JobJob 38


Lè sa a, nan yon gwo van tanpèt, Seyè a pale ak Jòb. Li di l' konsa:


-Kisa ou ye menm pou w'ap poze keksyon sou plan travay mwen ak yon bann diskou ki pa vle di anyen?


Mete gason sou ou! M' pral poze ou keksyon. Pare kò ou pou ou reponn mwen.


Kote ou te ye lè m' t'ap fè latè? Se pou ou reponn mwen si ou konn tout bagay!


Ki moun ki te deside lajè l'ap genyen? Ki moun ki te pran mezi l'? Eske ou konn sa?


Sou kisa fondasyon latè chita? Ki moun ki te poze wòch ki kenbe l' la?

Tweet thisPost on Facebook

Jou maten sa a, tout zetwal yo t'ap chante, tout sèvitè Bondye yo t'ap bat bravo.


Ki moun ki fèmen pòtay pou bare lanmè a, lè li pete soti nan vant latè a?


Lè mwen kouvri lanmè a ak nwaj, lè mwen vlope l' nan gwo nwaj nwa yo,

Tweet thisPost on Facebook

mwen bay lanmè a bòn li. Mwen mete pòt avèk kle pou kenbe l' nan plas li.

Tweet thisPost on Facebook

Mwen di l': Men limit ou. Pa depase l'. Se la m'ap kraze fòs lanm ou yo.


Jòb, èske yon sèl fwa ou janm bay lòd pou maten rive? Ou janm bay lè pou bajou kase?

Tweet thisPost on Facebook

Eske ou janm bay devanjou l' lòd pou l' klere sou tout latè, l' pou l' fè mechan yo soti nan twou yo?

Tweet thisPost on Facebook

Lè sa a, tout mòn yo ak tout fon yo parèt aklè, tankou mak pye bèt nan labou. Yo pran koulè yo, ou ta di yon rad latè mete sou li.

Tweet thisPost on Facebook

Limyè solèy la antrave mechan yo nan travay yo. Yo blije kite mechanste yo te pare pou fè a.

Tweet thisPost on Facebook

Eske ou te desann jouk kote sous lanmè a pete a? Eske ou te mache nan fon lanmè a?

Tweet thisPost on Facebook

Eske yo te janm moutre ou pòtay peyi lanmò a? Eske ou te janm wè pòt ki louvri sou gwo twou san fon an?

Tweet thisPost on Facebook

Eske ou gen lide ki lajè latè a genyen? Reponn mwen non, si ou konnen!

Tweet thisPost on Facebook

Eske ou konnen ki bò limyè soti, ki bò fènwa rete,

Tweet thisPost on Facebook

pou ou ka moutre yo jouk ki bò pou yo ale, osinon pou ou voye yo tounen lakay yo?

Tweet thisPost on Facebook

Si ou konn sa, enben, ou te fèt deja lè mwen t'ap kreye yo a. Ou pa manke gen laj sou tèt ou!

Tweet thisPost on Facebook

Eske ou janm rive kote yo fè depo lanèj lan? Ou janm wè depo lagrèl la?


Ou konnen depo kote m' sere yo pou lè gen move tan, pou lè batay ak lagè ap fèt?


Ou konnen ki bò solèy la leve, ki bò van lès la soti pou l' soufle sou latè?

Tweet thisPost on Facebook

Ou konnen ki moun ki fè wout bay lapli tonbe, ki moun ki fè chemen pou loraj la,

Tweet thisPost on Facebook

pou lapli tonbe sou dezè a kote moun pa rete,

Tweet thisPost on Facebook

pou wouze tè sèk k'ap fann nan solèy, pou fè zèb pouse nan savann?


Eske lapli a gen papa? Ki moun ki fè lawouze?


Ki bò moso glas yo soti? Lagrèl ki soti nan syèl la, ki moun ki manman l'?


Se yo menm ki fè dlo vin di kou wòch, ki fè tout dlo anwo lanmè a di kou wòch?

Tweet thisPost on Facebook

Ou ka mare zetwal Lapousiyè yo ansanm? Ou ka lage kòd ki kenbe zetwal Oryon yo ansanm?

Tweet thisPost on Facebook

Ou ka mennen zetwal yo soti lè lè yo rive? Ou ka bay Gwo Kabwèt la ak Ti Kabwèt la direksyon pou yo pran?

Tweet thisPost on Facebook

Ou konnen lwa k'ap gouvènen tout bagay nan syèl la? Eske ou ka sèvi ak lwa sa yo pou gouvènen sa k'ap pase sou latè?


Eske ou ka bay nwaj yo lòd pou yo voye gwo lapli sou ou?

Tweet thisPost on Facebook

Si ou bay zèklè yo lòd pou yo pati, èske y'ap reponn ou: Wi, men nou?

Tweet thisPost on Facebook

Ki moun ki penmèt krabye konprann lè pou li anonse dlo pral desann fè inondasyon? Ki moun ki fè gwo zwezo sa a konnen lè lapli pral tonbe?


Ki moun ki ka konte kantite nwaj ki genyen, san manke yonn? Ki moun ki ka panche yo pou vide dlo lapli,


pou pousyè tè a tounen labou, pou boul tè yo kole ansanm?

Tweet thisPost on Facebook


This goes to iframe