MattheusMattheus 3


In die dagen trad Johannes de Dooper in de woestijn van Judea op met de prediking:


Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij.


Want dit is hij dien de profeet Jezaja bedoelde toen hij sprak: In de woestijn klinkt de stem van een die uitroept: Bereidt den weg des Heeren, effent zijn paden!


Deze Johannes nu droeg een kleed van kemelshaar en een lederen gordel om de lenden; zijn voedsel bestond uit sprinkhanen en wilden honing.


Toen gingen tot hem Jeruzalem, geheel Judea en de Jordaanstreek


Река Јордан

en lieten zich door hem in de rivier den Jordaan doopen onder belijdenis van hun zonden.


En toen hij vele Farizeen en Sadduceen zag komen om gedoopt te worden, zeide hij tot hen: Adderengebroed! wie heeft u te kennen gegeven dat gij aan het aanstaand gericht zoudt ontkomen?


Draagt dan vruchten die bij bekeering passen,

Tweet thisPost on Facebook

en beeldt u niet in te mogen zeggen: Wij hebben Abraham tot vader! Want ik zeg u dat God uit deze steenen voor Abraham kinderen kan verwekken.


Reeds ligt de bijl aan den wortel der boomen; elke boom dus die geen goede vrucht draagt wordt omgehouwen en in het vuur geworpen.


Ik doop u wel met water tot bekeering, maar hij die na mij komt is machtiger dan ik ik ben niet waard hem zijn schoenen te ontbinden hij zal u doopen met den Heiligen Geest en met vuur.


Zijn wan is in zijn hand; hij zal zijn dorschvloer zuiveren, zijn graan in de schuur verzamelen, het kaf met onuitbluschbaar vuur verbranden.


Крштење Исуса Христа

Toen kwam Jezus van Galilea naar den Jordaan tot Johannes om door hem gedoopt te worden.


Maar deze hield hem tegen en zeide: Ik heb noodig door u te worden gedoopt, en komt gij tot mij:?


Jezus antwoordde hem: Verhinder mij niet! Want op die wijze past het ons alle plichten te vervullen. Nu liet hij hem doen wat hij wilde.


Na gedoopt te zijn steeg Jezus aanstonds uit het water, en zie, de hemel ging open, en hij zag den Geest Gods als een duif neerdalen en op hem komen,


terwijl uit den hemel een stem klonk: Dit is mijn geliefde Zoon, in wien Ik welbehagen heb.
This goes to iframe