1 Timotheus1 Timotheus 3


Dit is een betrouwbaar woord. Verlangt iemand een opzienersambt, dan begeert hij een schoone taak.


Dus moet een opziener der gemeente een onberispelijk man zijn, slechts eenmaal gehuwd, nuchter, bezonnen, zedig, gastvrij, bekwaam in het onderwijzen,


geen drinker, vechter, maar vriendelijk, afkeerig van strijd en geldgierigheid,


een goed bestierder van zijn huis, die zijn kinderen in alle waardigheid onder tucht houdt(-)


indien iemand zijn eigen huis niet kan bestieren, hoe zal hij de gemeente Gods goed verzorgen?


Hij zij geen nieuweling; opdat hij niet zich opblaze en hem het vonnis treffe dat den Duivel trof.


Hij moet daarentegen een goeden naam hebben bij hen die buiten de gemeente staan; opdat hij niet bespot worde en in den strik des Duivels valle.


Desgelijks moeten de diakenen eerbare lieden zijn, niet mannen die met twee monden spreken, aan den wijn verslaafd zijn of vuil gewin zoeken,

Tweet thisPost on Facebook

maar mannen die het heilsgeheim van het geloof in een zuiver geweten bewaren.


En ook zij moeten eerst op de proef worden gesteld en daarna, als zij onberispelijk zijn, hun betrekking aanvaarden.


Ook moeten hun vrouwen eerbaar zijn, geen kwaadspreeksters, maar bezadigd en in elk opzicht betrouwbaar.


Diakenen mogen slechts eenmaal gehuwd zijn en moeten hun kinderen en huisgezinnen goed bestieren.


Want zij die het diakenschap goed hebben waargenomen verwerven een eereplaats en groote vrijmoedigheid door hun geloof in Christus Jezus.


Ik schrijf u dit in de hoop vrij spoedig tot u te komen;


en opdat gij, ingeval ik nog wat wegblijf, moogt weten, hoe gij u moet gedragen in het huis Gods, dat is de gemeente van den levenden God, zuil en grondslag der waarheid.

Tweet thisPost on Facebook

En groot is ontegenzeglijk het heilsgeheim der vroomheid: hij die verschenen is in het vleesch, gerechtvaardigd door den Geest, gezien door de engelen, gepredikt onder de heidenen, geloovig in de wereld aangenomen, opgenomen in heerlijkheid.This goes to iframe