Jump to content
Zayron

Slavistika - sve o Slovenima

Recommended Posts

Ovo je takva sintetička, međuoborova, interdisciplinarna tema - nazvaćemo je slavistikom, najbolje joj odgovara mjesto u istorijskoj rubrici. Tu možete naravno stavljati sve o Slovenima, dakle naučna videa, članke, vaše tekstove, priloge i komentare, dokumentarna videa itd. Muziku i folklor tu ne stavljajte, za to imamo ovu temu:

Словенска музика - свјетовна и црквена: https://www.pouke.org/forum/index.php/topic,10345.0.html

Tako ta muzička i folklorna videa možete postovati na njoj, ali ako su ilustracijom nekog

teksta ili demonstracijom tj. ukazkom nečega onda to možete naravno napostovati ovdje.

Museumsdorf Düppel-Berlin - rekonstrukcija naseobine, sela starih Slovena

http://www.youtube.com/watch?v=4kjNileGjV8&feature=player_embedded#at=37

Museumsdorf Düppel - Slawisches Dorf Skanzen - rekonstruktivna arheologija

Na videu možemo vidjeti kako su nekada davno izgledala prebivališta starih Slovena.

Подели ову поруку


Линк до поруке
Подели на овим сајтовима

Proglas

Proglas (Old Church Slavonic, Cyrillic Прогласъ; meaning Foreword) is the foreword

to the Old Church Slavonic translation of the four Gospels. It was written by Saint Cyril

in 863-867 in Great Moravia (present day Moravia and Slovakia). Proglas is considered

to be the first poem in literary Old Church Slavonic.

From Wikipedia, the free encyclopedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Proglas

Proglas

Proglasъ

   Proglasъ jesmь svętu Jevanьgelьju:

   Jako proroci prorekli sǫtъ prěžde,

   Christъ grędetъ sъbьratъ językъ,

   Světъ bo jestъ vьsemu miru semu.

   Se sъbystъ sę vъ sedmyi věkъ sь.

   Rěšę bo oni: slěpii prozьrętъ,

   glusi slyšętъ slovo bukъvьnoje.

   Boga že ubo poznati dostoitъ.

   Togo že radi slyšite, Slověne, si:

   Darъ bo jestъ otъ Boga sь danъ,

   darъ božii jestъ desnyję čęsti,

   darъ dušamъ, nikoliže tьlěję,

   dušamъ těmъ, jęže i priimǫtъ.

   Matъthei, Mar(ъ)ko, Luka i Ioanъ

   učętъ vьsь narodъ glagoljǫšte:

   Jeliko bo svoichъ dušь lěpotǫ

   viditъ, ljubite bo radovati sę,

   grěchovьnǫ že tьmǫ otъgъnati

   i mira sego tьljǫ otъložiti

   i raiskoje žitije priobrěsti

   i izběžati otъ ogni gorǫšta,

   slyšite nyně otъ svojego uma,

   slyšite slověnьskъ narodъ vьsь,

   slyšite slovo, otъ Boga prijde,

   slovo že krъmę člověčьskyję dušę,

   slovo že krěpę i srьdьce i umъ,

   slovo se gotovaję Boga poznati.

   Jako besvěta radostь ne bǫdetъ

   oku vidęštju božijǫ tvarь vьsjǫ

   nъ vьse ni lěpo ni vidimo jestъ,

   tako i duša vьsjaka bez bukъvъ

   ne sъvědǫšti zakona že božija,

   zakona kъnižьna i duchovьna,

   zakona rai božii javljajǫšta.

   Kyi bo sluchъ gromьnajego tǫtьna

   ne slyšę, Boga možetъ bojati sę?

   Nozdri že paky, cvěta ne ǫchajǫšti,

   kako božьje čjudo razumějete?

   Usta bo, jaže sladъka ne čjujǫtъ,

   jako kaměna tvorętъ že člověka.

   Pače že sego duša bezbukъvьna

   javljajetъ sę vъ člověcěchъ mrьtva.

   Se že vьse my, bratije sъmyslęšte

   glagoljemъ sъvětъ podobajǫštь,

   iže člověky vьsję otъlǫčitъ

   otъ žitija skotьska i pochoti,

   da ne imǫšte umъ nerazumьnъ,

   tu ždemь językomь slyšęšte slovo

   jako mědьna zvona glasъ slyšite.

   Se bo svętyi Pavьlъ učę reče:

   Molitvǫ svojǫ vъzdaję prěžde Bogu,

   jako choštjǫ slovesъ pętь izdrešti

   sъ razumomь svoimь glagolati,

   da i vьse bratьja razumějǫtъ,

   neže tьmǫ slovesъ nerazumьnъ.

   Kyi bo člověkъ ne razumějetъ,

   kyi ne proložitъ pritъčę mǫdry,

   sъkazajǫštiję besědy pravy namъ?

   Jako bo tьlja plъtьchъ nastoitъ,

   vьse tьlęšti, pače gnoja gnojęšti,

   jegna svojego brašьna ne imatъ,

   tako duša vьsjaka opadajetъ

   žizni, božija ne imǫšti života,

   jegda slovese božija ne slyšitъ.

   Inǫ že paky pritъčǫ mǫdrǫ dzělo

   da glagoljemъ, člověci, ljubęšte sę,

   chotęšte rasti božijemь rastomь,

   kъto bo věry seję ne věstъ pravy,

   jako sěmeni padajǫštju na nivě,

   tako na srьdьcichъ člověčьscěchъ,

   dъždja božii bukъvъ trěbujǫšte,

   da vъzdrastetъ plodъ božii pače.

   Kъto možetъ pritъče vьsje rešti,

   obličajǫštę bes knigъ języky,

   vъ glasě sъmyslьně ne glagoljǫšte.

   Ni ašte umějetъ języky vьsję,

   možetъ sъkazati nemoštь sichъ.

   Obače svojǫ pritъčjǫ da pristavljǫ,

   mъnogъ umъ vъ malě rěči kažę.

   Nazi bo vьsi bes knigъ języci

   brati sę ne mogǫšte bez orǫžija

   sъ protivьnikomь dušь našichъ

   gotovi mǫky věčьnyję vъ plěnъ.

   Iže bo vraga, języci, ne ljubite,

   brati že sę sъ nimь myslęšte dzělo,

   otъvrьzěte priležьno umu dvьri,

   orǫžije priimъše tvrьdo nyně,

   ježe kujǫtъ kъnigy Gospodьnje,

   glavǫ tьrǫšte neprijazni velьmi.

   Bukъvi siję, iže bo priimetъ

   mǫdrostь tomu Christosъ glagoljetъ

   i dušę vašę bukъvami krěpitъ,

   apostoly že sъ proroky vьsěmi.

   Iže bo sichъ slovesa glagoljǫšte

   podobьni bǫdǫtъ vraga ubiti

   pobědǫ prinosęšte kъ Bogu dobrǫ

   plъti běžęšte tьlję gnojevьnyje

   plъti, jejęže životъ jako vъ sъně

   ne padajǫšte, krěpъko že stojęšte,

   kъ Bogu javlьše sę jako chrabъri,

   stojęšte o desnǫjǫ božija prěstola,

   jegda ognьmь sǫditъ językomъ,

   radujǫšte sę sъ anьěely vъ věky,

   prisno slavjęšte Bogъ milostivyi

   kъnižьnami vьsega že pěsnьmi

   Bogu pojǫšte člověky milujǫštju.

   Tomu podobajetъ vьsjaka slava,

   čьstь i chvala, Božii Synu, vynǫ

   sъ Otьcemь i Svętyimь Duchomь

   vъ věky věkъ otъ vьseję tvari.

   Aminъ.

Izvor:  http://wikisource.org/wiki/Proglas

c+m3.jpg

Proglas Konstantina-Ćirila

Na današnji dan, kada Crkva proslavlja zajedničku uspomenu na svoje svetitelje, ravnoapostolne Ćirila i Metodija, grupa bibliotekara sa našeg fakulteta, moramo reći, pravih entuzijasta, organizuje poslednjih godina obeležavanje Dana slovenske pismenosti čuvajući tako od zaborava taj veliki praznik slovenske kulture. U našoj sredini, nažalost, za razliku od prakse u drugim slovenskim zemljama, nijedna značajnija naučna ili kulturna institucija ne nosi ime slovenskih prosvetitelja, pa onda i ne iznenađuje što i taj dan prolazi gotovo nezapažen, a ako se i obeleži, to je obično veoma skromno i u malom krugu ljudi. Značaj poduhvata bibliotekara utoliko je veći i zato im svi mi, i nastavnici i studenti, dugujemo zahvalnost, ali ih ujedno i molimo da istraju u ovoj lepoj ideji, pre svega zbog generacija koje će doći.

Svake godine, dakle, okupi nas jedna stara knjiga iz bogate slovenske rukopisne baštine. Ovoga puta to je jedan relativno kratak tekst od stotinak stihova, koji se obično pominje pod imenom Proglas ili Prolog svetog jevenđelja, što bi najviše odgovaralo onome što danas zovemo predgovor ili uvodna reč. Pored toga što predstavlja dragoceno istorijsko svedočanstvo o počecima slovenske hristijanizacije, ovaj tekst ima i nesporne književne vrednosti, pa se o njemu govori i kao jednom od najblistavijih primera didaktičke poezije u ranom srednjem veku. Danas sa sigurnošću možemo reći da on ulazi u red najstarijih originalnih sastava na slovenskom jeziku, a vrlo je moguće i da je najstariji. Zbog nerešenog pitanja autorstva i svoje nesporne starine, dugo je privlačio pažnju mnogih naučnika, među kojima su i najistaknutija imena svetske slavistike, poput R. Jakobsona, A. Vajana, E. Georgijeva i dr. Zastupnici teze o Konstantinu Preslavskom kao autoru Proglasa ostali su u manjini, budući da danas slavisti ovaj tekst uglavnom pripisuju drugom Konstantinu, sv. Ćirilu. Najubedljivije argumente u tom pogledu pružio je R. Jakobson, a oni se zasnivaju na jezičkoj, stilističkoj i tematskoj analizi Proglasa, koji se sa dosta verovatnoće može dovesti u vezu sa književnom delatnošću sv. Ćirila. Kako se pretpostavlja, tekst je nastao za potrebe njegove velikomoravske misije. Mogao je biti napisan pred put u Moravsku ili za vreme boravka u njoj, u svakom slučaju u periodu od 863. do Ćirilove smrti 869. godine. On otkriva, dakle, još jednu dimenziju ličnosti sv. Ćirila, koji nije bio samo prvi slovenski veroučitelj i propovednik, utemeljitelj slovenskog pisma i prvog književnog jezika, bogoslov, filosof, polemičar i apologeta ikona nego i prvi originalni pisac na slovenskom jeziku. U ovo, uostalom, i nije teško poverovati, budući da se u službi koja mu je posvećena, između ostalog, veoma nadahnuto veliča i njegov književni talenat. U našoj sredini pažnju na Proglas skrenuo je Đorđe Sp. Radojičić, koji ga je preveo na savremeni srpski jezik i pod imenom Konstantina-Ćirila objavio u antologiji Staro srpsko pesništvo IX-XVIII veka. Tom prilikom on ističe da je reč o najstarijoj slovenskoj originalnoj pesmi.

U slovenskoj rukopisnoj baštini, inače, Proglas nije sačuvan u velikom broju prepisa, a javlja se u spomenicima od XIII veka. U ćirilskoj zaostavštini obično se pominju četiri prepisa, od kojih su tri srpska (jedan iz XIII i dva iz XIV veka) i jedan ruski iz XVI veka. Najstariji pomenuti prepis srpskom redakcijom iz XIII veka nalazi se u jednom hilandarskom zborniku i prethodi tekstu četvorojevanđelja. Zbog svetovnog imena pisara koji se u njemu pominje, za ovaj zbornik se pretpostavlja da je bar delimično prepisan negde u Srbiji. U njemu se Proglas imenuje kao “blaženago učitelja Kostantina filosofa slovo”. Jezička analiza teksta pokazala je prisustvo izvesnog broja ruskih i staroslovenskih crta, što je posebno zanimljivo, jer jasno upućuje na postojanje ranijih predložaka. Sve to, dakle, svedoči o tome da je u to rano vreme Proglas kružio po slovenskim zemljama i, nema sumnje, bio mnogo češće prepisivan nego što bi se to moglo zaključiti na osnovu sačuvanih rukopisa.

Pravi smisao i značaj Proglasa može se sagledati samo u svetlu sveukupnih duhovnih stremljenja toga doba, koja su se, između ostalog, na tako upečatljiv način oslikala i u životu i misionarskoj delatnosti njegovog autora.

Konstantin-Ćirilo poživeo je svega 43 godine (826-869). U tako kratkom životnom veku postao je jedan od najučenijih ljudi svoga vremena, pa, ipak, njegov biograf ima potrebu da naglasi da se isticao više skromnošću nego učenošću. Učestvovaće u tri misije svoje, tada, moćne carevine i, kao stranac, za veoma kratko vreme steći će uvažavanje svih slovenskih plemena. Posle arapske (855-856) i hazarske misije (860-861), poziv velikomoravskog kneza Rastislava 862. godine zatekao ga je već iscrpljenog i oronulog zdravlja. U tom trenutku on je predavač filosofije na carigradskom univerzitetu. Još jednom, i u ovoj trećoj, čini se, i najtežoj misiji on će potvrditi svoju veliku požrtvovanost i samopregor. Ako kroz tu njegovu odluku da stvori slovensko pismo i ipak krene na put pokušamo da sagledamo i njegov unutrašnji duhovni profil, možemo slobodno reći da je Konstantin Filosof bio čovek koji je živeo svoju filosofiju - od rane mladosti do kraja života. Naime, jednom upitan šta je to filosofija on odgovori, kako kaže njegov biograf, ne razmišljajući dugo: “To je poznavanje onoga što je božje i što je ljudsko, koliko se čovek može približiti Bogu, i uči čoveka da vrlinom postane obličje onoga koji ga je stvorio”. Jasno je, dakle, zašto se, i pored sve učenosti i ugleda koji je uživao, Konstantin nije mogao zadovoljiti ulogom salonskog intelektualca vizantijskog establišmenta. Da je to ostao, verovatno danas i ne bismo razgovarali o njemu.

Ako sa ove vremenske distance pokušamo da sagledamo značaj njegove verske misije među Slovenima, mogli bismo reći da je on u najmanju ruku bio trojak: istorijski, kulturološki i jezički. Usvajanjem glagoljice kao prvog slovenskog pisma Sloveni u punom smislu reči postaju narod, prekoračujući tako prag koji ih iz praistorije uvodi u istoriju. Stvaranjem staroslovenskog kao prvog književnog jezika oni se povezuju sa samim izvorištem evropske kulture, grčkim jezikom, na kome su napisana najznačajnija dela evropske filosofije i književnosti, kao i sam Novi zavet. Prevođenjem izbornog jevanđelja slovenski narodni govor promoviše se u sveti jezik kulta, postajući uz grčki i latinski treći liturgijski jezik toga doba na evropskom tlu. Dakle, usvojivši pismo, književni jezik i hrišćanski kult Sloveni se profilišu kao zrela etnička skupina koja je u potpunosti osposobljena da zauzme svoje mesto u novom civilizacijskom krugu hrišćanskih naroda. Osnovna poruka koju je sv. Ćirilo celokupnim svojim životom i delatnošću nastojao da predoči Slovenima u književnoj formi sažela se u tekstu Proglasa. Kako sam reče, “mnogo uma u maloj reči kazujući” ona nas i danas podseća i opominje na to da nema kulture bez kulta, jer ako se iz određene kulture istisne jedan kult, njegovo će mesto zasigurno zauzeti drugi. Celim svojim bićem on se, naravno, zalagao za uvođenje hrišćanskoga kulta među slovenska plemena duboko svestan da se to može postići samo preko pisanog oblika kulture. Ova osnovna poruka slovenske misije aktuelna je i danas, a na simboličan način ona je predstavljena i na ikonama svetih Ćirila i Metodija, koji se obično prikazuju zajedno tako što Metodije, kao prvi slovenski arhiepiskop, drži putir – simbol hrišćanskoga kulta, a Ćirilo svitak sa slovima azbuke – simbol knjižne, pisane kulture. Na narodima je, uostalom, kao i na pojedincima da se svesno priklone i odaberu, što su Sloveni i uradili. Ovaj njihov izbor bio je od presudnog značaja za uobličavanje evropske kulture. Evropa je tako počela da zaokružuje svoje hrišćansko lice. Najveća zasluga za to pripada upravo Solunskoj braći, koja danas ne samo da predstavljaju duhovnu svojinu svih evropskih naroda nego su i patroni Evrope.

Iako se već u IX veku javljaju vidljivi nagoveštaji budućeg raskola između Rima i Carigrada, koji će, kao što znamo, uslediti dva veka kasnije, sve hrišćanske crkve će od samog svog osnivanja uvrstiti Ćirila i Metodija u svoj kalendar i praznovati ih kao svetitelje. Da je njihov kult veoma rano uspostavljen, svedoči nam Asemanijevo jevanđelje, staroslovenski glagoljski spomenik iz XI veka u kojem se na dan svoga upokojenja pominju oba brata (pod 14. februarom sv. Ćirilo, a pod 6. aprilom sv. Metodije). O ranom praznovanju ovih svetitelja svedoče nam i najstariji sačuvani redakcijski rukopisi, rusko Ostromirovo jevanđelje i srpsko Miroslavljevo jevanđelje. Od tog ranog perioda slovenskog jedinstva, oličenog i u Ćirilovom pokliču Slušajte, slovenski narode vasceli, proteklo je više od jedanaest vekova. Ideja panslavizma za to vreme, kao što znamo, zamirala je i vaskrsavala kako su se smenjivale različite istorijske epohe. Kroz sva ta previranja i lomove različitih ideoloških programa, ličnost sv. Ćirila ostala je do danas neraskidiva spona između slovenskog istoka i slovenskog zapada, o čemu, na svoj skroman način, svedoči i naš današnji susret sa gošćom iz Slovačke, kao i izložba koju ćete imati prilike da vidite.

Doc. dr Nataša Dragin

Izvor

http://www.ff.uns.ac.rs/biblioteka/upoznaj_jednu_knjigu/proglas/ndragin.htm

Подели ову поруку


Линк до поруке
Подели на овим сајтовима

PROGLAS, The First Old Church Slavic Poem

Prvi staroslovenski hvalospjev - oslavna pjesma koju je napisao Sveti Ćiril - Konstantin Filozof

Proglas

Proglasъ

   Proglasъ jesmь svętu Jevanьgelьju:

   Jako proroci prorekli sǫtъ prěžde,

   Christъ grędetъ sъbьratъ językъ,

   Světъ bo jestъ vьsemu miru semu.

   Se sъbystъ sę vъ sedmyi věkъ sь.

   Rěšę bo oni: slěpii prozьrętъ,

   glusi slyšętъ slovo bukъvьnoje.

   Boga že ubo poznati dostoitъ.

   Togo že radi slyšite, Slověne, si:

   Darъ bo jestъ otъ Boga sь danъ,

   darъ božii jestъ desnyję čęsti,

   darъ dušamъ, nikoliže tьlěję,

Proglas je prvi poznati hvalospjev (himan, oda) napisan u književnom

staroslovenskom jeziku i glagoljicom. Na slici je knjiga Proglas koja se bude

darovati kao počasni reprenzetativni spomenpoklon u slovačkoj diplomatiji.

Ovako kao na videu je najpribližnije "zvučao" (izgledao) staroslovenski u IX vijeku.

Hvalospjev je napisao sveti Ćiril između 863-867 godine po Hristu,

negdje na prostoru današnje Slovačke i Morave (na tadašnjoj Velikoj Moravi).

On je ustvari napisan kao predgovor staroslovenskom prevodu Biblije.

Izgovor nekih glasova (ě,ь,ъ - ě,',ǎ) nije isti kao danas. Sadrži 110 stihova.

Staroslovenski je utemeljen na starom slovenskom govoru iz okolice Soluna

(solunska staroslovenština). Međutim u Proglasu je pomješana s jezikom

domaćeg stanovništva Velike Morave tj. s jezikom starih Moravana (starih Slovaka).

Подели ову поруку


Линк до поруке
Подели на овим сајтовима

Zvučna ukazka staropanonskog jezika (jedan od ranih, najstarijih staroslovenskih dijalekata - govora). Staropanonski je osnovom današnjih zapadnih i istočnih slovenskih jezika, (moravsko-karpatsko-kijevski, sjeverni okrug ili "epicentar") jednostavnije rečeno tih na sjeveru, sjevernih. Drugi takav najvažniji je staroslovenski - u užem dijalektološkom smislu riječi (tj."staromakedonski") iz njega su se dalje razvijali pretežno balkanski tj. južni slovenski jezici, ti od Slovenija pa dole, tada do Soluna (srpsko-makedonsko-bugarski okrug ili "epicentar" u lingvističkom smislu, naravno). Malo to zbunjuje ali tako je to: ta dva najstarija i najvažnija dijalekta staroslovenskog jezika se tako nazivaju. govor staropanonski i govor staroslovenski (pri tom je to mišljeno ustvari. "staromakedonski", upotrebljavaju se oba naziva u literaturi). Svakako da to ne znači da staropanonski nije staroslovenski, takvi su to samo ti stručni nazivi, lingvistička terminologija.

Freising Manuscript 1, Old Pannonian

This is the oldest preserved text in Old Pannonian dialect of Old Slavonic.

It is also the oldest text in a Slavic language written with the Roman alphabet.

The text is a translation of the Saint Emmeram's prayer, the original being in Old High German.

http://en.wikipedia.org/wiki/St._Emmeram

http://en.wikipedia.org/wiki/Freising_manuscripts

http://nl.ijs.si/e-zrc/bs/index-en.html

The above part is in the original Old Pannonian in the Latin alphabet,

the text below is standard Old Slavonic in the Cyrillic alphabet.

Подели ову поруку


Линк до поруке
Подели на овим сајтовима

Mnogo dobra kniga. Život i rabota Kyrilla i Methodia. Jest tako o počatku glagolicie, projektu staroslovienskego jazyka, itd.

b140749.jpg

facenew22222222

Η ζωή και το έργο των Κύριλλου και Μεθόδιου

Το βυζαντινό πολιτιστικό κληροδότημα στους Σλάβους

Συγγραφέας: Ταχιάος Αντώνιος - Αιμίλιος Ν.

Εκδότης: University Studio Press

Κωδικός προϊόντος: B156803

€25.36 (- 10%)

€22.82 με ΦΠΑ

Naručiti na:

Κύριλλου και Μεθόδιου

Подели ову поруку


Линк до поруке
Подели на овим сајтовима

Umire Bartek - najstariji hrast u Poljskoj - star 1011 godina. živa istorija, pamti Samulovu državu, bitku na Belasici:

Umiera Bartek - najstarszy dąb w Polsce. Ma 1011 lat

http://wiadomosci.ga...ce=home_oneline

A ovako je izgledala Evropa tada prije 1011 godina - oko godine 1000 AD.

http://www.euratlas....1000/index.html

Подели ову поруку


Линк до поруке
Подели на овим сајтовима

Моравия – родина славянской проповеди

-- Евгений Гробушкин · 1 комментарий ·

-- География, История

Всем нам хорошо известна такая прекрасная славянская страна, как Чехия. У большинства упоминание этой славянской страны сразу вызовет множество положительных ассоциаций: полная средневековой романтики красавица Прага, прекрасное чешское пиво, богемское стекло, отличная хоккейная сборная, курорт Карловы Вары, автомобили марки Шкода (Škoda). А что мы знаем о замечательном крае в составе Чешской республики, именуемым Моравия?

В большинстве своем знаем очень мало. А между тем, этот регион примечателен своей богатой историей. Земли Моравии в древности сыграли огромную роль в истории всего славянского мира. Рассмотрим историю этого края подробнее.

Славяне в Моравии. Первое славянское государство.

491px-Moravia.svg_.png

Славяне на территории Моравии появились в VI веке, придя на смену германским племенам, в свое время вытеснившим с этих земель кельтов, которые уже жили на этой территории за несколько веков до н.э. Название свое она получила от имени самой большой местной реки Моравы. Но не долго славянам пришлось наслаждаться мирной жизнью в этом благодатном краю, в скоре им пришлось противостоять нашествию аваров, кочевников, которые пришли в Европу и основали сильное государство Аварский каганат. Авары пытались подчинить себе соседние славянские племена, что привело к восстанию славян против захватчиков и угнетателей. Это восстание возглавил некий купец по имени Само, показавший себя искусным и храбрым воином, хорошим стратегом, умеющим вести за собой людей. Он был избран вождем славян, победивших в войне с аварами и образовавших первое известное нам славянское государство. Столица государства Само, распологалась на землях Моравии, в городе Вышеград, на реке Мораве. Первому славянскому государству, приходилось в жестоких битвах отстаивать свое существование и независимость. Как известно из хроники Фредегара, держава Само вела постоянные войны с гуннами, аварами, франками, алеманнами и лангобардами. После смерти Само в 658 году, государство, созданное им, распалось. В IX веке на той же территории возникает новая славянская держава – Великая Моравия.

Great_moravia_svatopluk.png

Великая Моравия. Князь Ростислав и просветительская деятельность Кирилла и Мефодия.

Первым исторически достоверным правителем Великоморавского государства был князь Моймир I, основатель династии Моймировичей.

При нем мораване первыми среди славян приняли христианство по латинскому обряду. Первоначально Моравия была тесно связана с империей Каролингов и Восточно-Франкским королевством. Моравская церковная организация находилась под восточнофранкским управлением. Но германские правители стремились целиком подчинить Моравию. Поэтому следующий моравский князь Ростислав, племянник Моймира, склонился к союзу с Византией. Он энергично противостоял немецкому вторжению и добился значительного внешнеполитического могущества Великоморавского государства. Стремясь сделать страну независимой от связанной с Каролингским государством Баварской церкви, Ростислав просил византийского императора Михаила III прислать из Константинополя проповедника и епископа, который встал бы во главе Моравской церкви.

Император Византии посылает в Моравию двух ученых мужей, братьев Константина (в последствии, принявшего при пострижении в схиму, имя Кирилл ) и Мефодия.

21.6.2005-%D0%B3.-14-04-48_0011.jpg

Посланные к Ростиславу братья Константин и Мефодий происходили из знатной семьи, проживавшей в Фессалониках, были образованными людьми, прекрасно знали язык славян, которые в то время во множестве проживали в окрестностях Солуни (так у славян назывался город Фессалоники ). Братья уже имели опыт миссионерской деятельности среди хазар. Христианское учение в славянских землях было уже проповедано, но глубоко не укоренилось из-за отсутствия религиозного просвещения на понятном для славян языке. Прежде, чем отправиться в Великую Моравию, Константин, прозванный на родине за свои обширные знания Философом, создал с помощью своего брата и учеников, славянскую азбуку, по мнению многих ученых, глаголицу, перевел на славянский язык ряд богослужебных и религиозных книг.

По прибытии в Велеград, радушно встреченные князем Ростиславом, Константин и Мефодий энергично взялись за работу. На богослужениях в самом Велеграде и в моравских деревнях они читали по-славянски Евангелие и другие переведенные ими книги. И народ, услыша слова священного писания, впервые прозвучавшим в моравских церквах, на понятном ему языке, с радостью внимал родным славянским словам. С помощью Ростислава братья избрали себе учеников, которых обучали славянской азбуке и церковным службам на славянском языке. В свободное от занятий время они продолжали переводить на славянский язык привезенные греческие книги.

Проповеди Константина и Мефодия имели большой успех среди славянского населения Великой Моравии, потому что они велись на славянском языке и потому что проповедники не облагали новообращенных христиан налогами, как это делали зальцбургские миссионеры.

Это вызвало злобу немецких епископов, совершавших в моравских церквах Богослужение на латинском языке, и они восстали против святых братьев, выдвинув идею т. н. «трехъязычной доктрины »,утверждавшей, что Богослужение может совершаться лишь на одном из трех языков: еврейском, греческом или латинском. Константин успешно отражает все нападки немецкого духовенства, продолжая свою просветительскую деятельность. Однако, противостояние продолжалось и святым братьям приходится отправиться в Рим для решения этого вопроса.

Там они надеялись найти поддержку в борьбе против немецкого духовенства, препятствовавшего распространению славянской письменности и богослужения. По дороге в Рим посетили они ещё одну славянскую страну — Паннонию, где находилось Блатенское княжество. Здесь, в Блатнограде, по поручению князя Коцела братья обучали славян книжному делу и богослужению на славянском языке. После того, как Кирилл передал папе Римскому Адриану II обретённые им в своём херсонесском путешествии мощи святого Климента, тот утвердил богослужение на славянском языке, и переведённые книги приказал положить в римских церквях.

Находясь в Риме, святой Константин занемог и вскорости умер. Не задолго перед смертью, он принял схиму с именем Кирилл, под которым и был канонизирован христианской церковью.

После кончины святого Кирилла папа, следуя просьбе славянского князя Коцела, послал святого Мефодия в Паннонию, рукоположив его в сан архиепископа Моравии и Паннонии. В Паннонии и Моравии, святой Мефодий вместе со своими учениками продолжал распространять Богослужение, письменность и книги на славянском языке.

Великая Моравия при князе Святополке I. Горазд Охридский.

После того, как Ростислав потерпел поражение от Людовика Немецкого и в 870 году умер в баварском плену, моравским князем стал его племянник Святополк, который подчинился немецкому политическому влиянию.

y_075a07c5.jpg

Деятельность Мефодия и его учеников протекала в очень сложных условиях. Латинско-немецкое духовенство всячески мешало распространению славянского языка как языка церкви. Им даже удалось на три года заключить его в один из швабских монастырей — Райхенау.

Будучи восстановленным в правах архиепископа, Мефодий, несмотря на запрещение, бесстрашно продолжал богослужение на славянском языке, крестил чешского князя Боривоя и его супругу Людмилу.

В 879 году немецкие епископы организовали новый процесс против Мефодия. Однако Мефодий в Риме блестяще оправдался и даже получил папскую буллу, разрешающую богослужение на славянском языке.

В последние годы своей жизни святитель Мефодий с помощью двух учеников-священников перевел на славянский язык весь Ветхий Завет, кроме Маккавейских книг, а также Номоканон (Правила святых отцов) и святоотеческие книги (Патерик).

Перед смертью, Мефодий своим преемником назначил ученика Горазда, ставшего первым архиепископом славянином.

В 885—886 годах, при князе Святополке I, наступил кризис в Моравской церкви, архиепископ Горазд вступил в спор с латинским духовенством, возглавляемым Вихтигом, епископом Нитравы, на которого в свое время св. Мефодий наложил анафему. Вихтиг с одобрения папы изгнал Горазда из епархии и с ним 200 священников, а сам же занял его место архиепископа.

Тогда же в Болгарию бежит и Климент Охридский. Они взяли с собой созданные в Моравии труды и поселились в основном в Болгарии. Те же, кто не подчинился — по свидетельству – Жития святого Климента Охридского, — были проданы в рабство еврейским купцам, из которого их выкупили послы императора Василия I в Венеции и переправили в Болгарию. В Болгарии ученики создали всемирно известные литературные школы в Плиске, Охриде и Преславле, откуда их труды начали движение по Руси.

Эпилог

На протяжении многих лет история Великой Моравии, вклад этой страны в европейскую культуру оставались мало известными. В распоряжении исследователей имелись лишь весьма скудные письменные источники. И лишь в XX столетии открытия чешских и словацких археологов сделали историю, культуру и искусство Великой Моравии объектами глубокого научного изучения. Обнаруженные археологами памятники велико-моравского искусства свидетельствуют, что многое из того, что было создано мастерами этого древнего славянского государства, стало образцом для соседних народов.

В Моравии впервые получили распространение славянская азбука и богослужение на славянском языке. Волею судьбы не сумевшие укорениться в этой земле, они получили в последствии свое развитие в других славянских странах: в Болгарии, где обрели приют бежавшие от преследований ученики Кирилла и Мефодия, в сербских землях и на Руси, оказав неоценимый вклад в развитие их культуры и огромное влияние на всю дальнейшую мировую историю.

http://panslavist.ru/2011/11/moravia/#comment-832

Подели ову поруку


Линк до поруке
Подели на овим сајтовима

yidyr.jpg

Kiev Folia #20, Old Slavonic

Mass 20 from the Kiev Folia, the oldest preserved text in Old Church Slavonic from the 10th century; written in the Glagolitic alphabet.

Translated from the Latin original:

ITEM ALIA MISSA

Rege nostras domine propitius voluntates, ut nec propriis iniquitatibus implicentur, nec subdantur alienis. Per Dominum nostrum Jesum Christum Filium suum qui cum eo vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia sæcula sæculorum. Amenn.

Freising Manuscript 1, Old Pannonian

This is the oldest preserved text in Old Pannonian dialect of Old Slavonic. It is also the oldest text in a Slavic language written with the Roman alphabet. The text is a translation of the Saint Emmeram's prayer, the original being in Old High German.

http://en.wikipedia....iki/St._Emmeram

http://en.wikipedia....ing_manuscripts

http://nl.ijs.si/e-z...s/index-en.html

Подели ову поруку


Линк до поруке
Подели на овим сајтовима

Проглас

Informacija o članke. Publikirano: nedielja, 20. November 2011. Autor: Siriso Masri Kategorija: Religija Izobrazenija: 52

 • printButton.png

Aktualizirano: nedielja, 20. November 2011

220px-cyril_and_methodius.jpg

Проглас јест поема написана на початке втореј половины деветего столетија jaко поетске предсловије к преведіенију евангелији до старословіенскего језыка, јејже авторство јест приписано лично Константинy Философу званему такоже светиј Кырил (на Земји жише от 826/827 до 869 годины). Може быти, же то јест първиј книжевниј паметник старословіенскего језыка. Проглас хвали преведіеније евенгелији до роднего језыка Словіенов и једновременно говори о потребіе и правіе чловіека на богослужбы в роднем језыке. Поема имаје тыпичне знакы средновіечнеј книжевности - научност и уміеније, сут в њеј цитаты Евангелистов и светего Павла. (v latinice čitajte tu)

Състав поемы

Дългота поемы јест стодесет стихов (ако не почитајеме стојединнадесетиј, иже твори само слово Амин). В оригиналној старословіенској верзији имаје без мала всјакиј стих дванадесет слогъ, али преведіеније до новословіенскего јест абсолутно точне. Държал јесм се само дву принципу. Първиј јест уже речене число слогъ в јединем стиху и вториј, да конец петего или седмего слога не може діелити слово, штоже јест такоже в оригиналнеј верзији.

В старословіенскеј глаголици је была буква С писана јако glagolitsaslovo.gif. В стихах

слышајте ныніе от ума же својего,

слышајте Слово се всиј народ словіенскиј,

слышајте Слово, бо от Бога приходи,

Слово кърмюче Вам душе људске гладне,

Слово крепивајуче и сърдце и ум,

Слово се готоваје Бога познати.

јест видимо, же на початке каждехо стиха јест са буква. Она значи съјединіеније сымбола круга и сымбола трикута. Круг јест сымбол светого круга над главами светих људиј (община на Земљи) и трикут јест сымбол ока Бога или Тројице Божеј. Еј, всјакиј Словіен имаје су букву в својем имени.

Јако читати Проглас?

Първіеје јесм хотіел преписати Проглас даже до епицкеј подобы, но абы јесм не унижил јего цену, отвъргнул јесм таку идеу.

 1. Најглавніејшиј принцип јест тој, же словниј ред јест архаичниј. Такиј словниј ред је подобниј словнему реду романтисма в деветнадесетем столетији: напр. изреченије “Чују чисту љубу својего мужа.” бы могло быти тако: “Чују љубу мужа својего чисту.” Приложник просто последује именик. Се јест можно, затоже съвременни словіенски језыкы и такоже старословіенскиј имајут именне и глаголне суффиксы.
 2. Показателни заименикы обычајно такоже идут по именику: сиј чловіек = чловіек сиј;
 3. Речениј словниј ред јест изміенен в тіех сълучајах, ако бы се по петем или седмем слоге в стиху не находило словне предіеленије.
 4. Частица “же” наследује слово, иже увеличаје.
 5. Слова, иже не сут обче знајеми, сут на конци поемы в`купіе с линками на сајты о Прогласе.

Добро знају, же нијаке преведіеније не може постигнути оригиналну верзију, зато прошу о дълготърпіеније при читанији поемы. Хочу такоже похвалити господа Мерунку за помоч при діеле.

Поема

Проглас евангелију светему аз јесм:

Јако пророки прорекли сут нам прежде,

Христос приходи събирати народы,

убо свіетло Он јест всему свіету сему.

Се събыше се в нашем седмем віеке сем.

Бо речеху они, да слепи прозрејут,

глухи услышут Слово в Книге писане,

Убо Бога же јест познати достојно.

И ради того слышајте, Словіени, се:

Бо дар јест Вам от Бога јединего дан,

дар Божиј јест віерно дар из части правеј,

дар душам Вашим, иже Вам не изтлеје,

душам тіем, иже јего до себе пријмут.

Свети Мафеј и Марко и Лука и Јан

слова учют все народы глаголајуч:

Бо ако душиј својих људских красоту

видите, бо љубите радовати се,

хочете тму греховну грозну отгнати,

и свіета сего тљу смрадну отложити,

и живот рајскиј про себе приобрести,

избіегати от огња горејучего,

слышајте ныніе от ума же својего,

слышајте Слово се всиј народ словіенскиј,

слышајте Слово, бо от Бога приходи,

Слово кърмюче Вам душе људске гладне,

Слово крепивајуче и сърдце и ум,

Слово се готоваје Бога познати.

Јако без свіетла радостно же не буде

очим діело Бога не видючим јасно,

бо всјака ни красна ни видима не јест,

тако ни душа ниједна без букевъ,

не досъвіеди нијакиј закон Божиј,

нијакиј закон книжниј, закон духовниј,

закон, јимже рај Божиј се нам вазјави.

Бо јако слух глухиј, глас громниј небескиј

не слышучиј, Бога се бојати може?

Ноздре те, иже кветы не ухајете,

јако чудо Бога же разуміејете?

Бо таки уста, иже сладке не чујут

на камен твърдиј претворют же чловіека.

Паче от сего душа, иже јест безбукевна,

јави се быти мъртва в телесах људиј.

Се же, мы брати, уже все промыслихом,

и глаголајеме вам съвіет достојниј,

иже все људи віеројетно отлучи,

от житија скотнего и от похоти,

да бысте не имали ум неразумниј,

ако в језыке тузем Слово слышите,

ни глас звона міедьнего в њем не слышели.

Бо светиј Павел се учюц јест изрекл

молитву своју ваздав първіеје Богу:

Паче хочу словъ пет само изречти,

с разумом својим јасно глаголати,

да быху јих все же брати разумили,

неже словъ тысача неразумимих.

Бо кториј чловіек лично не разуміе,

кториј не приложи ни притечу мудру,

може ли такиј Слово праве казати?

Бо јако тља настане тіелесам људиј

всетлејуча от гноја болше гнијуча,

ако ли кърму праву то не имајут,

тако и душа всјака же упадаје

в жизњи, ни живот Божиј не имаје,

ако ли слова Боже красне не слыши.

Инаку јеште велми притечу мудру

глаголајме, љубючи се људи дружно,

иже хочеме израсти растом Божим;

Бо кто не знаје правду знајему стару:

Јако семени паднучему на ниву,

тако на сърдца жеждне всих људиј

је треба дежде плодне букевъ Божих,

да бы възрастл в људах плод Божиј паче.

Кто може все притече мудре изречти,

обличајуче народ без книгъ светих,

гласом неразумивим глаголајучиј?

Ни народов језыкы все уміејучиј,

не може право съказати немоч јих.

Обаче своју притечу прикладају,

много та уму в мало речи покаже:

Наги сут все народы сущи без книгъ,

бо бити се не можут без оружија,

с нијаким противником тіех душеј наших,

ти сут приготовани в мукы віечне, в плен.

Бо који врага, народы, не љубите,

и бити се с ним велми љуто хочете,

таки отворте прилежно уму врата,

оружије то твърде пријмите ныніе,

иже кујут Вам книгы Господинови,

главу ти непријазни бијут же силно.

Бо тому, иже буквы се приимаје,

сын Божиј - Христос мудрост изглаголаје,

и душе ваше буквами крепиваје,

с всеми апостолами и пророками.

Бо ти, иже слова јих изглаголајут,

достојни будут віерно врага убити,

побіеду красну хвалну принесут Богу,

тіелеса јих отбіегнут тљи страшнеј гнојнеј,

тіелеса, јихже животы сут подобни сну,

не паднут и крепко же стојати будут,

и пред Богом јавити се јако храбри,

стојуч у правеј части трона Божего,

јако буде народы огњем судити,

то с андьелами будут се радовати,

присно славити Бога милостивего,

книжними всегда же піесњами в все віекы,

Богу милујучему људи піејучих.

Убо тому достојна јест всјака слава,

чест и хвала, Сыну Божему, в Тројици

заједно с Отцем својим и Духом Светим,

в віекы віеков от творства же всјакего.

Амин

притеча = parable

ухати = smell

приобрести = get, obtain, receive

противник = enemy, rival, oponent, antagonist

обаче = but, nevertheless

скотниј = adj. ot skot, cattle

плен = pillage, plundering

тља = destruction

паче = rather, first of all

обличати = to accuse

Старословіенска верзија в латинице:

http://wikisource.org/wiki/Proglas

Част фонетичнеј верзије в старословіенскем:

Карпатословіенска и енглијска верзија:

http://www.litcentrum.sk/36106

Чешска верзија:

http://www.ceskalite...xty/proglas.htm

Булгарска верзија:

http://www.pravoslav...Evangelieto.htm

http://izviestija.in...-11-20-10-22-18

Подели ову поруку


Линк до поруке
Подели на овим сајтовима

Kratko predavanje profesora Vojtěcha Meruňke o odnosu modernih slovenskih jezika i paleoslovenskog jezika (mišljeno tim kolokvijalnog staroslovenskog jezika, ne crkvenoslovenskog koji običavamo nazivati staroslovenskim) napisano formom reakcije na jedan članak na našoj lingvističkoj FB grupi:

samo da dodam to da na interslavic - međuslovenskom pravda ne znači pravda kao kod nas već ISTINA!

ĆIRILICOM

људи, прошу имајте розум. Не јест то просте пытаније. Не міешајте историју, национализм и практичне потребы.

1) Јасно, же в 9-11 віеке вси Словіени не говорили јако днес. Были различни диалекты старословіенскего језыка, иже были к себіе много близки. Было то таке јединаке словіенске језычне континуум. Между језыками не были нијаки точни границе, јако ли бы чловіек ишел напр. из Прагы до Москвы чрез Краков и Кијев или чрез љубљану, Београд и Софију на коњи ніеколико днов, міестниј језык бы се поступно мало преміенивал слово за словом.

2) Ни једин днешниј модерниј словіенскиј језык јест точним образом старословіенскего. Компаративни студије доказајут, же напр. јужни језыкы (Србскиј, Булгарскиј) имајут много из оригиналнеј грамматикы глаголов, но имајут нове лексикум. Чехи, Словаки и Словенци имајут много (92%) из старословіенскего корпуса, но имајут друге грамматикы.

3) Русскиј језык јест такоже специфичниј феномен. Русси діелајут грешку, же они себіе мыслют, же јих језык јест најоригиналніејшиј чистиј словіенскиј. Русскиј без татаризмов и германисмов такоже държи много из старословіенскего, но имаје простіејшу грамматику и специфичну фонетику (аканије, меккост, придаваније самогласних, ... ).

4) Модерниј русскиј и украјинскиј не сут к себіе много близки. Напр. (чешскиј и словацкиј) или (украјинскиј и біелурусскиј) или (македонскиј и булгарскиј) или (словенскиј и хърватскиј) или (лужичскосербскиј и чешскиј) сут к себіе много ближејше јако јест русскиј и украјинскему. Причина, же Украјинци Русскему отлично разумијут не јест в лингвистичнеј близкости језыков, но в причиніе културнеј доминанције. Просто изказане, Украјинци сут билингвилниј народ. Доказываје то такоже факт, же русски говорючи људи из далекего азијскего изхода украјинскему без предходнего ученија не разумијут.

5) На заклученије: Доказываније, же русскиј језык јест на Украјиніе Украјинцом потребниј по причиніе древнего језыка Кыјевскеј Руси јест матеж и неправда. Да, он јест потребниј, но по причиніе съвременнеј праксе: Россија јест великиј политичниј, економичниј и културниј сусед Украјины - Украјинцом јест треба знати јих изходнего суседа. Ништо болше, ништо менше.

LATNICOM

Ljudi, prošu imajte rozum. Ne jest to proste pytanije. Ne miešajte istoriju, nacionalizm i praktične potreby.

1) Jasno, že v 9-11 vieke vsi Slovieni ne govorili jako dnes. Byli različni dialekty staroslovienskego jezyka, iže byli k sebie mnogo blizki. Bylo to take jedinake slovienske jezyčne kontinuum. Meždu jezykami ne byli nijaki točni granice, jako li by človiek išel napr. iz Pragy do Moskvy črez Krakov i Kijev ili črez Ljubljanu, Beograd i Sofiju na konji niekoliko dnov, miestnij jezyk by se postupno malo premienival slovo za slovom.

2) Ni jedin dnešnij modernij slovienskij jezyk jest točnim obrazom staroslovienskego. Komparativni studije dokazajut, že napr. južni jezyky (Srbskij, Bulgarskij) imajut mnogo iz originalnej grammatiky glagolov, no imajut nove lexikum. Čehi, Slovaki i Slovenci imajut mnogo (92%) iz staroslovienskego korpusa, no imajut druge grammatiky.

3) Russkij jezyk jest takože specifičnij fenomen. Russi dielajut grešku, že oni sebie mysliut, že jih jezyk jest najoriginalniejšij čistij slovienskij. Russkij bez tatarizmov i germanismov takože d'rži mnogo iz staroslovienskego, no imaje prostiejšu grammatiku i specifičnu fonetiku (akanije, mekkost, pridavanije samoglasnih, ... ).

4) Modernij russkij i ukrajinskij ne sut k sebie mnogo blizki. Napr. (češskij i slovackij) ili (ukrajinskij i bielurusskij) ili (makedonskij i bulgarskij) ili (slovenskij i h'rvatskij) ili (lužičskoserbskij i češskij) sut k sebie mnogo bližejše jako jest russkij i ukrajinskemu. Pričina, že Ukrajinci Russkemu otlično razumijut ne jest v lingvističnej blizkosti jezykov, no v pričinie kulturnej dominancije. Prosto izkazane, Ukrajinci sut bilingvilnij narod. Dokazyvaje to takože fakt, že russki govoriuči ljudi iz dalekego azijskego izhoda ukrajinskemu bez predhodnego učenija ne razumijut.

5) Na zaklučenije: Dokazyvanije, že russkij jezyk jest na Ukrajinie Ukrajincom potrebnij po pričinie drevnego jezyka Kyjevskej Rusi jest matež i nepravda. Da, on jest potrebnij, no po pričinie s'vremennej praxe: Rossija jest velikij političnij, ekonomičnij i kulturnij sused Ukrajiny - Ukrajincom jest treba znati jih izhodnego suseda. Ništo bolše, ništo menše.

Подели ову поруку


Линк до поруке
Подели на овим сајтовима

Mali muzičko-lingvistički intermezzo

Царю Небесный - Carju Nebesnyj - O Heavenly King - Orthodox Pentecost Hymn in Slavonic

The prayer to the Holy Spirit "O Heavenly King"/Царю Небесный/Carju Nebesnyj sung in Carpatho-Rusyn Prostopinije (Plain Chant) in Church Slavonic. The feast of Pentecost marks the return of this prayer after its suppression since Pascha. This prayer is used by Orthodox and Greek Catholic Christians.

Подели ову поруку


Линк до поруке
Подели на овим сајтовима

Ovo je latinična verzija, na međuslovenskom - interslavic jeziku, ćirilićna je već objavljena nekoliko postova ispred. Ispod je link za ćirilićnu veriju:

https://www.pouke.org...post__p__530214

Proglas

Informacija o članke. Publikirano: nedielja, 20. November 2011. Autor: Siriso Masri Kategorija: Religija Izobrazenija: 188

 • printButton.png

Aktualizirano: nedielja, 20. November 2011

220px-cyril_and_methodius.jpg

Proglas jest poema napisana na počatke vtorej poloviny devetego stoletija jako poetske predslovije k prevedieniju evangeliji do staroslovienskego jezyka, jejže avtorstvo jest pripisano lično Konstantinu Filosofu zvanemu takože svetij Cyril (na Zemji žiše ot 826/827 do 869 godiny). Može byti, že to jest p'rvij kniževnij pametnik staroslovienskego jezyka. Proglas hvali prevedienije evengeliji do rodnego jezyka Slovienov i jednovremenno govori o potrebie i pravie človieka na bogoslužby v rodnem jezyke. Poema imaje typične znaky srednoviečnej kniževnosti - naučnost i umienije, sut v njej citaty Evangelistov i svetego Pavla. (в кыриллице читајте ту)

S'stav poemy

D'lgota poemy jest stodeset stihov (ako ne počitajeme stojedinnadesetij, iže tvori samo slovo Amin). V originalnoj staroslovienskoj verziji imaje bez mala vsjakij stih dvanadeset slog', ali prevedienije do novoslovienskego jest absolutno točne. D'ržal jesm se samo dvu principu. P'rvij jest uže rečene čislo slog' v jedinem stihu i vtorij, da konec petego ili sedmego sloga ne može dieliti slovo, štože jest takože v originalnej verziji.

V staroslovienskej glagolici je byla bukva S pisana jako glagolitsaslovo.gif. V stihah

slyšajte nynie ot uma že svojego,

slyšajte Slovo se vsij narod slovienskiј,

slyšajte Slovo, bo ot Boga prihodi,

Slovo k'rmiuče Vam duše ljudske gladne,

Slovo krepivajuče i s'rdce i um,

Slovo se gotovaje Boga poznati.

jest vidimo, že na počatke každeho stiha jest sa bukva. Ona znači s`jedinienije symbola kruga i symbola trikuta. Krug jest symbol svetogo kruga nad glavami svetih ljudij (obština ljudij) i trikut jest symbol oka Boga ili Trojice Božej. Ej, vsjakij Slovien imaje su bukvu v svojem imeni.

Jako čitati Proglas?

P'rvieje jesm hotiel prepisati Proglas daže do epickej podoby, no aby jesm ne unižil jego cenu, otv'rgnul jesm taku ideu.

 1. Najglavniejšij princip jest toj, že slovnij red jest arhaičnij. Takij slovnij red je podobnij slovnemu redu romantisma v devetnadesetem stoletiji: napr. izrečenije “Čuju čistu ljubu svojego muža.” by moglo byti tako: “Čuju ljubu muža svojego čistu.” Priložnik prosto posleduje imenik. Se jest možno, zatože s'vremenni slovienski jezyky i takože staroslovienskij imajut imenne i glagolne suffixy.
 2. Pokazatelni zaimeniky obyčajno takože idut po imeniku: sij človiek = človiek sij;
 3. Rečenij slovnij red jest izmienen v tieh s'lučajah, ako by se po petem ili sedmem sloge v stihu ne nahodilo slovne predielenije.
 4. Častica “že” nasleduje slovo, iže uveličaje.
 5. Slova, iže ne sut obče znajemi, sut na konci poemy v`kupie s linkami na sajty o Proglase.

Dobro znaju, že nijake prevedienije ne može postignuti originalnu verziju, zato prošu o d'lgot'rpienije pri čitaniji poemy. Hoču takože pohvaliti gospoda Merunku za pomoč pri diele.

Poema

Proglas evangeliju svetemu az jesm:

Jako proroki prorekli sut nam prežde,

Hristos prihodi s'birati narody,

ubo svietlo On jest vsemu svietu semu.

Se s'byše se v našem sedmem vieke sem.

Bo rečehu oni, da slepi prozrejut,

gluhi uslyšut Slovo v Knige pisane,

Ubo Boga že jest poznati dostojno.

I radi togo slyšајte, Slovieni, se:

Bo dar jest Vam ot Boga jedinego dan,

dar Božij jest vierno dar iz časti pravej,

dar dušam Vašim, iže Vam ne iztleje,

dušam tiem, iže jego do sebe prijmut.

Sveti Mathej i Marko i Luka i Jan

slova učiut vse narоdy glagolajuč:

Bo ako dušij svojih ljudskih krasotu

viditе, bo ljubite radovati se,

hočete tmu grehovnu groznu otgnati,

i svieta sego tlju smradnu otložiti,

i život rajskij pro sebe priobresti,

izbiegati ot ognja gorejučego,

slyšajte nynie ot uma že svojego,

slyšajte Slovo se vsij narod slovienskiј,

slyšajte Slovo, bo ot Boga prihodi,

Slovo k'rmiuče Vam duše ljudske gladne,

Slovo krepivajuče i s'rdce i um,

Slovo se gotovaje Boga poznati.

Jako bez svietla radostno že ne bude

očim dielo Boga ne vidiučim jasno,

bo vsjaka ni krasna ni vidima ne jest,

tako ni duša nijedna bez bukev',

ne dos'viedi nijakij zakon Božij,

nijakij zakon knižnij, zakon duhovnij,

zakon, jimže raj Božij se nam vazjavi.

Bo jako sluh gluhij, glas gromnij nebeskij

ne slyšučij, Boga se bojati može?

Nozdre te, iže kvety ne uhajete,

jako čudo Boga že razumiejete?

Bo taki usta, iže sladke ne čujut

na kamen tv'rdij pretvoriut že človieka.

Pače ot sego duša, iže jest bezbukevna,

javi se byti m'rtva v telesah ljudij.

Se že, my brati, uže vse promyslihom,

i glagolajeme vam s'viet dostojnij,

iže vse ljudi vierojetno otluči,

ot žitija skotnego i ot pohoti,

da byste ne imali um nerazumnij,

ako v jezyke tuzem Slovo slyšite,

ni glas zvona miedjnego v njem ne slyšeli.

Bo svetij Pavel se učiuc jest izrekl

molitvu svoju vazdav p'rvieje Bogu:

Pače hoču slov' pet samo izrečti,

s razumom svojim jasno glagolati,

da byhu jih vsе že brati razumili,

neže slov' tysača nerazumimih.

Bo ktorij človiek lično ne razumie,

ktorij ne priloži ni pritеču mudru,

može li takij Slovo prave kazati?

Bo jako tlja nastane tielesam ljudij

vsetlejuča ot gnoja bolše gnijuča,

ako li k'rmu pravu to ne imajut,

tako i duša vsjaka že upadaje

v žiznji, ni život Božij ne imaje,

ako li slova Bože krasne ne slyši.

Inaku ješte velmi priteču mudru

glagolajme, ljubiuči se ljudi družno,

iže hočeme izrasti rastom Božim;

Bo kto ne znaje pravdu znajemu staru:

Jako semeni padnučemu na nivu,

tako na s'rdca žeždne vsih ljudij

je treba dežde plodne bukev' Božih,

da by v'zrastl v ljudah plod Božij pače.

Kto može vse priteče mudre izrečti,

obličајuče narod bez knig' svetih,

glasom nerazumivim glagolаjučij?

Ni narodov jezyky vse umiejučij,

ne može pravo s'kazati nemoč jih.

Obače svoju priteču prikladaju,

mnogo ta umu v malo reči pokaže:

Nagi sut vse narody sušti bez knig',

bo biti se ne možut bez oružija,

s nijakim protivnikom tieh dušej naših,

ti sut prigotovani v muky viečne, v plen.

Bo koji vraga, narody, ne ljubite,

i biti se s nim velmi ljuto hočete,

taki otvorte priležno umu vrata,

oružije to tv'rdе prijmite nynie,

iže kujut Vam knigy Gospodinovi,

glavu ti neprijazni bijut že silno.

Bo tomu, iže bukvy se priimaje,

syn Božij - Hristos mudrost izglagolаје,

i duše vaše bukvami krepivaje,

s vsemi apostolami i prorokami.

Bo ti, iže slova jih izglagolajut,

dostojni budut vierno vraga ubiti,

pobiedu krasnu hvalnu prinesut Bogu,

tielesa jih otbiegnut tlji strašnej gnojnej,

tielesa, jihže životy sut podobni snu,

ne padnut i krepko že stojati budut,

i pred Bogom javiti se jako hrabri,

stojuč u pravej časti trona Božego,

jako bude narody ognjem suditi,

to s andjelami budut se radovati,

prisno slaviti Boga milostivego,

knižnimi vsegda že piesnjami v vse vieky,

Bogu milujučemu ljudi piejučih.

Ubo tomu dostojna jest vsjaka slava,

čest i hvala, Synu Božemu, v Trojici

zajedno s Otcem svojim i Duchom Svetim,

v vieky viekov ot tvorstva že vsjakego.

Amin

priteča = parable

uhati = smell

priobresti = get, obtain, receive

protivnik = enemy, rival, oponent, antagonist

obače = but, nevertheless

skotnij = adj. ot skot, cattle

plen = pillage, plundering

tlja = destruction

pače = rather, first of all

obličati = to accuse

Staroslovienska verzija v latinice:

http://wikisource.org/wiki/Proglas

Čast fonetičnej verzije v staroslovienskem:

Karpatoslovienska i englijska verzija:

http://www.litcentrum.sk/36106

Češska verzija:

http://www.ceskalite...xty/proglas.htm

Bulgarska verzija:

http://www.pravoslav...Evangelieto.htm

Подели ову поруку


Линк до поруке
Подели на овим сајтовима

Evo jedan film, pravi raritet, kad je slovačka armija uz bok nemačke udarila na Poljake. Sloveni na slovene, naravno da je cela njihova armija potučena od jedne poljske brigade.

O tome se inače nikad nije javno pričalo:http://www.youtube.com/watch?v=VrwWakPLKgw

Подели ову поруку


Линк до поруке
Подели на овим сајтовима

Evo jedan film, pravi raritet, kad je slovačka armija uz bok nemačke udarila na Poljake. Sloveni na slovene, naravno da je cela njihova armija potučena od jedne poljske brigade.

O tome se inače nikad nije javno pričalo:

Da, Poljaci su sjeverni Makedonci, njih peruša i čerupa svaki put kad se nešto semelje svako kome se to namane i ko to prije stigne, OMG! German, švabo, šved, Litevac, Turčin, Sloven, Čeh, Slovak, Ukrajinac, Rus, dug spisak, hahahaha, svako bi nešta.

Atak wojsk Słowacji - wrzesień 1939

Подели ову поруку


Линк до поруке
Подели на овим сајтовима

Придружите се разговору

Можете одговорити сада, а касније да се региструјете на Поуке.орг Ако имате налог, пријавите се сада да бисте објавили на свом налогу.

Guest
Имаш нешто да додаш? Одговори на ову тему

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Чланови који сада читају   0 чланова

  Нема регистрованих чланова који гледају ову страницу

Све поруке на форуму, осим званичних саопштења Српске Православне Цркве, су искључиво лична мишљења чланова форума 'Живе Речи Утехе' и уредништво не сноси никакву материјалну и кривичну одговорност услед погрешних информација. Објављивање информација са сајта у некомерцијалне сврхе могуће је само уз навођење URL адресе дискусије. За све друге видове дистрибуције потребно је имати изричиту дозволу администратора Поука.орг и/или аутора порука.  Коментари се на сајту Поуке.орг објављују у реалном времену и Администрација се не може сматрати одговорним за написано.  Забрањен је говор мржње, псовање, вређање и клеветање. Такав садржај ће бити избрисан чим буде примећен, а аутори могу бити пријављени надлежним институцијама. Чланови имају опцију пријављивања недоличних порука, те непримерен садржај могу пријавити Администрацији. Такође, ако имате проблема са регистрацијом или заборављеном шифром за сајтове Поуке.орг и Црква.нет, пошаљите нам поруку у контакт форми да Вам помогнемо у решавању проблема.

×
×
 • Креирај ново...