JobJob 40


Seyè a rete nan van tanpèt la, li pale ak Jòb ankò. Li di l':


-Koulye a, kanpe! Mete gason sou ou! Mwen pral poze ou keksyon, se pou ou reponn mwen.


Eske ou soti vre pou moutre se lenjistis m'ap fè ou? Se mwen menm ki antò, ou menm ou gen rezon?


Eske ou gen menm fòs avè m'? Eske vwa ou ka gwonde tankou vwa pa m'?


Si se konsa, kanpe non! Kenbe tèt ou byen dwat! Gade tout moun nan je! Mete chèf sou ou! Fè wè pouvwa ou!


Gade moun k'ap gonfle lestonmak yo nan je. Move sou yo! Kraze kouraj yo!

Tweet thisPost on Facebook

Wi. Gade yo nan je. Fè yo bese tèt yo! Kraze mechan yo la kote yo ye a!


Mete yo tout anba tè. Mare bouch yo tout nan twou kote mò yo ye a.

Tweet thisPost on Facebook

Lè sa a, mwen menm, m'a fè lwanj ou, dèske avèk pwòp fòs ou ou te rive kraze yo.

Tweet thisPost on Facebook

Gade gwo bèt lèd yo rele Beyemòt la. Se mwen ki fè l', menm jan se mwen ki fè ou. Se zèb li manje tankou bèf.

Tweet thisPost on Facebook

Tout fòs li, se nan ren l'. Tout kouraj li, se nan venn vant li.

Tweet thisPost on Facebook

Ke l' kanpe tankou yon pye sèd. Venn janm li yo fè boul.

Tweet thisPost on Facebook

Zo l' yo di tankou fè tiyo. Janm li yo tankou de bout fè.

Tweet thisPost on Facebook

Nan tout bèt mwen fè, se li ki pote premye pri. Se mwen ki kreye l' la sèlman ki ka fè l' bat ba.

Tweet thisPost on Facebook

Li manje zèb ki pouse sou mòn kote lòt bèt nan bwa ap pran plezi yo.


Li kouche anba raje. Li kache nan mitan wozo marekay yo.

Tweet thisPost on Facebook

Raje yo fè lonbray pou li. Pye sikren bò larivyè yo ap pwoteje l'.

Tweet thisPost on Facebook

Larivyè ap desann, sa pa di l' anyen. Larivyè Jouden gonfle rive wotè bouch li, li kè pòpòz.


Ki moun ki ka pete je l' pou mete men sou li? Ki moun ki ka pèse bwa nen l' ak yon fwenn bwa.

Tweet thisPost on Facebook

Eske ou ka pran levyatan an nan zen? Eske ou ka mare lang li ak yon kòd?


Eske ou ka pase yon bwa wozo nan nen l'? Eske ou ka pèse machwè l' ak yon gwo zen?


Eske li pral mande ou: Tanpri souple, kite m' ale? Eske l'ap pale dous avè ou?

Tweet thisPost on Facebook

Eske l'ap pase kontra avè ou pou l' sèvi ou pou tout tan?

Tweet thisPost on Facebook

Eske ou ka mare l' tankou yon ti zwezo pou pitit fi ou yo ka jwe avè l'?

Tweet thisPost on Facebook

Eske moun k'ap fè lapèch yo pral fè lajan avè l'? Eske machann yo pral koupe l' an moso pou yo vann?

Tweet thisPost on Facebook

Eske ou ka pike tout po kò l' ak fwenn? Eske ou ka pèse tèt li ak yon fwenn?

Tweet thisPost on Facebook

Seye mete men ou sou li yon grenn fwa, ou p'ap janm fè sa ankò, lè w'a chonje sa l'a fè ou!

Tweet thisPost on Facebook

Depi ou wè levyatan an, ou pèdi tout kouraj ou. Ou annik wè l', ou tonbe atè.

Tweet thisPost on Facebook


This goes to iframe