verbergen mochten.


Gewisselijk, Hij legt den mens niet te veel op, dat hij tegen God in het gericht zou mogen treden.


Hij vermorzelt de geweldigen, dat men het niet doorzoeken kan, en stelt anderen in hun plaats.


Daarom [dat] Hij hun werken kent, zo keert Hij hen des nachts om, en zij worden verbrijzeld.

Tweet thisPost on Facebook

Hij klopt hen samen als goddelozen, in een plaats, [waar] aanschouwers zijn;

Tweet thisPost on Facebook

Daarom dat zij van achter Hem afgeweken zijn, en geen Zijner wegen verstaan hebben;

Tweet thisPost on Facebook

Opdat Hij op hem het geroep des armen brenge, en het geroep der ellendigen verhore.


Als Hij stilt, wie zal dan beroeren? Als Hij het aangezicht verbergt, wie zal Hem dan aanschouwen, zowel voor een volk, als voor een mens alleen?

Tweet thisPost on Facebook

Opdat de huichelachtige mens niet [meer] regere, [en] geen strikken des volks zijn.


Zekerlijk heeft hij tot God gezegd: Ik heb [Uw] [straf] verdragen, ik zal het niet verderven.

Tweet thisPost on Facebook

Behalve [wat] ik zie, leer Gij mij; heb ik onrecht gewrocht, ik zal het niet meer doen.

Tweet thisPost on Facebook

Zal het van u zijn, hoe Hij iets vergelden zal, dewijl gij [Hem] versmaadt? Zoudt gij dan verkiezen, en niet ik? Wat weet gij dan? Spreek.


De lieden van verstand zullen met mij zeggen, en een wijs man zal naar mij horen:

Tweet thisPost on Facebook

[Dat] Job niet met wetenschap gesproken heeft, en zijn woorden niet met kloek verstand geweest zijn.


Mijn Vader, laat Job beproefd worden tot het einde toe, om [zijner] antwoorden wil onder de ongerechtige lieden.

Tweet thisPost on Facebook

Want tot zijn zonde zou hij nog overtreding bijvoegen; hij zou onder ons in de handen klappen, en hij zou zijn redenen vermenigvuldigen tegen God.

Tweet thisPost on Facebook


This goes to iframe