Jump to content

Придружите се нашој ВИБЕР ГРУПИ на ЛИНКУ

Милан Ракић

Forumska "dečurlijo"! Daje se na znanje! Raspisan konkurs za školovanje kontrolora letenja; SMATSA snosi sve troškove obuke

Оцени ову тему

Recommended Posts

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore objavila je konkurs za prijem 46 kandidata na obuku za sticanje dozvole kontrolora letenja i odgovarajućih ovlašćenja, objavljeno je na sajtu SMATSA-e.

SMATSA-850x350.jpg

Kako se navodi u tekstu konkursa, potrebno je 24 kandidata za ovlašćenje ASC Beograd, pet za ovlašćenje ADI-GMC/AIR Beograd, pet APP Niš, pet APP Kraljevo, pet ADI-TWR Podgorica i dva kandidata za ovlašćenje APP Tivat, a troškove školovanja pokriva SMATSA.

– Opšti i posebni uslovi za prijem kandidata na obuku su da su oni državljani Republike Srbije/Crne Gore, da su rođeni 1994. godine ili kasnije, da nisu osuđivani, da se protiv njih ne vodi krivični postupak i da nisu pod istragom. Takođe, potrebno je da svi kandidati poseduju IV stepen stručne spreme ili da, školske 2018/2019 pohađaju i završavaju IV razred srednje škole.

Svi prijavljeni moraju i da imaju najmanje „vrlo dobar“ prosečan uspeh školovanja i da u svim razredima srednje škole iz vladanja imaju najmanje ocenu 4 (vrlo dobar), odnosno najmanje ocenu „dobro“ za kandidate iz Crne Gore. Dalje, potrebno je posedovati i zdravstvenu sposobnost za obavljanje posla kontrolora letenja u skladu sa Pravilnikom, nivo znanja engleskog jezika B2, kao i posedovanje predispozicija i psiholoških karakteristika neophodnih za pohađanje obuke. –

Kako ističu na sajtu, svi kandidati da bi se prijavili na konkurs moraju obavezno popuniti on-line prijavu, a preduslov za njeno popunjavanje je da kandidat ima otvoren Google nalog:

– Dokazi koji se prilažu na konkursu su popunjena on-line prijava na konkurs, koju su kandidati prethodno odštampali i potpisali, zatim original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih, original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu (ne starije od 6 meseci).

Dalje, potrebno je dostaviti original ili overenu fotokopiju uverenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i da nije pod istragom (ne starije od šest meseci), original ili overenu fotokopiju uverenja nadležnog MUP-a da kandidat nije krivično osuđivan (uverenje ne starije od šest meseci). Na kraju, potrebne su i overene fotokopije svedočanstva svih razreda i overena fotokopija diplome srednje škole (za kandindate koji su završili četvorogodišnje školovanje), odnosno, overene fotokopije svedočanstava završenih razreda i overen prepis ocena sa polugodišta četvrtog razreda (za kandidate koji do kraja juna 2019. godine završavaju školovanje).

Kandidat uz navedene dokaze, obavezno dostavlja i dve fotografije, dimenzija kao za pasoš, a fotokopije svih dokumenata moraju biti overene od strane javnog beležnika. –

Poslednji dan prijave na konkurs je 25. april 2019, a svi kandidati su dužni da odštampanu i potpisanu on-line prijavu sa svim navedenim dokumentima dostave na sledeću adresu: Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo Beograd, Sektor za ljudske, pravne i opšte poslove, ulica Trg Nikole Pašića 10, 11000 Beograd sa naznakom „Za konkurs za prijem na obuku za kontrolora letenja“.

Više informacija o postupku i kriterijumima selekcije kandidata, kao i o datumima započinjanja obuke po grupama pročitati na sajtu kontrole letenja.

tango-six.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

KONKURS ZA NACIONALNU KLASU KONTROLORA LETENJA

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore

 

NewsArticleThumb_smatsa1.jpg

 

KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA doo BEOGRAD

 

objavljuje

 

KONKURS

za prijem 46 kandidata na obuku za sticanje dozvole kontrolora letenja i odgovarajućih ovlašćenja:

 1. dvadesetčetiri (24) kandidata za ovlašćenje АCS Beograd (Centar kontrole letenja Beograd);
 2. pet (5) kandidata za ovlašćenje ADI–GMC/AIR Beograd (Aerodromska kontrola letenja Beograd);
 3. pet (5) kandidata za ovlašćenje APP Niš (Aerodromska kontrola letenja Niš);
 4. pet (5) kandidata za ovlašćenje APP Kraljevo (Aerodromska kontrola letenja Kraljevo)
 5. pet (5) kandidata za ovlašćenje ADI-TWR Podgorica (Aerodromska kontrola letenja Podgorica);
 6. dva (2) kandidata za ovlašćenje APP Tivat (Aerodromska kontrola letenja Tivat).

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM KANDIDATA NA OBUKU

 1. da su državljani Republike Srbije/Crne Gore;
 2. da su rođeni 1994. godine, ili kasnije;
 3. da nisu krivično osuđivani;
 4. da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i da nisu pod istragom;
 5. da poseduju IV stepen stručne spreme (završena srednja škola u trajanju od četiri godine) ili da školske 2018/2019. godine pohađaju i završavaju IV razred srednje škole;
 6. da su u srednjoj školi postigli najmanje vrlo dobar prosečan opšti uspeh školovanja i da u svim razredima srednje škole iz vladanja imaju najmanje ocenu 4 (vrlo dobar), odnosno najmanje ocenu „dobro“ za kandidate iz Crne Gore;
 7. da poseduju zdravstvenu sposobnost za obavljanje posla kontrolora letenja u skladu sa Pravilnikom o dozvolama kontrolora letenja i centrima za obuku i vazduhoplovno-medicinskim centrima („Sl. glasnik RS“, broj. 83/15, 18/16 i 71/17) za kandidate koji konkurišu za lokacije u Republici Srbiji, odnosno u skladu sa Pravilnikom o dozvolama i organizacijama za osposobljavanje kontrolora letenja („Sl.l. CG“, br. 29/2016 - Preuzeta Uredba Komisije (EU) br. 2015/340, Izmjena i dopuna „Sl.l. CG“ br. 88/2017) za kandidate koji konkurišu na lokacije u Crnoj Gori;
 8. znanje engleskog jezika na nivou B2 po CEFR skali;
 9. posedovanje opštih i specifičnih sposobnosti, predispozicija i psiholoških karakteristika neophodnih za pohađanje obuke za kontrolora letenja.

 

NAČIN KONKURISANJA I POSTUPAK SPROVOĐENJA KONKURSA

Da bi se prijavili na Konkurs, kandidati OBAVEZNO moraju da popune оn-linе PRIJAVU ZA KONKURS kojoj se može pristupiti preko linka: https://goo.gl/forms/W0xi0LdCNBTmccP92Preduslov za popunjavanje оn-linе prijave je da kandidat ima otvoren Google nalog.

Kandidat može konkurisati samo za jedno od ovlašćenja datih u tačkama 1. do 6. ovog konkursa.

DOKAZI KOJI SE PRILAŽU:

1. Popunjena i potpisana PRIJAVA NA KONKURS koju su kandidati prethodno оn-linе popunili (kandidat nakon što оn–linе popuni Prijavu za konkurs istu mora da odštampa, potpiše i dostavi uz ostale dokaze);

2. Original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih;

3. Original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu (uverenje ne starije od šest meseci);

4. Original ili overena fotokopija uverenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i da nije pod istragom (uverenje ne starije od šest meseci);

5. Original ili overena fotokopija uverenja nadležnog MUP da kandidat nije krivično osuđivan (uverenje ne starije od šest meseci);

6. overene fotokopije svedočanstva svih razreda i overena fotokopija diplome srednje škole (za kandidate koji su završili četvorogodišnje školovanje), odnosno, overene fotokopije svedočanstava završenih razreda i overen prepis ocena sa polugodišta četvrtog razreda (za kandidate koji do kraja juna 2019. godine završavaju četvrti razred srednje škole).

Kandidat uz navedene dokaze, obavezno dostavlja i dve fotografije, dimenzija kao za pasoš.

Fotokopije zahtevanih dokumenata moraju biti overene od strane javnog beležnika. Izuzetno, u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao. Fotokopije dokumenata koje nisu overene od nadležnog organa neće se razmatrati.

NAPOMENA: Nivo znanja engleskog jezika, kao i posedovanje opštih i specifičnih sposobnosti, predispozicija i psiholoških karakteristika kandidata neophodnih za pristupanje obuci za kontrolora letenja se utvrđuje u postupku selekcije (informacija data u tekstu koji sledi).

Odštampanu i potpisanu on-line prijavu sa svim navedenim dokumentima dostaviti na adresu:

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo Beograd

Sektor za ljudske resurse, pravne i opšte poslove

Trg Nikole Pašića 10, 11000 Beograd

Sa naznakom „Za konkurs za prijem na obuku za KONTROLORA LETENJA“

 

INFORMACIJE O POSTUPKU I KRITERIJUMIMA SELEKCIJE KANDIDATA

Nakon utvrđivanja liste kandidata koji su blagovremeno podneli prijave i dostavili kompletnu i ispravnu dokumentaciju na način kako je to prethodno utvrđeno, dalji postupak odabira kandidata biće obavljen u nekoliko etapa.

Svaka od navedenih etapa selekcione procedure je eliminaciona:

1. Formalno-pravni uslovi konkursa: da bi podneli validnu prijavu, kandidati su u obavezi da popune on-line prijavu na adresi https://goo.gl/forms/W0xi0LdCNBTmccP92, da je odštampaju, potpišu i dostave zajedno sa dokazima iz tačaka 1. do 6. 

Samo kandidati koji budu ispunili formalno-pravne uslove konkursa odnosno kandidati koji popune on-line prijavu, odštampaju je i blagovremeno dostave čitko popunjenu uz potpunu dokumentaciju kojom se dokazuje da su zadovoljeni uslovi iz tačaka od 1. do 6. OPŠTIH I POSEBNIH USLOVA ZA PRIJEM KANDIDATA NA OBUKU, biće pozvani u sledeću fazu selekcije.

2. Kandidati koji ispune formalno-pravne uslove konkursa na način kako je opisano u tački 1, će biti pozvani na testiranje radi utvrđivanja nivoa znanja opšteg engleskog jezika, pisani i usmeni deo; zahtevani nivo koji kandidati treba da postignu da bi učestvovali u sledećoj fazi selekcije je B2; o mestu i vremenu sprovođenja testiranja kandidati će blagovremeno biti obavešteni.

Samo kandidati čiji utvrđeni nivo znanja engleskog jezika bude najmanje na nivou B2, biće pozvani u narednu fazu selekcije.

3. Kandidati koji na testu znanja engleskog jezika pokažu najmanje zahtevani nivo (B2), biće pozvani na obavljanjepsihometrijskih testova sposobnosti za pristupanje obuci i obavljanju posla kontrolora letenja; testiranje će biti sprovedeno u prostorijama Centra za obuku SMATSA doo, na aerodromu Nikola Tesla; o datumu sprovođenja testiranja kandidati će blagovremeno biti obavešteni.

Samo kandidati čija postignuća na navedenim psihometrijskim testovima sposobnosti budu u standardu ili iznad standarda će biti pozvani u sledeću fazu selekcije.

4. Kandidati koji na testovima sposobnosti iskažu postignuća najmanje u standardu odnosno iznad standarda, biće upućeni na obavljanje zdravstvenog pregleda u licenciranu zdravstvenu ustanovu radi dobijanja inicijalnog Lekarskog uverenja klase 3 i to:

- za kandidate koji konkurišu za ovlašćenja na lokacijama u Republici Srbiji (АCS Beograd, ADI–GMC/AIR Beograd, APP Niš i APP Kraljevo), u skladu sa Pravilnikom o dozvolama kontrolora letenja, centrima za obuku i vazduhoplovno-medicinskim centrima („Službeni glasnik RS“, broj 83/15, 18/16 i 71/17) u ustanovi:

Ordinacija medicine rada – Vazduhoplovno medicinski centar u sastavu Air Serbia, lociran na aerodromu Nikola Tesla, Zgrada školskog centra Air Serbia, E-mail: airserbia.medical@airserbia.com, telefon. 011 267 5774.

- za kandidate koji konkurišu za ovlašćenja na lokacijama u Crnoj Gori (ADI-TWR Podgorica i АPP Tivat), u skladu sa Pravilnikom o dozvolama i organizacijama za osposobljavanje kontrolora letenja („Sl.l. CG“, br. 29/2016 - Preuzeta Uredba Komisije (EU) br. 2015/340, Izmjena i dopuna „Sl.l. CG“ br. 88/2017) u ustanovi:

Dom zdravlja „Dimitrije-Dika Marenić" Prve bokeljske brigade bb, 81 410 Danilovgrad, E-mail:domzdravljadg@t-com.me, Telefon: 00 382 20 811 575.

Troškove lekarskog pregleda snose sami kandidati.

Samo kandidati koji ispune zahtevani zdravstveni kriterijum i steknu inicijalno Lekarsko uverenje klase 3 će biti pozvani u sledeću fazu selekcije.

5. Psihološko testiranje

Na obavljanje psihološkog testiranja će biti pozvani samo kandidati koji budu posedovali  inicijalno Lekarsko uverenje  klase 3. O vremenu i mestu testiranja će biti blagovremeno obavešteni.

Samo kandidati čija postignuća budu najmanje na nivou standarda će biti pozvani u sledeću fazu selekcije.

6. Kandidati koji zadovolje/ispune sve kriterijume propisane prethodnim fazama selekcije, biće pozvani na intervju sa Selekcionom komisijom SMATSA doo.

7. Konačna lista kandidata koji se primaju na obuku radi sticanja dozvole kontrolora letenja i odgovarajućeg ovlašćenja biće formirana u roku od 15 dana od dana završetka intervjua svih pozvanih kandidata.

8. Školovanje kandidata se sprovodi za potrebe i o trošku SМАТSА doo. Pre početka obuke Kandidat i SМАТSА doo zaključiće odgovarajući ugovor kojim će se bliže urediti međusobni odnosi, prava i obaveze.

9. Za kandidate sa konačne liste, saglasno čl. 231a Zakona o vazdušnom saobraćaju Republike Srbije, kao i odgovarajućim nacionalnim propisima Crne Gore biće izvršena bezbednosna provera. Ukoliko postoji bezbednosna smetnja kandidat ne može započeti/nastaviti obuku.

10. Obuka kandidata će biti sprovedena u tri grupe.

Okvirni datumi započinjanja obuke po grupama i ovlašćenjima:

 • Prva grupa, početak obuke 07.10.2019. godine: 12 (dvanaest) kandidata za ovlašćenje АCS Beograd, 5 (pet) kandidata za ovlašćenje APP Kraljevo; 5 (pet) kandidata za ovlašćenje APP Niš i 2 (dva) kandidata za ovlašćenje APP Tivat;
 • Druga grupa, početak obuke 06.04.2020. godine: 5 (pet) kandidata za ovlašćenje ADI–GMC/AIR Beograd i 5 (pet) kandidata za ovlašćenje ADI-TWR Podgorica;
 • Treća grupa, početak obuke 05.10.2020. godine: 12 (dvanaest) kandidata za ovlašćenje АCS Beograd.

Detaljnije informacije o toku i fazama selekcije, kao i sva bitna obaveštenja vezana za konkurs, kandidati mogu da pročitaju na sajtu SMATSA doo (link za pristup).

POSLEDNJI DAN PRIJAVE NA KONKURS JE 25.04.2019. GODINE.

NEBLAGOVREMENE I NEPOTPUNE PRIJAVE NEĆE BITI UZETE U RAZMATRANJE

Telefoni za dodatne informacije:

 1. +381 11 321 8042 – za proceduru podnošenja prijava;
 2. +381 11 321 8058 – za proceduru podnošenja prijava;
 3. +381 11 381 4609 – za proceduru podnošenja prijava;
 4. +381 11 321 8177 – za informacije o zdravstvenim pregledima i lekarskim uverenjima;
 5. +381 11 381 4502 – za informacije o procesu početne obuke (Centar za obuku);
 6. +381 11 381 4601 – za informacije o procesu operativne obuke.

http://www.smatsa.rs/Lat/ShowContent.aspx?lstguid=85f29de7-54be-4d6f-93a8-7e57b6ba50ac&itemid=130&mi=53

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dakle, drage forumašice i forumaši godišta 1994-2001... Znam da vas ima :)

U ovom ludom vremenu, borbi za preživljavanje i potrazi za kakvim takvim iole solidno plaćenim nameštenjem i poslom, nudi vam se prilika da o trošku samog organizatora obuke [umalo da kažem o trošku države :)));  SMATSA nije budžetski korisnik, no samodohodovna (i to dobro stojeća) državna agencija]...

Dakle, od 1994-tog godišta, zaključno sa 2000/01 (eventulano 2002) maturantima srednjih škola (i gimnazija), možete konkurisati, e da bi se školovali za jedno svakako teško i odgovorno na prvom mestu, no i atraktivno, dinamično i najposle natprosečno plaćeno zanimanje. Stres se podrazumeva.

Od opštih i posebnih uslova koje konkurs predviđa, potrebno je da imate srednju školu u četvorogodišnjem trajanju (ili da ste ove godine maturanti). Za one starije, svršena neka škola više od srednje nije prepreka naravno. Minimum je vrlo dobar uspeh, a za braću i sestre iz Crne Gore-dobar. 

Znam da su ovde na Forumu sve fina deca, tako da uspeh nije upitan, a problem ne predstavlja niti izveštaj nadležnog Suda i policije o neosuđivanju.  :)

Od sve forumske populacije "omeđenog" godišta, siguran sam da SVI ispunjavaju taj uslov.

Prvo sužavanje "selekcionog levka" predstavlja engleski jezik, koji izborno/ispitna komisija postavlja na nivo B2.

S obzirom da ga gotovo svi sada uče, od prvog razreda osnovne škole čak, ni ovo ne bi trebalo da predstavlja problem. A i ako ste bili malo slabiji iz engleskog, ne brigajte. "Kaubojskiji" način izražavanja, naročito u frazama koje ćete naučiti tokom Čkolovanja, "ishendlovaće" i eventualno "neakademsko" znanje jezika.

Sledeći korak je psihometrija. Red Roršarhovih mrlja, red onih silnih kružića, trouglića i kvadratića... Za Roršarha odgovarajte po savesti; nije svaki leptir, niti ženski polni organ podoban anatomskom atlasu ženskog tela. Utisak je samo vaš. Ove potonje geometrijske figure će samo dodatno suziti "levak".

Što se tiče opšteg zdravstvenog stanja, po kriterijumu tri: To vam je otprilike kao i za svakog putnika aviona, bez hroničnih bolesti i sa b.o. psihometrijom naravno. Nemojte se plašiti, ne traže kosmonaute, niti nadzvučne pilote lovce, nego momke i devojke koji će bez ikakvih fizioloških problema da izdrže na primer, većinu helikopterskih i evolucija klipnog aviona generalne avijacije (ne idete na centrifugu, barokoomoru, prostornu dezorijentaciju; ima noćni i periferni vid i na ORL će da vas malo vrte na onoj stolici). Bez viraža, petlji i proče. Svakako, kao u putničkom avionu.

Psihološki profil koji dolazi naposletku i zaključuje se iz intervjua je svakao jasan.

Malo u šali, a izistinski u zbilji, ovo je stavrno prilika da radite jedan jednom rečju težak i "rudarski" posao; no, iako nije sve u parama i posao koji će vam doneti i adekvatnu materijalnu satisfakciju.

Pa izvolite!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Придружите се разговору

Можете одговорити сада, а касније да се региструјете на Поуке.орг Ако имате налог, пријавите се сада да бисте објавили на свом налогу.

Guest
Имаш нешто да додаш? Одговори на ову тему

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Сличан садржај

  • Од Bernard,
   5. maj 1945: Prva slovenska vlada?
   Partijski mitologija: 5. maja 1945 je bila v Ajdovščini ustanovljena prva slovenska vlada v zgodovini, ki jo je vodil Boris Kidrič, ob Edvardu Kardelju vodilni slovenski komunist.
   9. maj 1945: Dan zmage?
   Partijska mitologija: 9. maja 1945 je kapitulirala nacistična Nemčija. To je dan zmage.
  • Од Justin Waters,
   Hari je obišao BUKVALNO sve zemlje sveta i za "Blic" kaže da najviše voli Srbiju: Naučio sam srpski u INAT NATO BOMBAMA
   Hari Micidis važi za najvećeg svetskog putnika, jer ne samo da je posetio sve zemlje na svetu, već je obišao i najviše njihovih regiona. Ipak, od svih zemalja najdraža mu je Srbija koju poznaje bolje od prosečnog Srbina. O tome zašto je zavoleo Srbiju, ali i brojnim neobičnim iskustvima govorio je za "Blic"
   Kada ste otkrili strast za putovanjima i odlučili da posetite sve zemlje na svetu?
   Rođen sam u Londonu od oca Grka i majke iz Južne Afrike, odrastao sam u Atini. Moji su takođe voleli da putuju, a inače sam od prvih godina života obožavao avione i uvek bio srećan kad bismo negde odleteli. Kad je došlo vreme da počnem da živim onaj normalni "punoletni" život, nešto mi nije bilo u redu. Kako da 40 godina života provedem radeći nesto sto mozda i ne volim? Najviše sam voleo da letim i da otkrijem nova mesta. Pre nekoliko godina sam odlučio da život posvetim putovanjima i uspeo sam da se time i bavim. Postepeno sam sve više putovao – 2003. godine sam uspeo da kročim u Avganistan, i nakon toga mi je postao jasno da nije nemoguće posetiti sve zemlje sveta.
   Koja je zemlja bila prva koju ste posetili?
   Zvanično Grčka, s obzirom na to da sam se rodio u Londonu. Ali kasnije, recimo kad sam krenuo da posetim čudnije zemlje, rekao bih da je Moldavija prva bila, 2000 godine. Bio sam jedini putnik u avionu, inače punog prelepih devojaka, koji nije bio iz Moldavije!
   Kako ste finansirali svoja prva putovanja?
   Radio sam kao profesor engleskog i onda kao profesor menadžmenta. Sve se svodilo na to da dobro upravljam svojim finansijama. Ljudi misle "čoveče ovaj mora da je jako bogat" ali morao sam se dosta toga odreći da mogu da putujem kao što sam putovao.
   Gde ste imali najbolja, a gde najlošija iskustva?
   Obično su najbolja iskustva vezana za ljude. U zemljama gde je doček bio dobar, gde su ljudi najviše srdačni ili uljudni sam se osećao najbolje. Naravno da je jako važna komunikacija i u nekim zemljama može lako doći do sporazuma zbog jezika. U svakom slučaju, mislim da mi je Iran ostao u sećanju kao nezaboravno iskustvo posto sam upoznao ljude preko "kaučsurfinga" i odmah su me prihvatili kao deo ekipe. Mislimo da su tamo jako konzervativni, ali to uopšte nije tačno, normalno smo išli na kafu, muškarci i devojke, svi zajedno, a onda smo išli na kuglanje, nisam mogao da verujem ! Osim bogate istorije i kulture, dakle, u Iranu putnik apsolutno mora da upozna lokalne ljude, da priča s njima, i to je najlakše kad neko putuje sam, znači ne u okviru organizovane ture.
   Rekao bih da je najteže bilo tamo gde je zaista opasno i tamo gde su i sami lokalni ljudi oprezni ili uplašeni. U Centralnooafričkoj Republici, gde sam bio u dva navrata, nema mnogo da se vidi i radi, a policija je korumpirana tako da će vas zaustaviti na ulici bez razloga, samo zbog toga sto niste crnac, tražiće od vas "poklon" i ukoliko ništa ne ponudite, naći će razlog da vam pravi probleme, i možda je još gore ukoliko nešto i date. Ne znam ko bi hteo da turistički ide u takvu zemlju, ali ja sam morao, mislim, ili idem svugde ili ne.
   U kojim zemljama ste proveli najviše vremena i zašto?
   Osim Grčke i Engleske, koji su mi "matične" zemlje, i Svajcarske i Finske, gde sam neko vreme radio na univerzitetima, najviše sam vremena proveo u Srbiji. Zašto ? Pošto mi je Srbija omiljena zemlja u srcu.
   Rekli ste da je Srbija Vaša omiljena zemlja i da ste zato naučili i srpski jezik. Zašto baš Srbija?
   Jako je teško objasniti svoja osećanja kad sam u Srbiji. Prvi put sam ušao u zemlju '98 godine kad je sve bilo jako teško kod vas. Došao sam bez vize (nisam ni znao da mi viza i treba) "švercerskim"autobusom iz Sofije. Za normalnog neiskusnog putnika kao što sam u to vreme bio, iskustvo je bilo kao da sam na drugoj planeti. Na granici su me carinici zaustavili, a onda putnici navijaju za mene, nešto tipa ‘pustite čoveka’, u to vreme nisam znao srpski niti šta se desava ali srećom je jedan od saputnika bio radio na Kritu i znao nešto grčkog. Na kraju su mi vadili tranzitnu vizu na 5 dana, a onda ulazimo i negde blizu Pirota vozač mora da jede i zaustavimo se u neki konak. A odjednom izlaze svirači i počinju da pevaju, putnici srećni pošto su uspeli nesto da švercuju, a ja gledam sa nevericom onu toplu atmosferu, muziku, nošnju svirača, sve mi je bilo kao iz nekog starog filma. U tom trenutku me je obuhvatila neka emocija koju nosim u srcu do danas, 21 godinu kasnije. Odlučio sam da se pridružim narodu i da učim kulturu i naučim jezik. Naredne godine je došlo do bombardovanja a ja sam dodatno prkosio zbog nepravde tako da sam se dodatno trudio, svakodnevno učio jezik. Od 2000. godine dolazim svake godine bar jednom godišnje, obišao sam skoro sve delove Srbije, svaki put je više volim. Smatram da je zemlja raznolika, jug i sever kao da nisu ista zemlja, čini mi se da uprkos svim problemima i izazovima Srbija je mozda najautentičnija zemlja u Evropi.
   Neću nikad zaboraviti jednom prilikom kad me je zaustavila policija na putu u vrnjačku banju. Osim iznenađenja što pričam srpski, još su se više čudili kad su me pitali "čime se bavite" a ja odgovorim "putnik sam". Uspeo sam da se izvučem bez kazne! 
   Koliko puta ste bili do sada u Srbiji i šta ste sve videli tamo?
   Imam tačne statistike, granicu Srbije sam presao 94 puta ali računam svaki prelaz, i često sam u jednom putovanju posetio i zemlje u okolini. U svakom slučaju video sam mnogo više nego prosečan Srbin, od Tršića do Palića, od Leskovca do Đerdapa, sve veće gradove. Mnogo volim Vrnjačku Banju. Kad sam video da je Stiven Sigal postao počasni drzavljanin Srbije pitao sam se, što ne ja! Nepravda! Ali u svakom slučaju uvek ću se vratiti i provesti više vremena u vašoj predivnoj zemlji.
   Kako ste naučili srpski jezik i da li Vam je bilo teško?
   Bogami, teško je bilo. Kad sam počeo da učim, živeo sam u Finskoj. U biblioteci sam našao staru Lingvafon metodu za učenje srpsko-hrvatskog iz ’74 godine. Ponavljao sam tekstove slušajući kasete. Kad sam završio metodu, kupio bih novine i zabeležio bih nepoznate reči. Na početku sam počeo sa latinicom ali onda sam se opredelio za čirilicu, i naročito pisana ćirilica je jako teška za učenje ali sam bio uporan. 2002 godine sam pohađao letnju skolu srpskog jezika i kulture u Novom Sadu i već sam bio najjači đak tamo. Verujem da sam jezik naučio koliko dobro mogu s obzirom da ne živim u Srbiji i da retko pričam jezik. Ali nikad se ne zna – pre mesec dana sam bio u Pakistanu i u jednom od najglavnih drevnih mesta (Takt-e-Bag, čuveni stari budistički hram) sam bio jedini turista dok se nije pojavio još jedan lik. Pričamo, on mi kaze ‘Austrijanac’, ja mu kažem ‘Britanac’, rukujemo se, svaki ide svojim putem ali na kraju se opet vidimo kod izlaza a ja mu kažem, s obzirom da nema turista u Pakistanu, ajde da se nađemo u Islamabadu na večeri, daj mi mejl. Kaže mi ‘težak je, nećes ga pamtiti’. Kazem ja ‘hoću’ a on počinje ‘P A V L O V I Ć.’ a ja ga zaustavim i odmah krenem da pričam srpski. Proveli smo dva dana zajedno pričajući srpski u Pakistanu. Neverovatno.
   Planirate li uskoro opet da posetite Srbiju?
   Bio sam u Srbiji početkom maja i posetio sam Kuću cveća, svima bih preporučio! Nadam se da ću uspeti da dođem još jednom ove godine, imam gomilu prijatelja koji me čekaju.
   Da li ste imali neke predrasude prema pojedinim državama pre nego što ste ih posetili i da li ste možda posle putovanja promenili mišljenje o njima?
   Pokušao sam da nemam mada je to prilično teško ali sam po prirodi dosta širokouman i tolerantan. Mislim da sam imao negativan dojam o Saudijskoj Arabiji pre no što sam video tu zemlju. Ipak, uvek uspevam da vidim pozitivne stvari svega. Jeste da je zemlja bila nešto čudna, ali je ipak dobro organizovana, ljudi su uvek bili uljudni i od pomoći, hrana dobra, sve funkcioniše… znači ipak imam dobre uspomene.
   U koje zemlje Vam je bilo najteže da uđete?
   Imao sam sreću. Kad čujem priče nekih ‘kolega’ putnika kako su se mučili da vade neku vizu, shvatam koliko je meni bilo lako. Gorepomenuta Saudijska Arabija je teška pošto nema turističke vize ali sam zato uspeo da puta da nađem sponzora i da lako dobijem poslovnu vizu. Ekvatorijalna Gvineja mi je bila najteža viza Ii zato je bila i poslednja nezavisna zemlja što sam posetio, u martu 2008. godine. Nakon dosta meseci potrage, našao sam čoveka koji je radio u firmi koja je tamo imala poslove i on mi je pomogao, poslao mi je poziv, i gotovo.
   Kako ste se odlučili da napravite sajt Nomad Mania, koji okuplja svetske putnike?
   Iskreno, mislim da je meni bila potrebna konkretna motivacija da više putujem. Kad sam "završio" sve zemlja sveta, bio sam presrećan ali sam ipak imao osećaj praznine, tipa ‘sta sad’. NomadMania (www.nomadmania.com) je spisak mnogo veći od spiska zemalja pošto podelimo zemlje na mnogo više, tako da smatramo da ima 1281 regija na svetu. E, to je već veliki izazov! Inače, kad sam krenuo sa projektom nisam znao skoro nikoga u svetu svetskih putnika, tako da je i to bio cilj, da imamo način da se bolje upoznamo, da se prijateljski takmičimo, ali i da zajedno putujemo. U tome smo uspeli, sad ponekad putujemo u malim grupama.
   Osmislili ste listu svih svetskih regiona, kako ste to uradili?
   Pojam je jednostavam – skoro svaka zemlja zasluzuje najmanje dve regije. Čak i male poput Slovenije ili Crne Gore. Ali ako Sloveniji damo dve, onda koliko treba Hrvatskoj? Francuskoj? Kini? Vodimo računa ne samo o veličini zemlje nego i o broju stanovnika, kulturnom bogatstvu, ekonomskoj ulozi u svetu i broju turista. Onda želimo da svaka zemlja dobije regija koliko zaslužuje. Najveći broj ima Rusija, 93 regije, i onda SAD 75, Kina 60 i tako dalje.
   Koliko ste regiona do sada posetili?
   Malo mi je neprijatno pošto sam osnivač sajta (mada sam sarađivao sa dosta ljudi kad je spisak regija napravljen) pošto vodim na rang-listi, posetio sam do danas 1189 regija, znaći, ostaju mi 92. Ne znam da li ima nekoga koji je posetio više, a nije registrovan kod nas. ‘Normalni’ ljudi, koji dosta putuju, retko će posetiti više od 150 regija a čak i iskusni putnici teško nadmašuju 700. 
   Kako najviše volite da putujete, sami ili u društvu?
   Kako kad. Najiskrenije, malo sam vuk samotnjak. Osećam da više vidim, više učim, kad sam sam, a inače onda mogu lakše upoznati lokalne ljude. Kad imam drustvo često pričamo, što znači da nismo usredsređeni na cilj. A onda ponekad mora da dođe i do kompromisa, neko ne voli recimo muzeje, drugi ne voli da previše pešaci kad je vruće, treći nije ranoranilac i onda izgubimo vremena itd…
   Šta biste posavetovali ljudima koji žele da obiđu čitav svet?
   Prvo – moguće je. Ne treba biti bogat, uvek ima načina, jedino morate imati želju, radoznalost i da ne slušate druge kad vam kažu da ne može ili da ste ludi (do sad ima oko dve stotine ljudi koji je obišlo sve zemlje sveta, sigurno nismo svi ludi). Takođe bih rekao – ako ne poznajete sopstvenu zemlju, nemojte ići dalje. Kad putujete bićete neka vrsta ambasadora vaše drzave tako da morate da vidite sve što ima i da razumete istoriju, razlike u kulturi među regijama itd. Moji prijatelji u Srbiji često hrle u inostranstvo i nemaju nikakvu želju da obilaze meni prelepu Srbiju. Greška ! Blizu vas ima puno toga da se vidi i radi ! Ako živite u Beogradu – ko od vas je posetio vaš odličan muzej automobila u samom centru grada?! Niste ni znali da postoji, zar ne?
   Izvor: BLIC.NET
  • Од JESSY,
   Jako nevreme, poput onog koje je pogodilo popularna grčka letovališta u jeku sezone, možemo sve češće da očekujemo, predviđaju meteorolozi.
   U letnjoj oluji na severu Grčke, praćenoj gradom poginulo je sedam osoba, dok je 100 povređeno. Pričinjena je i velika materijalna šteta.
   Nedelju dana pre velike oluje, grčke vlasti su zbog velikog požara evakuisale nekoliko sela na ostrvu Evija.
   rošle godine, u požaru u oblasti istočno od Atine nastradalo je najmanje 70 osoba. Utvrđeno je da je požar izbio zbog ljudske nepažnje.
   Kada se ovakve stvari dogode, mnogi se pitaju kako da zaštite sebe i članove porodice.
  • Од Vesna Milovic,
   Knjiga o malom aparatu Zaper-u dr. Hilde Klark, uz koji je moguće potamaniti sve parazite u organizmu, ma gde se nalazili. Tu su i njeni recepti za preparate koji se uz Zaper koriste (karanfilić, orah, pelin)... i mnogo više od toga. 
  • Од JESSY,
   Da li vam se dogodilo da nešto pričate, a da suprotna strana donese sasvim drugačiji zaključak? Da li vam se dogodilo da za nešto bivate optuženi, a zapravo ste imali dobru nameru? Često u takvim situacijama kažemo sebi: Šta mi je sve ovo trebalo? Preturamo po svojoj glavi tražeći razloge, možda čak svoju krivicu, i nikako ne možemo da dođemo do rešenja. Odustanimo od toga, jer jednostavno nije greška u nama, već je sve samo stvar percepcije.
   Svaka osoba ima svoj pogled na svet. To je jedinstvenost. Ne postoje dva ista pogleda na ovu našu stvarnost. Možda se dogodi da naizgled o nekim temama isto mislimo, ali to je samo naizgled. Prvo moramo da raščlanimo šta je to percepcija da bismo mogli da idemo dalje, odnosno da razumemo kako ona nastaje.
    
   U odnosu na prikupljene informacije i naša se percepcija menja. Dakle, znanje je veoma važno.
    
   Potom, stečeno znanje, odmah nakon sticanja, postaje iskustvo. Dakle, znanje ili saznanje može to da bude samo do trenutka dok ga ne spoznamo. Nakon toga prelazi u iskustvo. Ova dva principa se neprestano smenjuju. Znanje ili saznanje o nečemu dovode do iskustva, a iskustvo nas nagoni da nadalje iskusimo nova saznanja. Hteli mi to ili ne, ovaj proces se u nama odvija od samog rođenja. Jer, bez toga naši životi ne bi imali smisao.
    

Све поруке на форуму, осим званичних саопштења Српске Православне Цркве, су искључиво лична мишљења чланова форума 'Живе Речи Утехе' и уредништво не сноси никакву материјалну и кривичну одговорност услед погрешних информација. Објављивање информација са сајта у некомерцијалне сврхе могуће је само уз навођење URL адресе дискусије. За све друге видове дистрибуције потребно је имати изричиту дозволу администратора Поука.орг и/или аутора порука.  Коментари се на сајту Поуке.орг објављују у реалном времену и Администрација се не може сматрати одговорним за написано.  Забрањен је говор мржње, псовање, вређање и клеветање. Такав садржај ће бити избрисан чим буде примећен, а аутори могу бити пријављени надлежним институцијама. Чланови имају опцију пријављивања недоличних порука, те непримерен садржај могу пријавити Администрацији. Такође, ако имате проблема са регистрацијом или заборављеном шифром за сајтове Поуке.орг и Црква.нет, пошаљите нам поруку у контакт форми да Вам помогнемо у решавању проблема.

×
×
 • Create New...