MattheusMattheus 6


Zorgt er voor uw goede werken niet te doen voor de menschen om in het oog te vallen; anders hebt gij geen aanspraak op loon bij uw Vader in de hemelen.


Wanneer gij dus aalmoezen geeft, bazuin het niet voor u uit, zooals de huichelaars in de synagogen en op straat doen om door de menschen geprezen te worden; voorwaar, ik zeg u, daarmee hebben zij hun loon al ontvangen.


Maar gij, wanneer gij aalmoezen geeft, dan wete uw linkerhand niet wat uw rechter doet;

Tweet thisPost on Facebook

opdat uw aalmoes verborgen blijve. En uw Vader, die het verborgene doorziet, zal het u vergelden.

Tweet thisPost on Facebook

En wanneer gij bidt, moet gij niet zijn als de huichelaars; want zij staan gaarne in de synagogen en op de hoeken der pleinen te bidden om den menschen in het oog te vallen. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben hun loon al ontvangen.

Tweet thisPost on Facebook

Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit de deur en bid dan tot uw Vader, die in het verborgene is, en uw Vader, die het verborgene doorziet, zal het u vergelden.


Молитва

Wanneer gij bidt, zult gij geen woordenvloed gebruiken, zooals de heidenen doen; die toch meenen door hun breedsprakigheid verhoord te worden.


Weest hun dan niet gelijk; want uw Vader weet wat gij behoeft voordat gij Hem bidt.


Gij dan bidt aldus: Onze Vader, die in de hemelen zijt! Geheiligd worde uw naam;


kome uw Koninkrijk; uw wil worde volbracht, gelijk in den hemel zoo ook op aarde.


Geef ons heden ons brood voor morgen.


Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij onzen schuldenaren vergeven hebben.

Tweet thisPost on Facebook

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den Booze.


Want indien gij den menschen hun misslagen vergeeft, zal ook uw hemelsche Vader u vergeven;


maar indien gij den menschen niet vergeeft, zal uw Vader ook u uw misslagen niet vergeven.


Wanneer gij vast, zet geen somber gezicht, zooals de huichelaars; want zij maken hun aangezicht ontoonbaar om den menschen te toonen dat zij vasten. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben hun loon ontvangen.


Maar gij, als gij vast, doe olie op uw hoofd en wasch uw aangezicht;


opdat de menschen niet bemerken dat gij vast, maar uw Vader, die in het verborgene is. En uw Vader, die het verborgene doorziet, zal het u vergelden.

Tweet thisPost on Facebook

Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest vernielen en dieven inbreken en stelen.


Maar verzamelt u schatten in den hemel, waar mot noch roest vernielt en dieven inbreken noch stelen.


Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

Tweet thisPost on Facebook

Het oog is de lamp van het lichaam. Is dus uw oog gezond, dan is uw geheele lichaam verlicht;


maar is het ziek, dan is uw geheele lichaam in het duister. Indien dan uw inwendig licht verduisterd is, hoe groot moet die duisternis zijn!


Niemand kan twee heeren dienen; want hij moet of den eenen haten en den anderen liefhebben, of den eenen aanhangen en den anderen minachten. Gij kunt niet God dienen en den Mammon.


Daarom zeg ik u: Weest niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten of drinken, noch voor uw lichaam, waarmee gij u kleeden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleeding?


Исус указује да се Бог брине и о птицама

Ziet naar de vogelen des hemels: zij zaaien noch maaien en zamelen niet in schuren op, en uw hemelsche Vader voedt ze. Zijt gij niet veel meer waard?


Wie van u kan door bezorgd te zijn een el aan zijn lengte toevoegen?

Tweet thisPost on Facebook

En wat zijt gij bezorgd voor kleeding! Let er op, hoe de lelien des velds wassen: zij arbeiden noch spinnen,

Tweet thisPost on Facebook

en ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn luister niet gekleed was als een van deze.

Tweet thisPost on Facebook

Indien dan God het gras des velds, dat er heden nog is en morgen in den oven geworpen wordt, zoo kleedt, zal Hij het u niet veeleer doen, kleingeloovigen?

Tweet thisPost on Facebook

Zegt dan niet in uw bezorgdheid: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleeden?

Tweet thisPost on Facebook

Want naar dat alles zoeken de heidenen. Uw hemelsche Vader weet wel dat gij dat alles noodig hebt.


Zoekt eerst zijn Koninkrijk en de gerechtigheid die Hem behaagt, en dat alles zal als een toegift u geschonken worden.


Weest dan niet bezorgd voor morgen; morgen mag voor zichzelf zorgen! Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen plagen.

Tweet thisPost on FacebookThis goes to iframe