La GenèseGenèse 10


Apre gwo inondasyon an, pitit Noe yo, Sèm, Kam ak Jafè, te fè pitit. Men non pitit gason yo te fè.

Tweet thisPost on Facebook

Men pitit gason Jafè yo: Se te Gomè, Magòg, Madayi, Javan, Toubal, Mechèk ak Tiras.


Gomè te fè twa pitit gason. Achkenaz, Rifat ak Togama.

Tweet thisPost on Facebook

Se Javan ki te papa Elicha, Tasis, Kitim ak Wodanim.

Tweet thisPost on Facebook

Se tout pitit ak pitit pitit Jafè yo sa ki zansèt tout moun k'ap viv nan zile yo, yo chak sou tè pa yo, yo chak ak lang pa yo. Yo t'ap viv ansanm, fanmi ak fanmi, nasyon ak nasyon.

Tweet thisPost on Facebook

Men pitit gason Kam yo. Se te Kouch, Mizrayim, Pout ak Kanaran.

Tweet thisPost on Facebook

Kouch te fè senk pitit gason: Seba, Avila, Sabta, Rama ak Sabteka. Rama menm te gen de pitit gason: Seba ak Dedan.


Kouch te gen yon lòt pitit gason yo te rele: Nimwòd. Nimwòd sa a, se premye moun ki te gwo chèf sou latè.

Tweet thisPost on Facebook

Se te yon gwo chasè devan Seyè a. Se poutèt sa yo di. Gwo chasè devan Bondye tankou Nimwòd.


Nan peyi kote li t'ap gouvènen an te gen lavil sa yo: Babèl, Erèk, Akad, Kalne nan peyi Chenea.


Apre sa, li kite peyi a, li ale lavil Asou. Men lavil li bati yo: Neniv, Reobòt-Ir, Kalak.

Tweet thisPost on Facebook

Lèfini, li bati lavil Rezèm ant Neniv ak Kalak. Kalak sa a te yon gwo lavil.

Tweet thisPost on Facebook

Mizrayim fè pitit. Se yo ki zansèt moun peyi Lidi, peyi Anan, peyi Leyab ak peyi Naftou,

Tweet thisPost on Facebook

peyi Patwous, peyi Kaslou ak peyi Kaftò. Se nan peyi Kaslou sa a moun Filisti yo soti.


Premye pitit Kanaran se te Sidon. Apre sa vin Et.

Tweet thisPost on Facebook

Se Kanaran tout ki papa Jebis, Amori, Gigach,

Tweet thisPost on Facebook

Evi, Aka, Seni,

Tweet thisPost on Facebook

Avad, Zema, Amat. Apre sa tout fanmi Kanaran yo gaye.

Tweet thisPost on Facebook

Lizyè tè moun Kanaran yo pati depi lavil Sidon, li mete tèt sou Gera jouk li rive Gaza. Apre sa, li vire sou Sodòm ak Gomò, Adma ak Seboyim jouk li rive Lecha.


Se tout pitit ak pitit pitit Kam yo sa, yo chak sou tè pa yo, yo chak ak lang yo. Yo t'ap viv ansanm, fanmi ak fanmi, nasyon ak nasyon.

Tweet thisPost on Facebook

Sèm te gran frè Jafè. Li te gen anpil pitit tou. Se li ki te zansèt tout pitit Ebè yo.

Tweet thisPost on Facebook

Men pitit gason Sèm yo. Se te Elam, Asou, Apachad, Lidi ak Aram.


Men pitit Aram yo. Se te Ouz, Oul, Getè ak Mach.

Tweet thisPost on Facebook

Se Apachad ki te papa Chelak. Chelak menm te papa Ebè.


Ebè te gen de pitit gason. Yonn te rele Pelèg, paske se nan tan li moun sou latè te divize yonn ak lòt. Yo te rele frè l' la Joktan.


Joktan te papa Almodad, Chelèf, Azmavèt, Jerak,

Tweet thisPost on Facebook

Adoram, Ouzal, Dikla,

Tweet thisPost on Facebook

Obal, Abimayèl, Seba,

Tweet thisPost on Facebook

Ofi, Avila ak Jobab. Yo tout se pitit Joktan yo te ye.

Tweet thisPost on Facebook

Tè kote yo t'ap viv la te pran depi lavil Mecha, li moute kote lavil Sefa, jouk mòn ki bò kote solèy leve a.

Tweet thisPost on Facebook

Se tout pitit ak pitit pitit Sèm yo sa, yo chak sou tè pa yo, yo chak ak lang pa yo. Yo t'ap viv ansanm, fanmi ak fanmi, nasyon ak nasyon.

Tweet thisPost on Facebook

tout moun sa yo se branch fanmi pitit Noe yo, dapre zansèt yo, nasyon pa nasyon. Apre gwo inondasyon an, tout nasyon ki sou latè soti nan pitit Noe yo.
This goes to iframe