JobJob 33


En gewisselijk, o Job! hoor toch mijn redenen, en neem al mijn woorden ter ore.


Zie nu, ik heb mijn mond opengedaan; mijn tong spreekt onder mijn gehemelte.

Tweet thisPost on Facebook

Mijn redenen zullen de oprechtigheid mijns harten, en de wetenschap mijner lippen, wat zuiver is, uitspreken.


De Geest Gods heeft mij gemaakt, en de adem des Almachtigen heeft mij levend gemaakt.


Zo gij kunt, antwoord mij; schik u voor mijn aangezicht, stel u.

Tweet thisPost on Facebook

Zie, ik ben Godes, gelijk gij; uit het leem ben ik ook afgesneden.


Zie, mijn verschrikking zal u niet beroeren, en mijn hand zal over u niet zwaar zijn.


Zeker, gij hebt gezegd voor mijn oren, en ik heb de stem der woorden gehoord;

Tweet thisPost on Facebook

Ik ben rein, zonder overtreding; ik ben zuiver, en heb geen misdaad.


Zie, Hij vindt oorzaken tegen mij, Hij houdt mij voor Zijn vijand.


Hij legt mijn voeten in den stok; Hij neemt al mijn paden waar.


Zie, hierin zijt gij niet rechtvaardig, antwoord ik u; want God is meerder dan een mens.


Waarom hebt gij tegen Hem getwist? Want Hij antwoordt niet van al Zijn daden.


Maar God spreekt eens of tweemaal; doch men let niet daarop.


In den droom, [door] het gezicht des nachts, als een diepe slaap op de lieden valt, in de sluimering op het leger;


Dan openbaart Hij het voor het oor der lieden, en Hij verzegelt hun kastijding;

Tweet thisPost on Facebook

Opdat Hij den mens afwende [van] [zijn] werk, en van den man de hovaardij verberge;

Tweet thisPost on Facebook

Dat Hij zijn ziel van het verderf afhoude; en zijn leven, dat het door het zwaard niet doorga.


Ook wordt hij gestraft met smart op zijn leger, en de sterke menigte zijner beenderen;


Zodat zijn leven het brood zelf verfoeit, en zijn ziel de begeerlijke spijze;


Dat zijn vlees verdwijnt uit het gezicht, en zijn beenderen, [die] niet gezien werden, uitsteken;


En zijn ziel nadert ten verderve, en zijn leven tot de dingen, die doden.

Tweet thisPost on Facebook

Is er dan bij Hem een Gezant, een Uitlegger, een uit duizend, om den mens zijn rechten plicht te verkondigen;


Zo zal Hij hem genadig zijn, en zeggen: Verlos hem, dat hij in het verderf niet nederdale, Ik heb verzoening gevonden.


Zijn vlees zal frisser worden dan het was in de jeugd; hij zal tot de dagen zijner jonkheid wederkeren.


Hij zal tot God ernstiglijk bidden, Die in hem een welbehagen nemen zal, en zijn aangezicht met gejuich aanzien; want Hij zal den mens zijn gerechtigheid wedergeven.


Hij zal de mensen aanschouwen, en zeggen: Ik heb gezondigd, en het recht verkeerd, hetwelk mij niet heeft gebaat;


[Maar] [God] heeft mijn ziel verlost, dat zij niet voere in het verderf, zodat mijn leven het licht aanziet.


Zie, dit alles werkt God twee [maal] [of] driemaal met een man;

Tweet thisPost on Facebook

Opdat hij zijn ziel afkere van het verderf, en hij verlicht worde met het licht der levenden.


Merk op, o Job! Hoor naar mij; zwijg, en ik zal spreken.

Tweet thisPost on Facebook

Zo er redenen zijn, antwoord mij; spreek, want ik heb lust u te rechtvaardigen.


Zo niet, hoor naar mij; zwijg, en ik zal u wijsheid leren.This goes to iframe