JobJob 20


Toen antwoordde Zofar, de Naamathiet, en zeide:

Tweet thisPost on Facebook

Daarom doen mijn gedachten mij antwoorden, en over zulks is mijn verhaasten in mij.

Tweet thisPost on Facebook

Ik heb aangehoord een bestraffing, die mij schande aandoet; maar de geest zal uit mijn verstand voor mij antwoorden.

Tweet thisPost on Facebook

Weet gij dit? Van altoos af, van dat [God] den mens op de wereld gezet heeft,

Tweet thisPost on Facebook

Dat het gejuich de goddelozen van nabij geweest is, en de vreugde des huichelaars voor een ogenblik?


Wanneer zijn hoogheid tot den hemel toe opklomme, en zijn hoofd tot aan de wolken raakte;

Tweet thisPost on Facebook

Zal hij, gelijk zijn drek, in eeuwigheid vergaan; die hem gezien hadden, zullen zeggen: Waar is hij?


Hij zal wegvlieden als een droom, dat men hem niet vinden zal, en hij zal verjaagd worden als een gezicht des nachts.


Het oog, dat hem zag, zal het niet meer doen; en zijn plaats zal hem niet meer aanschouwen.


Zijn kinderen zullen zoeken den armen te behagen; en zijn handen zullen zijn vermogen moeten weder uitkeren.


Zijn beenderen zullen vol van zijn verborgene [zonden] zijn; van welke elkeen met hem op het stof nederliggen zal.

Tweet thisPost on Facebook

Indien het kwaad in zijn mond zoet is, hij dat verbergt, onder zijn tong,

Tweet thisPost on Facebook

Hij dat spaart, en hetzelve niet verlaat, maar dat in het midden van zijn gehemelte inhoudt;

Tweet thisPost on Facebook

Zijn spijze zal in zijn ingewand veranderd worden; gal der adderen zal zij in het binnenste van hem zijn.


Hij heeft goed ingeslokt, maar zal het uitspuwen; God zal het uit zijn buik uitdrijven.


Het vergif der adderen zal hij zuigen; de tong der slang zal hem doden.

Tweet thisPost on Facebook

De stromen, rivieren, beken van honig en boter zal hij niet zien.


Den arbeid zal hij wedergeven en niet inslokken; naar het vermogen zijner verandering, zo zal hij van vreugde niet opspringen.

Tweet thisPost on Facebook

Omdat hij onderdrukt heeft, de armen verlaten heeft, een huis geroofd heeft, dat hij niet opgebouwd had;

Tweet thisPost on Facebook

Omdat hij geen rust in zijn buik gekend heeft, zo zal hij van zijn gewenst goed niet uitbehouden.


Er zal niets overig zijn, dat hij ete; daarom zal hij niet wachten naar zijn goed.

Tweet thisPost on Facebook

Als zijn genoegzaamheid zal vol zijn, zal hem bang zijn; alle hand des ellendigen zal over hem komen.

Tweet thisPost on Facebook

Er zij [wat] om zijn buik te vullen; [God] zal over hem de hitte Zijns toorns zenden, en over hem regenen op zijn spijze.


Hij zij gevloden van de ijzeren wapenen, de stalen boog zal hem doorschieten.


Men zal [het] zwaard uittrekken, het zal uit het lijf uitgaan, en glinsterende uit zijn gal voortkomen; verschrikkingen zullen over hem zijn.


Alle duisternis zal verborgen zijn in zijn schuilplaatsen; een vuur, dat niet opgeblazen is, zal hem verteren; den overigen in zijn tent zal het kwalijk gaan.


De hemel zal zijn ongerechtigheid openbaren, en de aarde zal zich tegen hem opmaken.


De inkomste van zijn huis zal weggevoerd worden; het zal al henenvloeien in den dag Zijns toorns.


Dit is het deel des goddelozen mensen van God, en de erve zijner redenen van God.This goes to iframe