Jump to content

Učenja svetih otaca - komparativno


Medeski

Препоручена порука

Pozdrav braćo i sestre. 

Sa građom svetih otaca sam relativno upoznat, no nemam tu širinu i informisanost pa  da pogledam komparativno i sa distance.

Dakle koliko se učenja(iskustva) svetih otaca koji su živeli u različitim zemljama i u različita vremena uklapaju međusobno?

Da li postoje određena radikalna mimoilaženja?

 

Sve dobro u Gospodu vam želim.

 

 

Link to comment
Подели на овим сајтовима

Придружите се разговору

Можете одговорити сада, а касније да се региструјете на Поуке.орг Ако имате налог, пријавите се сада да бисте објавили на свом налогу.

Guest
Имаш нешто да додаш? Одговори на ову тему

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Чланови који сада читају   0 чланова

  • Нема регистрованих чланова који гледају ову страницу
 • Сличан садржај

  • Од александар живаљев,
   Da podsjetimo, papa Francisko nije prihvatio zahtjev iz 2014. MBK o samorasformiranju.
   Međunarodna biskupska konferenca Svetih Ćirila i Metoda u pohodu ‘ad limina’
   Januar 31, 2017 1787pregleda U ponedjeljak 30. januara, Sveti otac papa Franjo je povodom pohoda ‘ad limina Apostolorum’primio u audijenciju crkvene vjerodostojnike MBK Svetih Ćirila i Metoda iz Srbije, Crne Gore, Kosova i Makedonije. Članove biskupske konference je predvodio beogradski nadbiskup i metropolit mons. Stanislav Hočevar. Uz nadbiskupa Hočevara članovi konference su još: mons. János Pénzes, Subotička biskupija; mons. Ladislav Nemet, Zrenjaninska biskupija ujedno i predsjednik MBK; mons. Đuro Gašparović, Srijemska biskupija; mons. Djura Džudžar, apostolski egzarh za grkokatolike u Srbiji i Crnoj Gori; mons. Rrok Gjonlleshaj, nadbiskup u Baru (Crna Gora); mons. Ilija Janjić, biskup u Kotoru (Crna Gora); mons. Dodë Gjergji, apostolski administrator na Kosovu; mons. Kiro Stojanov, biskup u Skopju (Makedonija): apostolski egzarh za grkokatolike u Makedoniji.
   Što je to pohod ‘ad limina’?
   Pohod biskupa neke države papi naziva se »ad limina apostolorum«. Latinski naziv »ad limina apostolorum« prevodimo: pohod »na apostolske pragove«, to jest na grobove apostola Petra i Pavla. Običaj da svaki dijecezanski biskup u Katoličkoj Crkvi pohodi svake pete godine rimske bazilike, da pođe na pragove, tj. grobove apostolskih prvaka Petra i Pavla, uveo je papa Siksto V.
   Običaj je bio da biskup tada podnese i pismeni i usmeni izvještaj Svetome Ocu i njegovim suradnicima u Rimu, pročelnicima pojedinih kongregacija i drugim uredima Svete Stolice. Sve je to propisano crkvenim zakonikom, u kanonima 399. i 400.
   Svaki biskup ima i osobni susret sa Svetim Ocem koji traje oko petnaest minuta i tada biskup može s njim govoriti o stanju svoje biskupije, o pastoralnom i liturgijskom životu, o sakramentalnom životu, pohađanju svetih misa, vjeronauka, o mladima koje Crkva okuplja, o broju svećenika, redovnika i redovnica, o broju vjernika, o broju duhovnih zvanja i katoličkih ustanova na području njegove biskupije i njihovu stanju i problemima.
   Na tim susretima s vatikanskim službenicima u uredima Rimske kurije povećava se i produbljuje koristan dijalog između biskupa i Svete Stolice, razmjenjuju se obavijesti, ali i daju savjeti i prikladni prijedlozi za veću dobrobit i napredak Crkava kao i za očuvanje zajedničke stege u Crkvi.
   Zato su takvi pohodi znak i posebni trenutak zajedništva, jer na njima se susreću dvije osobe, biskup partikularne Crkve i rimski biskup, Petrov nasljednik, svatko sa svojom odgovornošću – za isti cilj – dobro vjernika i čitave Kristove Crkve. To je ujedno i jedna zajednička obnova svih biskupa jedne države i mjesne Crkve u kojoj biskupi na poseban način mole za povjereno im stado svaki u svojoj biskupiji.
   (kmc)
   KOTORSKI BISKUP JANJIĆ NA PRIJEMU KOD PAPE FRANJE
   Milosrdno oproštenje grijeha Mon­si­njor Ili­ja Ja­njić, bi­skup ko­tor­ski, pro­gla­sio je 2017. go­di­nom is­po­vi­je­di za Ko­tor­sku bi­sku­pi­ju, sa na­mje­rom da na­sta­vi Go­di­nu mi­lo­sr­đa (2016), ko­ja je bi­la iz­van­red­na ju­bi­lar­na go­di­na za ci­je­lu Cr­kvu.
   Že­lja mi je osvi­je­sti­ti na­še vjer­ni­ke da s pre­stan­kom Go­di­ne mi­lo­sr­đa, ni­je pre­sta­lo Bož­je mi­lo­sr­đe sa­kra­ment Sve­te is­po­vi­je­di je naj­bo­lja pri­li­ka da sva­ko to Bož­je mi­lo­sr­đe lič­no osje­ti i do­ži­vi po opro­šte­nju gri­je­ha ko­je se po is­po­vi­je­di za­do­bi­ja. Is­po­vi­jed je du­hov­no iz­ba­vlje­nje za sva­kog čo­vje­ka ko­ji je za­ple­ten u mre­ži gri­je­ha po­ja­snio je bi­skup Ja­njić u raz­go­vo­ru za „Dan”. Is­ti­če da je je­dan od naj­zna­čaj­ni­jih svje­do­ka Bož­jeg mi­lo­sr­đa ko­je se iz­li­va u sa­kra­men­tu Sv. is­po­vi­je­di Sv. Le­o­pold B. Man­dić, sve­tac ro­dom iz Her­ceg No­vog.
   On je ci­je­log ži­vo­ta ne­u­mor­no slu­žio u is­po­vje­da­o­ni­ci, po­sre­du­ju­ći mir i opro­šte­nje bez­broj­nim po­kor­ni­ci­ma: pa­pa Fra­njo ga je ime­no­vao za­štit­ni­kom Sve­te go­di­ne mi­lo­sr­đa, a mi se na­da­mo da će u ovoj Go­di­ni is­po­vi­je­di nje­go­ve re­li­kvi­je ne­ras­pad­nu­to ti­je­lo, do­ći i u na­šu Bi­sku­pi­ju, u Her­ceg No­vi i Ko­tor ka­zao je Ja­njić. Kao član Me­đu­na­rod­ne bi­skup­ske kon­fe­ren­ci­je Sve­tog Ći­ri­la i Me­to­da (MBK), ko­ja ob­u­hva­ta bi­sku­pi­je ko­je se da­nas na­la­ze u če­ti­ri raz­li­či­te ze­mlje: Cr­noj Go­ri, Sr­bi­ji, Ma­ke­do­ni­ji i Ko­so­vu, mons. Ja­njić je ne­dav­no bio na audi­jen­ci­ji kod pa­pe Fra­nje „Ad li­mi­na apo­sto­lo­rum”. Ključne te­me po­sje­te bi­le su pri­liv mi­gra­na­ta, po­mi­re­nje i cr­kve­na si­tu­a­ci­ja na Bal­ka­nu.
   Me­đu­na­rod­na bi­skup­ska kon­fe­ren­ci­ja Sv. Ći­ri­la i Me­to­da ko­joj i mi kao Ko­tor­ska bi­sku­pi­ja pri­pa­da­mo, ob­u­hva­ća bi­sku­pi­je iz pet raz­li­či­tih ze­ma­lja i de­vet bi­sku­pa ko­ji su na če­lu mje­snih cr­ka­va. Ovi bi­sku­pi su raz­li­či­te na­ci­o­nal­no­sti: dvo­ji­ca su Ma­đa­ri, dvo­ji­ca Hr­va­ti, dvo­ji­ca Al­ban­ci, je­dan je Ru­sin, je­dan Slo­ve­nac i je­dan Ma­ke­do­nac: svi mi, prem­da raz­li­či­tih na­ci­o­nal­no­sti i ma­ter­njeg je­zi­ka, u istom smo za­jed­ni­štvu Ka­to­lič­ke cr­kve i po­ve­za­ni u istu Kon­fe­ren­ci­ju. Na ovaj na­čin do­la­zi do iz­ra­ža­ja osnov­na ka­rak­te­ri­sti­ka Ka­to­lič­ke cr­kve ko­ja se već ot­kri­va u nje­nom ime­nu: uni­ver­zal­nost is­ti­če bi­skup Ja­njić.
   „Ad li­mi­na apo­sto­lo­rum” do­slov­no zna­či: na pra­go­ve apo­sto­la. Taj po­jam za­pra­vo ozna­ča­va po­hod što ga ka­to­lič­ki bi­sku­pi oba­vlja­ju sva­ke pe­te go­di­ne u Rim, pri ko­jem se su­sre­ću s pa­pom, pod­no­se pi­sme­ni iz­vje­štaj o svo­jim bi­sku­pi­ja­ma, po­sje­ću­ju kon­gre­ga­ci­je i pro­vo­de vri­je­me u mo­li­tvi na gro­bo­vi­ma Sve­tih apo­sto­la Pe­tra i Pa­vla. Za sva­kog bi­sku­pa je „ad li­mi­na” je­dan po­se­ban i du­bo­ko upe­ča­tljiv do­ga­đaj. Ka­da bi­skup po­sje­ću­je gro­bo­ve apo­sto­la, ve­li­ke rim­ske ba­zi­li­ke: Sv. Iva­na La­te­ran­skog, Sv. Pe­tra u Va­ti­ka­nu, Sv. Pa­vla iz­van Zi­di­na, Sv. Ma­ri­je Ve­li­ke pri­li­ka je to da ob­no­vi i osna­ži svoj od­nos s pap­skom apo­stol­skom sto­li­com i Pe­tro­vom slu­žbom, ko­ja se od po­če­ta­ka hri­šćan­stva pa sve do da­nas ne­pre­ki­nu­to oba­vlja u oso­bi rim­skog bi­sku­pa tj. pa­pe. Mi, bi­sku­pi MBK Sv. Ći­ri­la i Me­to­da ima­li smo li­jep su­sret s pa­pom Fra­njom. On je po­ka­zao ži­vo in­te­re­so­va­nje za sve na­še pro­sto­re: od Su­bo­ti­ce do Ba­ra i Ko­to­ra. Na na­šu mol­bu, ima­li smo pri­li­ku za­jed­no sla­vi­ti Sv. mi­su sa Sv. ocem Fra­njom u Ka­pe­li do­ma Sv. Mar­te na blag­dan Svi­jeć­ni­ce (2. fe­bru­a­ra). Po­se­ban su­sret s pa­pom bio je 30. ja­nu­a­ra u pri­je­po­dnev­nim sa­ti­ma ob­ja­snio je bi­skup ko­tor­ski Ja­njić.
   M.D.P.


   Bi­sku­pi kod pa­pe

   U audi­jen­ci­ju kod pa­pe po­red mon­si­njo­ra Ja­nji­ća bi­li su pri­mlje­ni i bi­sku­pi: mons. Sta­ni­slav Ho­če­var, nad­bi­skup be­o­grad­ski, mons. János Pénzes, bi­skup su­bo­tič­ki, mons. La­slo Ne­met, bi­skup zre­nja­nin­ski, mons. Đu­ro Ga­špa­ro­vić, bi­skup sri­jem­ski, mons. Đu­ro Džu­džar, na­slov­ni bi­skup Acrassa, apo­sto­li­ski eg­za­rh za vjer­ni­ke is­toč­nog ob­re­da u Sr­bi­ji, mons. Rok Đon­le­šaj, nad­bi­skup bar­ski, mons. Do­de Đer­đi, apo­stol­ski ad­mi­ni­stra­tor Pri­zre­na, mons. Ki­ro Sto­ja­nov, bi­skup skop­ski, apo­stol­ski eg­zarh za vjer­ni­ke is­toč­nog ob­re­da u Ma­ke­do­ni­ji.
   Izvor dan.co.me
×
×
 • Креирај ново...